Czytaj dalej
W jasnym, nie­tech­nicz­nym języku, fizyk teo­re­tyczny z Uni­wer­sy­tetu Columbia i zna­ko­mity popu­la­ry­za­tor nauki – Brian Greene – wyjaśnia, w jaki sposób nasze rozu­mie­nie wszech­świata ewo­lu­owało od czasów teorii względ­no­ści Ein­ste­ina i mecha­niki kwan­to­wej, do teorii super­strun, gdzie drobne kosmyki energii wibru­jące w 11 wymia­rach, tworzą każdą cząstkę, budując całą materię i wszyst­kie oddzia­ły­wa­nia we wszechświecie.
Autor
Adam Adamczyk

Adam Adamczyk

Naukowy totalitarysta. Jeśli nie chcesz aby wpadli do Ciebie naukowi bojówkarze, zostaw komentarz.