A. Bielański: Wodór, paliwo przyszłości

24 marca na Wydziale Chemii Uni­wer­sy­tetu Jagiel­loń­skiego, odbył się pierwszy z cyklu wykładów pt. „Nestorzy Nauki”. Wygłosił go naj­star­szy nauko­wiec UJ — 99-letni prof. Adam Bie­lań­ski. Wykład pt. „Wodór, paliwo przy­szło­ści”, został poświę­cony moż­li­wo­ściom jakie dają współ­cze­sne tech­no­lo­gie w pozy­ski­wa­niu czystej energii z tego właśnie pier­wiastka. Szerokie moż­li­wo­ści zasto­so­wa­nia oraz wysoka wydaj­ność ener­ge­tyczna, pozwa­lają twier­dzić, że tech­no­lo­gie oparte na wodorze będą w przy­szło­ści dyna­micz­nie się rozwijać.