Nadprzewodnictwo

Potężny magnes od MIT kroczkiem ku komercyjnym tokamakom

Inży­nie­ro­wie z Com­mon­we­alth Fusion Systems oraz Plasma Science and Fusion Center przy poli­tech­nice w Mas­sa­chu­setts, przed­sta­wili w ubiegłym tygodniu wyso­ko­tem­pe­ra­tu­rowy magnes nad­prze­wo­dzący, zdolny do wyge­ne­ro­wa­nia pola magne­tycz­nego o rekor­do­wej (w swojej kate­go­rii) sile.

Prace nad urzą­dze­niem trwały trzy lata. Magnes składa się z 16 uło­żo­nych na sobie płyt i 268 kilo­me­trów prze­wo­dów. Pod­ze­społy schło­dzono do tem­pe­ra­tury poniżej ‑250°C, choć mają być w stanie funk­cjo­no­wać również przy ok. ‑200°C (tak, w nad­prze­wod­nic­twie to już wysoka tem­pe­ra­tura). W efekcie udało się pod­trzy­mać indukcję magne­tyczną o wartości 20 tesli. 

Zasada dzia­ła­nia tokamaka SPARC.

Dla porów­na­nia, dipolowe magnesy używane do zakrzy­wia­nia toru lotu cząstek ele­men­tar­nych w tunelu Wiel­kiego Zder­za­cza Hadronów, dobijają do poziomu “zaledwie” 8,36 tesli. Co prawda w prze­szło­ści prze­kra­czano już granicę nawet 100 tesli – ale krótko i jedynie za pomocą tech­no­lo­gii pul­sa­cyj­nych lub hybrydowych.

Inwe­sty­cja MIT nie została oczy­wi­ście zre­ali­zo­wana wyłącz­nie po to, żeby pochwa­lić się bardzo silnym magnesem. W rze­czy­wi­sto­ści chodzi o testo­wa­nie nowych typów mate­ria­łów nad­prze­wo­dzą­cych, które staną się podstawą przy­szłej gene­ra­cji reak­to­rów ter­mo­ją­dro­wych. Solidne pole magne­tyczne posłuży do stwo­rze­nia klatki dla roz­grza­nej do dzie­siąt­ków milionów stopni plazmy.

Projekt o nazwie MIT-CFS prze­wi­duje wybu­do­wa­nie pro­to­ty­po­wego reaktora SPARC na kampusie w Devens. Będzie to znacznie mniejsze przed­się­wzię­cie od wzno­szo­nego we Francji kom­pleksu ITER, ale ma pozwolić Ame­ry­ka­nom na osią­gnię­cie stałego dodat­niego bilansu ener­ge­tycz­nego jeszcze przed Euro­pej­czy­kami. Dyrektor gene­ralny CFS Bob Mumgaard, twierdzi nawet, że SPARC zre­ali­zuje swój główny cel już w 2025 roku.

Dowiedz się więcej na stronie MIT:
D. Chandler, MIT-designed project achieves major advance toward fusion energy, [online: news.mit.edu/2021/MIT-CFS-major-advance-toward-fusion-energy-0908].
Total
0
Shares