Odkryto planetę

TOI-1518b. Planeta gorętsza od niektórych gwiazd

Badania egzo­pla­net przy­zwy­cza­iły nas już do układów, gdzie – inaczej niż w naszym systemie – to gazowe olbrzymy znajdują się blisko swojej gwiazdy, a ich atmos­fery pozo­stają roz­grzane do eks­tre­mal­nych tem­pe­ra­tur. Nowo­od­kry­tym i rekor­do­wym przed­sta­wi­cie­lem rodziny gorących Jowiszów, jest obiekt TOI-1518b.

Kosmiczny teleskop TESS (Trans­i­ting Exo­pla­net Survey Satel­lite) ziden­ty­fi­ko­wał ciało stosując metodę tranzytu, podczas obser­wa­cji gwiazdy TOI 1518. Badaczom udało się ustalić, że obcy świat jest dwu­krot­nie masyw­niej­szy od naj­więk­szej planety Układu Sło­necz­nego i obiega swoją gwiazdę po nie­rów­nej, ciasnej orbicie w zaledwie 1,9 dnia.

Olbrzym krąży tuż pod nosem swojej gwiazdy, w pery­he­lium zbli­ża­jąc się do niej na dystans 6 milionów kilo­me­trów – czyli 4% odle­gło­ści między Ziemią a Słońcem. Efekt? Średnia tem­pe­ra­tura planety wynosi około 2500 K, przy czym jej oświe­tlona strona jest roz­pa­lana do nawet 3200 K. Dla porów­na­nia dodajmy, że naj­wyż­sze tem­pe­ra­tury na Merkurym nie prze­kra­czają 700 K.

Co więcej, takie wartości ozna­czają, że planeta pozo­staje roz­grzana bardziej od powierzchni wielu gwiazd. Wystar­czy przy­po­mnieć, że tem­pe­ra­tury nie­któ­rych czer­wo­nych karłów – w tym bliskiej nam Proximy Centauri – często ledwo prze­kra­czają granicę 3000 K. Nic dziwnego, że astro­no­mo­wie kla­sy­fi­kują TOI-1518b już nie jako gorącego, lecz ultra­go­rą­cego Jowisza.

Dowiedz się więcej u źródła:
S. Cabot, A. Bello-Arufe, J. Mendonça, TOI-1518b: A Misaligned Ultra-hot Jupiter with Iron in its Atmosphere, [online: arxiv.org/pdf/2108.11403.pdf].
Total
0
Shares