Układ Słoneczny, news

Planetoida o najkrótszej orbicie

Świeżo odkryty obiekt 2021 PH27, okazał się pla­ne­to­idą o naj­krót­szym okresie orbi­tal­nym w Układzie Sło­necz­nym. W swoim pery­he­lium skała zbliża się do gwiazdy na odle­głość 20 milionów kilo­me­trów, a jedno okrą­że­nie zajmuje jej zaledwie 113 dni.

2021 PH27 została zare­je­stro­wana w tym miesiącu przez astro­noma Scotta Shep­parda z Carnegie Insti­tu­tion of Science przy pomocy narzę­dzia DECam, sta­no­wią­cego dodatek 4‑metrowego tele­skopu Víctora M. Blanco w Chile. Ciało porusza się po wydłu­żo­nej orbicie, gdzie dystans od Słońca waha się od ponad 100 do 20 milionów kilo­me­trów. Dla porów­na­nia, średnia odle­głość Mer­ku­rego od Słońca wynosi 57 milionów kilometrów.

Pod wieloma wzglę­dami mamy do czy­nie­nia z uni­ka­to­wym obiektem. Nie znamy innej pla­ne­to­idy o tak drobnej orbicie, tak krótkim czasie obiegu (113 dni) i takim pery­he­lium. Co ciekawe płasz­czy­zna jej orbity nie pokrywa się z płasz­czy­zną orbit planet, lecz pozo­staje wyraźnie nachy­lona, pod kątem 32 stopni. Zdaniem badaczy może to suge­ro­wać, że 1‑kilometrowa skała to obumarła kometa, która przy­fru­nęła ze znacznie odle­glej­szych rejonów Układu.

Orbita nowo­po­zna­nej pla­ne­to­idy 2021 PH27.

Jako nie­pro­szony i nie­spo­dzie­wany gość, pla­ne­to­ida praw­do­po­dob­nie nie dys­po­nuje stabilną tra­jek­to­rią. Silny wpływ gra­wi­ta­cyjny Słońca, Mer­ku­rego oraz Wenus powinny sprawić, że najdalej w ciągu kilku milionów lat 2021 PH27 ulegnie zde­rze­niu z którymś z tych obiektów, albo zostanie wyrzu­cona poza centrum systemu solarnego.

Dowiedz się więcej u źródła:
Solar System’s Fastest-Orbiting Asteroid Discovered, [online: carnegiescience.edu/news/solar-systems-fastest-orbiting-asteroid-discovered].
Total
0
Shares