Matematyka, news

Nowy rekord rozwinięcia liczby Pi: 62,8 biliona cyfr

Po 108 dniach pracy, super­kom­pu­ter należący do Uni­ver­sity of Applied Sciences w szwaj­car­skim Chur wypluł naj­do­kład­niej­sze dotąd roz­wi­nię­cie liczby Pi. Od wczoraj znamy ludol­finę z dokład­no­ścią do 62,8 biliona miejsc po przecinku.

Granicę biliona (1012) cyfr osią­gnięto sto­sun­kowo niedawno, bo dekadę temu. W roku 2020 rekord wykrę­cony przez Timo­thy­’ego Mul­li­cana, wynosił już 50 bilionów. Co ciekawe, zakoń­cze­nie tamtej operacji zajęło 303 dni, co czyni świeże osią­gnię­cie Szwaj­ca­rów jeszcze bardziej imponującym.

Z notek pra­so­wych wiemy, że ostatnie 10 pozna­nych cyfr liczby Pi, to: 7817924264. Do zapisu całego roz­wi­nię­cia, tj. 62,8 biliona znaków, potrze­bo­wa­li­by­śmy mniej więcej 353 tera­baj­tów pamięci.

Badacze oczekują obecnie na potwier­dze­nie swojego mate­ma­tycz­nego wyczynu for­mal­nym wpisem do Księgi Rekordów Guin­nessa. Przy obecnym rozwoju pro­ce­so­rów i opro­gra­mo­wa­nia praw­do­po­dob­nie zostaną zde­tro­ni­zo­wani w prze­ciągu kilku naj­bliż­szych lat.

Total
0
Shares