Książki i upublikacje

Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych jeszcze bardziej otwarte

Insty­tuty Naukowe, należące do Kon­sor­cjum Repo­zy­to­rium Cyfro­wego Insty­tu­tów Nauko­wych (RCIN), wzięły się za roz­bu­dowę i promocję swojej plat­formy, dzięki nowemu pro­jek­towi o nazwie OZwRCIN. Misją plat­formy jest oczy­wi­ście upo­wszech­nia­nie, a także dłu­go­ter­mi­nowa cyfrowa archi­wi­za­cja zasobów nauki, pocho­dzą­cych ze zbiorów biblio­tek i nie tylko.

Repo­zy­to­rium zostało uru­cho­mione po raz pierwszy w 2010 roku, ale – jak czytamy w notce prasowej – dzięki dofi­nan­so­wa­niu ze środków Unii Euro­pej­skiej oraz budżetu państwa, w ostatnim czasie, udało się udo­stęp­nić dodat­kowe zasoby, z których do tej pory mogli korzy­stać jedynie wybrani pra­cow­nicy naukowi.

Jak twierdzi koor­dy­na­torka projektu w Insty­tu­cie Mate­ma­tycz­nym PAN, Dorota Czar­nocka-Cieciura: “Dzięki zasobom repo­zy­to­rium można pro­wa­dzić nowo­cze­sne badania oraz ana­li­zo­wać ich wyniki. Dodat­kowo zgro­ma­dzone przez RCIN mate­riały przy­czy­niają się do wzrostu kon­ku­ren­cyj­no­ści polskiej nauki na arenie mię­dzy­na­ro­do­wej oraz trans­feru wyniku badań nauko­wych do gospodarki”. 

Projekt jest tworzony we współ­pracy z 16. insty­tu­tami nauko­wymi. W tym momencie użyt­kow­nicy mają dostęp do ponad 200 tysięcy obiektów, w tym przede wszyst­kim do zdi­gi­ta­li­zo­wa­nych danych nauko­wych, ele­men­tów piśmien­nic­twa wie­lo­ję­zycz­nego, ręko­pi­sów, aktu­al­nych arty­ku­łów nauko­wych, zbiorów histo­rycz­nych doty­czą­cych nauk ścisłych, medycz­nych, przy­rod­ni­czych i humanistycznych.

Korzy­sta­nie z plat­formy jest dość proste. Wystar­czy, że wejść na stronę rcin.org.pl i wpisać w wyszu­ki­warce po polsku lub angiel­sku inte­re­su­jącą frazę. Więk­szość obiektów repo­zy­to­rium jest ogólnie dostępna i nie wymaga ani zało­że­nia konta, aby z niej sko­rzy­stać, ani opłaty za ścią­gnię­cie mate­ria­łów; choć zało­że­nie konta pozwoli na two­rze­nie własnych list ulu­bio­nych pozycji, eks­por­to­wa­nie tych list do pliku oraz sub­skry­bo­wa­nie listy świeżo dodanych obiektów.

Za zachętę mogą posłużyć takie perełki jak przed­wo­jenne numery Prze­glądu Zagad­nień Nauko­wych “Kosmos”.

Total
0
Shares