Gwiazdy, newsy naukowe

Gwiazda RS Oph na chwilę zameldowała się na nieboskłonie

Gwiazda, a dokład­niej układ gwiezdny RS Ophiuchi, tym­cza­sowo osiągnął jasność wystar­cza­jącą do wypa­trze­nia go nawet nie­uzbro­jo­nym okiem. Nie po raz pierwszy, ponieważ system błyska do nas co kil­ka­na­ście lat.

Oddalony o 5 tysięcy lat świetl­nych od Ziemi RS Ophiuchi to w rze­czy­wi­sto­ści kata­kli­zmiczny układ podwójny, którego skład­ni­kami są biały karzeł i związany z nim czerwony olbrzym. Gra­wi­ta­cja gęstego karła ściąga na jego powierzch­nię materię więk­szego towa­rzy­sza i co jakiś czas, kiedy dochodzi do prze­kro­cze­nia granicy kry­tycz­nej, nastę­puje eksplozja.

Błysk nowej RS Ophiuchi 9 sierpnia 2021 uchwy­cony przez teleskop Martina Mobberleya.

Erupcje RS Ophiuchi nie są cał­ko­wi­cie regu­larne, ale zwykle powta­rzają się, mniej więcej, co 15 lat. Pierwszą dostrze­żono pod koniec XIX stulecia, nato­miast ostatnie w latach 1985, 2006 i wreszcie 2021. 8 sierpnia tego roku gwiazda gwał­tow­nie poja­śniała ze stan­dar­do­wej wartości 13m do 4,6m (magni­tudo, gdzie im niższa liczba, tym lepsza widocz­ność). Oznacza to, że przy dobrych warun­kach atmos­fe­rycz­nych, dało się wypa­trzeć nowy punkt w kon­ste­la­cji Wężow­nika przy pomocy słabego tele­skopu, a nawet nie­uzbro­jo­nym okiem.

Na pod­sta­wie poprzed­nich obser­wa­cji RS Oph oraz innych tego rodzaju nowych (jak Cas 2021 i Her 2021) astro­no­mo­wie prze­wi­dują, że obiekt powróci do swojej stan­dar­do­wej jasności w ciągu około 65 dni.

Dowiedz się więcej u źródła:
Alert Notice 752: Rare Outburst of Recurrent Nova RS Ophiuchi, [online: aavso.org/aavso-alert-notice-752].
Total
0
Shares