Zmiany klimatu, wiadomości naukowe

Zmiany nie oszczędzą nikogo. Szósty raport klimatyczny IPCC

Mię­dzy­rzą­dowy Zespół ds. Zmian Klimatu (IPCC) opu­bli­ko­wał naj­now­szą, szóstą wersję raportu doty­czą­cego zmian klimatu. Kolejny raz zwrócono uwagę, że bez szybkich cięć emisji gazów cie­plar­nia­nych, reali­za­cja celu przy­ję­tego w Poro­zu­mie­niu Paryskim – czyli nie­do­pusz­cze­nia do wzrostu średniej tem­pe­ra­tur o więcej niż 1,5°C – będzie nieosiągalna.

Naj­lep­sze stresz­cze­nie raportu stanowią słowa jego współ­au­torki i pra­cow­niczki Poli­tech­niki w Zurychu Sonii Sene­vi­ratne: “Sygnał dostały wszyst­kie części świata. Żaden region nie zostanie oszczę­dzony przez zmiany klimatu. Nie­zbędna byłaby natych­mia­stowa redukcja emisji CO2, aby zachować szansę na wyha­mo­wa­nie glo­bal­nego ocie­ple­nia na poziomie 1,5°C (ponad stan sprzed epoki prze­my­sło­wej – przyp. A.), o którym mówi Poro­zu­mie­nie Paryskie”. Warto dodać, że średnia globalna w mija­ją­cej dekadzie była już o 1,09°C wyższa od średniej z lat 1850–1900.

Badacze opra­co­wu­jący nowy raport zauwa­żyli, że wiele regionów Ziemi jest podat­nych na złożone skutki zmian klimatu. Przed­smak dały nam rekor­dowe upały w zachod­niej części Ameryki Pół­noc­nej, po której nadeszła seria pożarów lasów. Fizycy atmos­fery już wcze­śniej stwier­dzili, że bez ludzkiej aktyw­no­ści, szansa na wystą­pie­nie wielu eks­tre­mal­nych zjawisk byłaby bliska zeru.

Coraz dokład­niej­sze modele kli­ma­tyczne potwier­dzają, że zwięk­sze­nie tem­pe­ra­tur pociąga za sobą zmiany obiegu wody na całej planecie. W jednych miej­scach przy­nie­sie to bardziej inten­sywne deszcze i powodzie, w innych – zwłasz­cza w strefie pod­zwrot­ni­ko­wej – susze. Jest też ewi­dentne, że częstość wystę­po­wa­nia nie­prze­cięt­nie wysokich tem­pe­ra­tur na kon­ty­nen­tach wzrosła, zaś rekor­dowo niskich zde­cy­do­wa­nie spadła.

Prof. Zbigniew Kun­dze­wicz, hydrolog i członek PAN, sko­men­to­wał nowy dokument IPCC zesta­wia­jąc go z poprzed­nimi: “W czwartym raporcie obli­czano praw­do­po­do­bień­stwo naszego wpływu na co najmniej 90%, a w piątym raporcie na co najmniej 95%. W naj­now­szym, dzisiaj upu­blicz­nio­nym raporcie oceniono, iż nie ulega wąt­pli­wo­ści, że człowiek swoją dzia­łal­no­ścią zmienia klimat”.

Dowiedz się więcej:
Pełna treść raportu IPCC Climate Change 2021 The Physical Science Basis, [online: ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_AR6_WGI_Full_Report.pdf];
Komentarz portalu “Nauka o klimacie”, Bezdyskusyjne. Nowy raport IPCC o spowodowanym przez człowieka ociepleniu klimatu, [online: naukaoklimacie.pl/aktualnosci/bezdyskusyjne-nowy-raport-ipcc-o-spowodowanym-przez-czlowieka-ociepleniu-klimatu-488].
Total
0
Shares