Wiadomości naukowe, mózg

Kobiety na uczelniach częściej odczuwają syndrom oszusta

Znacie ludzi, którzy są zbyt pewni siebie i uważają, że zasłu­żyli na znacznie więcej niż dostali? Odwrot­no­ścią takiej postawy jest tzw. syndrom oszusta. Dotyka on osób, które mimo ewi­dent­nych osią­gnięć lub spra­wo­wa­nia istotnej funkcji, nadal nie wierzą we własne kompetencje.

Według wyników badań opu­bli­ko­wa­nych w Journal of Edu­ca­tio­nal Psy­cho­logy, syndrom oszusta nie­rzadko wystę­puje w śro­do­wi­skach aka­de­mic­kich i dotyczy przede wszyst­kim kobiet. 

Analizy dokonali psy­cho­lo­go­wie z uni­wer­sy­te­tów w Edyn­burgu i Wel­ling­ton. Podstawę sta­no­wiła ankieta prze­pro­wa­dzona wśród ponad 4 tysięcy pra­cow­ni­ków nauko­wych, sty­pen­dy­stów i dok­to­ran­tów z 80 dziedzin, zwią­za­nych zarówno z pla­ców­kami pań­stwo­wymi jak i pry­wat­nymi. Uczest­ni­ków popro­szono o ano­ni­mową ocenę własnych doświad­czeń i poziomu kom­pe­ten­cji. Nacisk położono m.in. na pytania doty­czące obaw o obna­że­nie braków w wiedzy.

Ankieta potwier­dziła, że naukowcy nie są wolni od syndromu oszusta, szcze­gól­nie ci zaj­mu­jący się, jak to okre­ślono, dzie­dzi­nami wyma­ga­ją­cymi “czystego talentu lub bły­sko­tli­wo­ści” (przy­pusz­czam, że dotyczy to m.in. mate­ma­tyki i fizyki). Niepewni swoich umie­jęt­no­ści okazali się przede wszyst­kim począt­ku­jący badacze, kobiety, a także przed­sta­wi­ciele mniej­szo­ści etnicz­nych. Zwykle ci sami ankie­to­wani wyrażali również poczucie braku zaufania i akcep­ta­cji ze strony współpracowników. 

Rezul­taty kore­spon­dują z wynikami podob­nego badania sprzed roku, które dowiodło, że bły­sko­tli­wość i geniusz nawet pod­świa­do­mie trak­to­wane są jako przy­mioty typowo męskie.

Dowiedz się więcej u źródła:
M. Muradoglu, Z. Horne, D. Leslie, Women—particularly underrepresented minority women—and early-career academics feel like impostors in fields that value brilliance, “Journal of Educational Psychology”, [online: doi.apa.org/doiLanding?doi=10.1037%2Fedu0000669].
Total
0
Shares