CERN

Tcc+ – nowy “długowieczny” tetrakwark

CERN ogłosił odkrycie kolej­nego egzo­tycz­nego hadronu, miesz­czą­cego w sobie dwa kwarki powabne, anty­kwark górny i anty­kwark dolny.

Model stan­dar­dowy prze­wi­duje ist­nie­nie sześciu typów (zapachów) kwarków i tyluż odpo­wia­da­ją­cych im anty­kwar­ków. W przy­ro­dzie kwarki zawsze wystę­pują w trójkach (bariony) lub parach kwark-anty­kwark (mezony), jednak w warun­kach labo­ra­to­ryj­nych testo­wane są również bardziej wymyślne kom­po­zy­cje, okre­ślane mianem egzotycznych.

Cząstka ozna­czona jako Tcc+ jest właśnie takim egzo­tycz­nym hadronem, a kon­kret­niej tetra­kwar­kiem, czyli zlepkiem czterech kwarków. Znamy już kilka takich tworów, ale Tcc+ jako pierwszy łączy w sobie dwa typowo ciężkie kwarki (masa kwarków powab­nych sięga 1300 MeV) z dwoma lekkimi anty­kwar­kami (masa anty­kwar­ków dolnych i górnych nie prze­kra­cza kilku MeV).

Dodat­ko­wym wyróż­ni­kiem nowej cząstki jest wyjąt­kowo długi czas życia (chociaż ofi­cjalna strona CERN‑u nie podaje kon­kret­nej wartości, więc musimy uwierzyć tym zapew­nie­niom na słowo).

Odkrycia dokonano w ramach eks­pe­ry­mentu Large Hadron Collider beauty (LHCb). Jest to już czwarty hadron wykryty przez fizyków pra­cu­ją­cych w Genewie w tym roku i 62. w ogóle.

Dowiedz się więcej u źródła:
P. Traczyk, Twice the charm: long-lived exotic particle discovered, [online: home.cern/news/news/physics/twice-charm-long-lived-exotic-particle-discovered].
Total
0
Shares