Rosyjska agencja kosmiczna

“Nauka” zadokowała do ISS

Mię­dzy­na­ro­dowa Stacja Kosmiczna została wczoraj roz­sze­rzona o nowy moduł labo­ra­to­ryjny. Rosyjski segment o swoj­skiej nazwie Nauka (Нау́ка) wyniosła na orbitę z Baj­ko­nuru rakieta Proton M.

Nauka mierzy 13 metrów długości i waży ponad 20 ton. Ma więc podobne gabaryty do modułu ser­wi­so­wego Zwiezda i będzie jednym z naj­prze­stron­niej­szych pośród szes­na­stu ele­men­tów stacji. Warto zauważyć, że (nie licząc eks­pe­ry­men­tal­nego nadmu­chi­wa­nego Bigelow Expan­da­ble) to pierwsza znacząca roz­bu­dowa ISS od dzie­się­ciu lat.

Nowy moduł badawczy Rosjanie kon­stru­owali od bardzo dawna, ale z różnych przyczyn jego datę jego ukoń­cze­nia wie­lo­krot­nie prze­kła­dano. Niestety, jak się okazało, nawet tak długi czas nie wystar­czył na wyeli­mi­no­wa­nie wszyst­kich usterek. Już w kilka godzin po starcie 21 lipca pojawiły się donie­sie­nia o nie­pra­wi­dło­wo­ściach doty­czą­cych zarówno systemów komu­ni­ka­cji, nawi­ga­cji, jak i silników.

Przez moment nie było nawet jasne, czy Nauka w ogóle zdoła wznieść się na wymagany pułap 400 kilo­me­trów, jednak z drobnym opóź­nie­niem operacja osta­tecz­nie się powiodła. W czwartek o godzinie 15:29 pol­skiego czasu NASA potwier­dziła kontakt. Nowy moduł zado­ko­wał w miejscu śluzy powietrz­nej Pirs, zde­or­bi­to­wa­nej po dwu­dzie­stu latach służby.

Dowiedz się więcej u źródła:
New Module Successfully Docks to Space Station, [online: blogs.nasa.gov/spacestation/2021/07/29/new-module-successfully-docks-to-space-station].
Total
0
Shares