Odkryto planetę

Jądro Marsa większe i mniej gęste. Nowe informacje od InSight

Wszyst­kie planety wewnętrzne Układu Sło­necz­nego kształ­to­wały się w ana­lo­giczny sposób i mają dość podobną struk­turę. Każda skrywa żelazne jądro otoczone przez płaszcz i zewnętrzną skalną skorupę. Jednak, o ile wnętrze własnego globu znamy całkiem dobrze, o tyle struk­tura Marsa pozo­sta­wała w sferze domysłów, aż do roz­po­czę­cia misji InSight. 

Dzia­ła­jąca od listo­pada 2018 roku sonda NASA dostar­czyła do chwili obecnej cennych danych o kilkuset wstrzą­sach sej­smicz­nych. Naj­now­sze publi­ka­cje oparte o pomiary InSight potwier­dzają, że Czerwona Planeta nie odbiega zanadto od pla­ne­tar­nego schematu, ale pod względem kilku szcze­gó­łów różni się od Ziemi. 

Skorupa Marsa jest wyjąt­kowo cienka i dzieli się na dwie warstwy – liczące osiem i dwa­na­ście kilo­me­trów – o odmien­nym składzie che­micz­nym. Zawiera również więcej pier­wiast­ków radio­ak­tyw­nych niż oczekiwano.

Z kolei górna część płaszcza liczy od 400 do 600 kilo­me­trów grubości, czyli znacznie więcej niż w przy­padku naszej planety. “Gruba litos­fera dobrze pasuje do modelu Marsa jed­no­pły­to­wej planety” – wyjaśnia geofizyk Amir Khan, zwra­ca­jąc uwagę, że obecny Mars nie ma tek­to­niki przy­po­mi­na­ją­cej ziemską.

Jądro naszego sąsiada jest większe niż dotąd zakła­dano, a jego promień wyno­szący 1830 kilo­me­trów stanowi aż 53% pro­mie­nia planety. Jed­no­cze­śnie gęstość jądra jest mniejsza niż w przy­padku jądra Ziemi, co zapewne wynika z obec­no­ści lżej­szych pier­wiast­ków niż samo żelazo i nikiel – być może z domieszki siarki, tlenu lub węgla.

Dowiedz się więcej u źródła:
B. Knapmeyer-Endrun, M. Panning, F. Bissig, Thickness and structure of the martian crust from InSight seismic data, “Science”, Vol. 373, Issue 6553, [online: science.sciencemag.org/content/373/6553/438].

Total
0
Shares