Ciemna materia, newsy

Doświadczeni inżynierowie zbudują wspólnie detektor ciemnej materii nowej generacji

Archi­tekci naj­waż­niej­szych współ­cze­snych pro­jek­tów doty­czą­cych poszu­ki­wań ciemnej materii łączą siły, aby skon­stru­ować nową pułapkę na nie­uchwytne WIMP‑y, czyli hipo­te­tyczne, słabo oddzia­łu­jące cząstki.

Swoimi doświad­cze­niami wymienią się twórcy eks­pe­ry­men­tów XENONnT oraz LUX-ZEPLIN. Ten pierwszy jest dziełem uczonych z wło­skiego Labo­ra­tori Nazio­nali, czyli naj­więk­szego pod­ziem­nego kom­pleksu badaw­czego, dzia­ła­ją­cego u podnóża Gran Sasso. Z kolei LUX-ZEPLIN stanowi połą­cze­nie wysiłków fizyków ze Stanów Zjed­no­czo­nych i Wielkiej Brytanii, pra­cu­ją­cych obecnie w opusz­czo­nej kopalni w Dakocie Południowej.

Nie znamy jeszcze szcze­gó­łów tech­nicz­nych nowego projektu, ale możemy się domyślać, że w grę wchodzi spraw­dzona kon­struk­cja wie­lo­to­no­wego detek­tora opartego o zbiornik ze skro­plo­nym ksenonem – jednak pod każdym względem lepsza i wraż­liw­sza od poprzedników.

Pomysł nabrał kształ­tów podczas wspól­nych warsz­ta­tów w kwietniu tego roku. 104 badaczy z 16 państw pod­pi­sało już protokół o współ­pracy. Kimberly Pal­la­dino z Oxfordu pod­su­mo­wała to w sposób nastę­pu­jący: “Poszu­ki­wa­nie ciemnej materii to jedna z naj­bar­dziej eks­cy­tu­ją­cych dziedzin fizyki, a detektor ciekłego ksenonu nowej gene­ra­cji powsta­nie dzięki dekadom doświad­czeń pracy z tą tech­no­lo­gią, przez co będzie dzie­się­cio­krot­nie bardziej czuły niż detektor LUX-ZEPLIN, na którym obecnie pra­cu­jemy. Kan­dy­daci na ciemną materię, w tym słabo oddzia­łu­jące masywne cząstki (WIMP) (…) jak również bez­neu­tri­nowy podwójny rozpad beta ksenonu-136, to jedne z naj­bar­dziej inte­re­su­ją­cych sygnałów, jakich będziemy poszukiwać”.

Dowiedz się więcej u źródła:
Leading xenon researchers unite to build next-generation dark matter detector, [online: physics.ox.ac.uk/news/leading-xenon-researchers-unite-build-next-generation-dark-matter-detector].
Total
0
Shares