Układ Słoneczny, news

ALMA i Maxwell nie znalazły śladu wenusjańskiego fosforowodoru

We wrześniu 2020 roku światem astro­no­mii wstrzą­snęła wia­do­mość o zna­le­zie­niu poszlak świad­czą­cych, że w atmos­fe­rze Wenus – w wąskim pasie na wyso­ko­ści 47,5–50,5 km – wystę­puje fos­fo­ro­wo­dór. Sub­stan­cja nie­orga­niczna, ale znana z naszej planety, wyłącz­nie jako produkt meta­bo­li­zmu nie­któ­rych bakterii bez­tle­no­wych. Znaczące odkrycie ogłosił zespół kie­ro­wany przez Sanjaya Limayego i Jane Greaves. Od samego początku odważna teza prze­cho­dzi kolejne spraw­dziany, jak na razie z miernym skutkiem.

Naj­now­sze badanie atmos­fery Wenus prze­pro­wa­dzili wspól­nymi siłami astro­no­mo­wie obsłu­gu­jący radio­te­le­skopy Jamesa Clerka Maxwella na Hawajach oraz Atacama Large Mil­li­me­ter Array (ALMA) w Chile. Raport z obser­wa­cji nie zawiera żadnych dowodów upraw­do­po­dab­nia­ją­cych hipotezę o fos­fi­nach zawie­szo­nych w wenu­sjań­skich chmurach. Potwier­dzają to również ana­li­zu­jący dane naukowcy z Insty­tutu Badań Układu Sło­necz­nego im. Maxa Plancka w Getyndze oraz Centrum Lotów im. Goddarda NASA.

Już wcze­śniej astro­no­mo­wie z ame­ry­kań­skiego Uni­wer­sy­tetu Cornella zasu­ge­ro­wali, że ich koledzy może i zare­je­stro­wali ślad fos­fo­ro­wo­doru, ale była to lokalna anomalia spo­wo­do­wana aktyw­no­ścią wul­ka­niczną. Geronimo Vil­la­nu­eva z NASA twierdzi, że fosfina po prostu pomylono dwu­tlen­kiem siarki. Z kolei sami autorzy ubie­gło­rocz­nej publi­ka­cji nie wycofali swoich wniosków, ale po powtór­nym przej­rze­niu raportów sko­ry­go­wali swoje prze­wi­dy­wa­nia, przy­zna­jąc, że poszu­ki­wa­nego związku może być na Wenus mniej niż począt­kowo założyli.

Obecnie raczej niewielu postron­nych uczonych dowierza w odna­le­zie­nie na naszej tok­sycz­nej, sio­strza­nej planecie śladów PH3, nie mówiąc już o jakich­kol­wiek prze­ja­wach życia. Niemniej, sprawa na pewno doczeka się kolej­nych prób wery­fi­ka­cji. Pomoże w tym m.in. misja ESA JUICE (Jupiter Icy Moon Explorer), która przed dotar­ciem do Jowisza, zahaczy również o okolicę Wenus.

Dowiedz się więcej u źródła:
G. L. Villanueva, M. Cordiner, P. G. J. Irwin, No evidence of phosphine in the atmosphere of Venus from independent analyses, “Nature Astronomy”, 5, 631–635 (2021), [online: nature.com/articles/s41550-021–01422‑z].
Total
0
Shares
Inne teksty