Blue Origin, news

Przypominajka: O 15:00 w kosmos lecą najstarszy, najmłodszy i najbogatszy astronauta

Dziewięć dni po wyczynie Richarda Bransona i jego Virgin Galactic, dokład­nie 52 lata po lądo­wa­niu Apollo 11 na Księżycu, startuje misja Blue Origin NS-16. Poniżej kilka bły­ska­wicz­nych faktów dla zagubionych.

Kto leci? Czte­ro­oso­bowa załoga w składzie: Oliver Daemen, Wally Funk, Mark Bezos oraz Jeff Bezos. Każdy z pasa­że­rów jest na swój sposób inte­re­su­jący. Wally Funk to ame­ry­kań­ska lot­niczka, która w tym roku skoń­czyła 82-lata. Tym samym ma szansę zyskania sławy naj­star­szego czło­wieka, który kie­dy­kol­wiek opuścił Ziemię. Należy też wspo­mnieć, że pani Funk w młodości była jedną z uczest­ni­czek programu Mercury 13, prze­cho­dząc te same testy wytrzy­ma­ło­ściowe co astro­nauci – jednak bez szans na udział w praw­dzi­wej misji. 

Na drugim biegunie znajduje się Oliver Daemen. Holen­der­skiemu 18-latkowi bilet warty 28 milionów dolarów wykupił ojciec, dzięki czemu jego pociecha przejmie tytuł naj­młod­szego astro­nauty w historii.

Ostatnie dwa miejsca zajmą bracia Bezos. Naj­bo­gat­szy człowiek świata, zało­ży­ciel firmy Amazon i samego Blue Origin Jeff Bezos, posta­no­wił w ten sposób sprawić prezent młod­szemu Markowi. 

Czym polecą? Cała misja została sfi­nan­so­wana i przy­go­to­wana przez prywatne przed­się­bior­stwo Blue Origin, należące do Bezosa. Załoga zasią­dzie w prze­stron­nej kapsule zamon­to­wa­nej na szczycie autor­skiej rakiety wie­lo­krot­nego użytku o nazwie New Shepard. Na wyso­ko­ści ponad 75 kilo­me­trów statek oddzieli się od rakiety i samo­dziel­nie pokona linię Kármána. Po wszyst­kim rakieta wyląduje w wyzna­czo­nym miejscu, a kapsuła osobno opadnie na spadochronach.

System ma za sobą kil­ka­na­ście testów, ale dzi­siej­sza misja będzie pierw­szym lotem załogowym.

Gdzie i kiedy? Start jest zapla­no­wany na godzinę 15:00 naszego czasu, choć trans­mi­sja ma zostać włączona już dwie godziny wcze­śniej. Rakieta wyruszy z pustyn­nego portu Corn Ranch w Teksasie. Cały spektakl potrwa najwyżej kwadrans. 

Trans­mi­sja na żywo na ofi­cjal­nym kanale Blue Origin:

Total
0
Shares
Inne teksty
Czytaj dalej

Komunikwanty – luty 2018

Pora na lutowe Komunikwanty, czyli miesięczny przegląd najciekawszych naukowych wiadomości. W dzisiejszej odsłonie będzie sporo o supernowych, najnowszych…
Wiadomości naukowe, misja InSight
Czytaj dalej

Komunikwanty – maj 2018

Dzień dziecka już za nami, więc można brać się za podsumowanie najciekawszych wiadomości jakie przyniósł nam świat nauki…