NASA, wiadomości naukowe

Pogłoski o śmierci Hubble’a okazały się przedwczesne

W połowie czerwca NASA infor­mo­wała o poważnej awarii i zawie­sze­niu kom­pu­tera pokła­do­wego Kosmicz­nego Tele­skopu Hubble’a. Po miesiącu bez­owoc­nych prób zre­se­to­wa­nia urządzeń, praw­do­po­dob­nie w końcu udało się osiągnąć sukces.

Jak czytamy w komu­ni­ka­cie ame­ry­kań­skiej agencji kosmicz­nej, powiodła się operacja połą­cze­nia z systemem do two­rze­nia kopii zapa­so­wych. Zmianę prze­pro­wa­dzono, aby naprawić usterkę związaną z głównym kom­pu­te­rem pokła­do­wym, który od 13 czerwca był zawie­szony i nie mógł zbierać danych nauko­wych. Misja objęła m.in. włą­cze­nie zapa­so­wej jed­nostki ste­ru­ją­cej zasi­la­niem (PCU) i zapa­so­wego modułu danych/formatowania danych nauko­wych (CU/SDF).

Inży­nie­ro­wie nie chcą czekać i już kali­brują sprzęt przed pierwszą po awarii sesją obser­wa­cyjną. Jeżeli teleskop będzie działał jak należy, wzno­wione zostaną wszyst­kie prze­rwane wcze­śniej badania.

“Jestem dumny z zespołu Hubble’a, zarówno z obecnych członków, jak i wete­ra­nów, którzy wkro­czyli, aby udzielić swojego wsparcia i wiedzy. Dzięki ich poświę­ce­niu i prze­my­śla­nej pracy Hubble będzie nadal budował swoją 31-letnią spu­ści­znę, posze­rza­jąc nasze hory­zonty swoim spoj­rze­niem na wszech­świat” – pochwa­lił swoich pra­cow­ni­ków admi­ni­stra­tor NASA Bill Nelson.

Teleskop Hubble’a trafił na orbitę w kwietniu 1990 roku i przy­czy­nił się do powsta­nia 18. tysięcy publi­ka­cji nauko­wych (oraz mnóstwa tapet na pulpit). Mimo, że jeszcze w tym roku swoją dzia­łal­ność ma roz­po­cząć nowy Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba; astro­no­mo­wie mają nadzieję, że Hubble będzie kon­ty­nu­ował swoją służbę przy­naj­mniej do końca dekady. A jeśli pozwoli na to jego stan tech­niczny, może i dłużej.

Dowiedz się więcej u źródła:
NASA Returns Hubble Space Telescope to Science Operations, [online: nasa.gov/feature/goddard/2021/operations-underway-to-restore-payload-computer-on-nasas-hubble-space-telescope].
Total
1
Shares
Inne teksty