Odkryto planetę

Mikrosoczewkowanie ujawniło cztery planety swobodne

Kosmiczny Teleskop Keplera nie działa już od kilku lat, ale zgro­ma­dzone w trakcie jego owocnej misji dane, wciąż są ana­li­zo­wane i pozwa­lają na doko­ny­wa­nie nowych odkryć. W ten sposób, infor­ma­cje z kampanii obser­wa­cyj­nej pro­wa­dzo­nej w roku 2016 stały się podstawą dla artykułu opu­bli­ko­wa­nego na łamach Monthly Notices of the Royal Astro­no­mi­cal Society.

Zgodnie z jego treścią, Teleskop Keplera – znany przede wszyst­kim z odkrycia 2,3 tysiąca globów poza­sło­necz­nych – uchwycił ślady czterech planet swo­bod­nych, czyli kosmicz­nych maru­de­rów, nie­zwią­za­nych gra­wi­ta­cyj­nie z żadną gwiazdą i samo­dziel­nie prze­mie­rza­ją­cych prze­strzeń kosmiczną.

Kepler w tamtym okresie był wpa­trzony w skupisko około miliona gwiazd bliskich centrum Drogi Mlecznej, z nadzieją wyła­pa­nie śladów mikro­so­czew­ko­wa­nia gra­wi­ta­cyj­nego wska­zu­ją­cego na obecność egzo­pla­net. Zamiast tego, w zasadzie przy­pad­kowo zare­je­stro­wano 27 drobnych sygnałów wywo­ła­nych przez niezbyt masywne, ciemne i samotne obiekty, o masach niewiele więk­szych od Ziemi.

Iain McDonald z Uni­wer­sy­tetu w Man­che­ste­rze opisuje badania w sposób nastę­pu­jący: “Takie sygnały są nie­zwy­kle trudne do zna­le­zie­nia. Nasze obser­wa­cje skie­ro­wały stary, scho­ro­wany, nie­do­wi­dzący teleskop na jedną z naj­bar­dziej zatło­czo­nych części nieba. W tym polu znaj­do­wały się tysiące jasnych gwiazd. (…) Z tej kako­fo­nii sta­ra­li­śmy się wydobyć maleńkie, cha­rak­te­ry­styczne poja­śnie­nia wywołane przez planety i mieliśmy tylko jedną szansę, aby uchwycić sygnał, zanim ten zniknie”.

Pierw­szych poważ­nych kan­dy­da­tów do miana planety swo­bod­nej pozna­li­śmy dekadę temu, odkry­wa­jąc kilka samo­dziel­nych obiektów wiel­ko­ści Jowisza. Z kolei pierw­szym domnie­ma­nym swo­bod­nym globem o gaba­ry­tach Ziemi był OGLE-2016-BLG-1928, zaob­ser­wo­wany w kwietniu 2020 roku.

Dowiedz się więcej u źródła:
I. McDonald, E. Kerins, R. Poleski, Kepler K2 Campaign 9 – I. Candidate short-duration events from the first space-based survey for planetary microlensing, “Monthly Notices of the Royal Astronomical Society”, Vol. 505, Issue 4, [online: academic.oup.com/mnras/article/505/4/5584/6315707].
Total
0
Shares
Inne teksty