NASA, wiadomości naukowe

Misja teleskopu kosmicznego WISE przedłużona

Dzia­ła­jące w pod­czer­wieni orbi­talne obser­wa­to­rium Wide-field Infrared Survey Explorer (WISE / NEOWISE), będzie pra­co­wało jeszcze przez co najmniej kolejne dwa lata. Tym samym, wstrze­lony przez NASA w 2009 roku teleskop, zakończy swoją przygodę latem 2023 roku.

Począt­kowo urzą­dze­nie służyło głównie do obser­wa­cji gwiazd oraz brą­zo­wych karłów, jednak po zużyciu apa­ra­tury chło­dzą­cej, teleskop został prze­kie­ro­wany do obser­wa­cji pla­ne­toid Pasa Głównego oraz obiektów bliskich Ziemi (NEO, Near-Earth objects) – nie­wiel­kich kamieni prze­my­ka­ją­cych po tra­jek­to­riach leżących w bez­po­śred­nim sąsiedz­twie naszej planety. 

Program NOEWISE okazał się sukcesem, badając w ciągu ośmiu lat 39 100 obiektów Układu Sło­necz­nego, odkry­wa­jąc przy tym 30 tysięcy nowych pla­ne­toid (w tym kilkaset poten­cjal­nie zagra­ża­ją­cych Ziemi) oraz 20 komet. Do szcze­gól­nie medial­nych obser­wa­cji należało wykrycie komety C/2020 F3 (NEOWISE), którą później, w lipcu ubie­głego roku, można było podzi­wiać na niebie nie­uzbro­jo­nym okiem.

Jak komen­tuje Lindley Johnson z NASA: “NEOWISE zapewnia nam wyjąt­kową zdolność obser­wa­cyjną w glo­bal­nej misji obrony pla­ne­tar­nej, umoż­li­wia­jąc szybki pomiar emisji w pod­czer­wieni i dokładne osza­co­wa­nie wiel­ko­ści nie­bez­piecz­nych asteroid, zaraz po ich odkryciu. (…) Prze­dłu­że­nie misji NEOWISE pod­kre­śla nie tylko wagę pracy, która jest wyko­ny­wana w celu ochrony naszej planety, ale także wartość zgro­ma­dzo­nych danych nauko­wych, na temat asteroid i komet”.

Następcą projektu WISE / NOEWISE będzie NEO Surveyor – również dzia­ła­jący w zakresie pod­czer­wieni, ale tym razem zawie­szony w punkcie L1, pomiędzy Ziemią a Słońcem. Nowy teleskop NASA ma roz­po­cząć dzia­ła­nie w roku 2026 i funk­cjo­no­wać minimum przez kolejne 12 lat.

Dowiedz się więcej u źródła:
WISE/NEOWISE, [online: solarsystem.nasa.gov/missions/wise-neowise/in-depth/].
Total
0
Shares
Inne teksty