CERN

CERN testuje elektronową terapię przeciw nowotworom

Euro­pej­ska Orga­ni­za­cja Badań Jądro­wych koja­rzona jest przede wszyst­kim z Wielkim Zder­za­czem Hadronów i abs­trak­cyj­nymi bada­niami doty­czą­cymi modelu stan­dar­do­wego oraz oddzia­ły­wań pod­sta­wo­wych. Jednak niektóre z ini­cja­tyw CERN‑u mają również bardziej prak­tyczny wymiar.

W ostat­nich eks­pe­ry­men­tach pro­wa­dzo­nych w akce­le­ra­to­rze liniowym CLEAR (CERN Linear Electron Acce­le­ra­tor for Research) spraw­dzana jest moż­li­wość wyko­rzy­sta­nia wiązki elek­tro­nów do nisz­cze­nia guzów nowo­two­ro­wych. W nie­któ­rych pla­ców­kach funk­cjo­nują już podobne metody leczenia, jednak polegają one na napro­mie­nio­wy­wa­niu elek­tro­nami bądź hadro­nami o niskiej energii – się­ga­ją­cymi wyłącz­nie celów ulo­ko­wa­nych blisko powierzchni ciała.

Wiązki wyso­ko­ener­ge­tyczne w zakresie 50–200 mega­elek­tro­no­wol­tów wnikają głębiej w tkanki i mogą okazać się jedyną szansą ratunku w bez­na­dziej­nych przy­pad­kach. Dotąd podob­nych metod unikano, nie tylko ze względu na koszt, ale również rozmiary sprzętu koniecz­nego do lepszego roz­pę­dze­nia cząstek.

Fizycy obsłu­gu­jący CLEAR testują nową technikę napro­mie­nio­wy­wa­nia, pole­ga­jącą na sku­pia­niu elek­tro­nów w bardzo małym punkcie, co zwiększy gęstość i siłę wiązki bez zwięk­sza­nia kosztu ener­ge­tycz­nego. W ramach eks­pe­ry­mentu rodzaj soczewki elek­tro­ma­gne­tycz­nej skupiał wiązkę, która niemal bez roz­pro­sze­nia pene­tro­wała materię fantomu. Ta sama wiązka mogłaby posłużyć do likwi­da­cji nie­chcia­nych komórek w dowolnym sektorze orga­ni­zmu, przy nie­wiel­kim ryzyku uszko­dze­nia oko­licz­nych tkanek.

Sama moż­li­wość pracy nad kom­pak­to­wymi urzą­dze­niami do wyso­ko­ener­ge­tycz­nego naświe­tla­nia elek­tro­no­wego, nie byłaby możliwa bez doświad­czeń i tech­no­lo­gii roz­wi­ja­nych codzien­nie w CERN-ie. Jeżeli terapia wejdzie do użycia, praw­do­po­dob­nie dra­stycz­nie zwiększy pulę pacjen­tów nowo­two­ro­wych kwa­li­fi­ku­ją­cych się do leczenia.

Dowiedz się więcej u źródła:
T. Hortala, CLEAR study paves the way for novel electron-based cancer therapy, [online: https://home.cern/news/news/knowledge-sharing/clear-study-paves-way-novel-electron-based-cancer-therapy].
Total
0
Shares
Inne teksty