Gwiazdy, newsy naukowe

Teleskop Webba pomoże w szukaniu pierwszego błysku gwiazd

Zdaniem bry­tyj­skich astro­no­mów Kosmiczny Teleskop Webba będzie dys­po­no­wał wystar­cza­jącą czu­ło­ścią, aby zare­je­stro­wać ślady przed­sta­wi­cie­lek naj­star­szego poko­le­nia gwiazd, a także zaob­ser­wo­wać proces for­mo­wa­nia pierw­szych galaktyk.

Publi­ka­cja zawarta w ostatnim tomie Monthly Notices of the Royal Astro­no­mi­cal Society, jest dziełem zespołu Nicolasa Lapor­te’a z Cam­bridge. Zawiera ona prze­wi­dy­wa­nia doty­czące energii światła oraz prze­su­nię­cia ku czer­wieni, które powinno cha­rak­te­ry­zo­wać pierwsze gwiazdy, których naro­dziny zakoń­czyły epokę kosmo­lo­gicz­nych wieków ciemnych. Astro­no­mo­wie szacują, że ten moment nastąpił gdzieś między 250 do 350 milionów lat po wielkim wybuchu. Zwa­żyw­szy na wiek wszech­świata, mamy nadzieję na uchwy­ce­nie fotonów wyemi­to­wa­nych jakieś 13,5 miliarda lat temu.

Nasz obecny zasięg wynosi około 13,3 miliarda lat świetl­nych. Mniej więcej taki dystans dzieli Ziemię od naj­od­le­glej­szych i jed­no­cze­śnie naj­star­szych pozna­nych kwazarów – jak UDFj-39546284 czy MACS0647-JD. Swoje kon­klu­zje bry­tyj­scy naukowcy oparli na bada­niach światła i sygnatur wodo­ro­wych sześciu obiektów tego rodzaju. Danych na ich temat dostar­czyły przede wszyst­kim (nie­ak­tywny w tym momencie) Kosmiczny Teleskop Hubble’a oraz dzia­ła­jący w zakresie pod­czer­wieni, Kosmiczny Teleskop Spitzera. Teleskop Webba, który ma trafić na orbitę jeszcze w tym roku, powinien pozwolić zajrzeć jeszcze o ~200 milionów lat świetl­nych dalej.

Laporte pod­kre­śla, że “zaob­ser­wo­wa­nie momentu, w którym wszech­świat został po raz pierwszy skąpany w świetle gwiazd, należy do naj­waż­niej­szych wyzwań astro­no­mii”. Dodaje również: “Teraz z nie­cier­pli­wo­ścią czekamy na wystrze­le­nie Kosmicz­nego Tele­skopu Jamesa Webba, który, jak sądzimy, pomoże nam bez­po­śred­nio obser­wo­wać kosmiczny świt. Poszu­ki­wa­nie tego ważnego momentu w historii wszech­świata jest świętym Graalem astro­no­mii od dziesięcioleci”.

Dowiedz się więcej u źródła:
N. Laporte, R. Meyer, R. Ellis, Probing cosmic dawn: Ages and star formation histories of candidate z ≥ 9 galaxies, “Monthly Notices of the Royal Astronomical Society”, vol. 505, Issue 3, [online: https://academic.oup.com/mnras/article/505/3/3336/6301992].

Zagadnienie pierwszej generacji gwiazd omawia również zrecenzowana ostatnio na blogu książka Pierwsze światło. Jak wszechświat wyszedł z mroku Emmy Chapman.
Total
0
Shares
Inne teksty