Grafen, wiadomości naukowe

Grafenowy czujnik pomoże w podglądaniu akcji serca

Badacze z ame­ry­kań­skich uni­wer­sy­te­tów Ber­ke­leya i Stan­forda pochwa­lili się skon­stru­owa­niem gra­fe­no­wej kamery, służącej do moni­to­ro­wa­nia układu krążenia w czasie rze­czy­wi­stym. W istocie Graphene cam, to w rodzaj nowa­tor­skiego czujnika, zdolnego do odbie­ra­nia sygnałów wszel­kich komórek i tkanek gene­ru­ją­cych napięcie elek­tryczne i na bieżąco prze­kształ­ca­ją­cego je w fotony.

Obecnie badania bio­elek­trycz­no­ści doko­ny­wane są głównie przez kon­wen­cjo­nalne elek­trody oraz barwiące sub­stan­cje che­miczne, jednak te metody mają swoje ogra­ni­cze­nia doty­czące zarówno precyzji jak i zasięgu.

Aparat CAGE (ang. coupled ampli­fied graphene electric field), sięga do wyjąt­ko­wych wła­ści­wo­ści fizycz­nych grafenu, czyli znanego wszyst­kim węglo­wego mate­riału 2D. Chemicy oraz fizycy pra­cu­jący nad kon­struk­cją, zapew­niają, że aparat będzie zdolny do ciągłego (a nie punk­to­wego, jak dotych­czas) mie­rze­nia napięcia, nawet w roz­le­głych frag­men­tach organów. Nie­wy­klu­czone wydaje się również połą­cze­nie moż­li­wo­ści arkuszy grafenu z dawnym sprzętem, co umożliwi kom­plek­sowe obra­zo­wa­nie ciała, jak również loka­li­zo­wa­nie wad, wcze­śniej łatwych do przeoczenia.

Jak tłumaczy chemik Allister McGuire: “Jeśli masz sieć komórek ozna­czo­nych flu­ore­scen­cyj­nie, możesz wyce­lo­wać tylko w okre­ślony rodzaj neuronów. Nasz system pozwoli na uchwy­ce­nie aktyw­no­ści elek­trycz­nej we wszyst­kich neu­ro­nach oraz ich komór­kach pomoc­ni­czych”. Jed­no­cze­śnie wyna­lazcy CAGE pod­kre­ślają, że to wstęp „poka­zu­jący biologom, że istnieje narzę­dzie, którego można użyć do wyko­na­nia świet­nego obra­zo­wa­nia. (…) W tej chwili to tylko prototyp, ale myślimy, że w przy­szło­ści możemy ulepszyć to urządzenie”.

Dowiedz się więcej u źródła:
H. Balch, A. McGuire, J. Horng, Graphene Electric Field Sensor Enables Single Shot Label-Free Imaging of Bioelectric Potentials, „Nano Letters”, [online: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34102057].
Total
0
Shares
Inne teksty
Czytaj dalej

Komunikwanty – luty 2018

Pora na lutowe Komunikwanty, czyli miesięczny przegląd najciekawszych naukowych wiadomości. W dzisiejszej odsłonie będzie sporo o supernowych, najnowszych…