Gwiazdy, newsy naukowe

Komputer Teleskopu Hubble’a uległ zawieszeniu

Każdy komputer miewa awarie, jednak kiedy zawie­sze­niu ulegają instru­menty naj­słyn­niej­szego orbi­tal­nego obser­wa­to­rium, sprawa zaczyna robić się poważna.

W krótkim oświad­cze­niu NASA przy­znała, że Kosmiczny Teleskop Hubble’a nie funk­cjo­nuje jak należy od nie­dzieli, kiedy to praw­do­po­dob­nie odmówiła posłu­szeń­stwa pamięć pokła­do­wego kom­pu­tera. Pod­sta­wowe pole­ce­nie resetu wysłane z centrum kontroli lotów NASA Goddard Space Flight nie przy­nio­sło ocze­ki­wa­nego skutku, dlatego inży­nie­ro­wie spróbują wpro­wa­dzić maszynę tryb awaryjny, który (miejmy nadzieję) pomoże w ponownym rozruchu instru­men­tów i roz­wią­za­niu kłopotu. 

Misja Tele­skopu trwa już ponad trzy­dzie­ści lat, w związku z czym więk­szość zain­sta­lo­wa­nych na nim pod­ze­spo­łów, jak komputer NSSC‑1 (NASA Standard Spa­ce­craft Computer‑1), pamięta koniec lat 80. ubie­głego stulecia. Systemy infor­ma­tyczne były ser­wi­so­wane i uspraw­niane ostatnim razem w roku 2009.

Tym­cza­sem Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba – postrze­gany często za następcę Hubble’a – według ostat­nich zapew­nień agencji, ma szansę opuścić Ziemię w końcówce paź­dzier­nika tego roku.

Dowiedz się więcej u źródła:
L. Jenner, Operations Underway to Restore Payload Computer on NASA’s Hubble Space Telescope, [online: nasa.gov/feature/goddard/2021/operations-underway-to-restore-payload-computer-on-nasas-hubble-space-telescope].
Total
0
Shares
Inne teksty
Czytaj dalej

Komunikwanty – luty 2018

Pora na lutowe Komunikwanty, czyli miesięczny przegląd najciekawszych naukowych wiadomości. W dzisiejszej odsłonie będzie sporo o supernowych, najnowszych…