Konkurs Explory

Internauci wybiorą projekty do finału Konkursu Explory

Explory to naj­więk­sza w Polsce ini­cja­tywa wyszu­ku­jąca nasto­let­nie talenty, od dekady wspie­ra­jąca ich rozwój oraz poma­ga­jąca im odnaleźć się w świecie wielkiej nauki i biznesu. W tym czasie udało się stworzyć spo­łecz­ność ponad 2400 młodych inno­wa­to­rów, którzy zgłosili do Konkursu Explory ponad 1500 pro­jek­tów nauko­wych i wynalazków.

Właśnie zakoń­czyły się cztery regio­nalne etapy tego­rocz­nej edycji Explory. Talenty z całej Polski walczyły o miejsca w krajowym finale, który odbędzie się podczas Gdynia E(x)plory Week w dniach 20–22 paź­dzier­nika. Spośród 121 pro­jek­tów pre­zen­to­wa­nych we Wro­cła­wiu, War­sza­wie, Olsz­ty­nie i Łodzi wybrano 35. Ale to jeszcze nie koniec. W inter­ne­to­wym ple­bi­scy­cie #bilet­na­fi­nał, każdy inter­nauta może zagło­so­wać na wybrany projekt, który dołączy do grona fina­li­stów. Selekcja potrwa jeszcze kilka dni, do 20 czerwca. Ple­bi­scyt wspiera Grupa LOTOS S.A., Mecenas Programu Explory.

Konkurs naukowy Explory

Nasto­letni uczest­nicy tego­rocz­nej edycji Konkursu Explory pre­zen­to­wali swoje pomysły na zmianę ota­cza­ją­cego świata w takich dzie­dzi­nach jak biologia, chemia, nowe tech­no­lo­gie, spo­łe­czeń­stwo oraz ekologia. Gdynia Explory Week, podczas którego odbędzie się finał całej zabawy, jest corocz­nym świętem nauki i edukacji. Najlepsi począt­ku­jący badacze będą walczyć o sty­pen­dia na rozwój swoich pro­jek­tów, udział w kon­kur­sach mię­dzy­na­ro­do­wych oraz o nagrody spe­cjalne ufun­do­wane przez Mecenasa Explory – Grupę LOTOS a także innych part­ne­rów programu Explory.

W dzia­łal­no­ści Grupy LOTOS bardzo ważne są inno­wa­cje i nowo­cze­sne projekty. Naszym zdaniem, nowa­tor­skie podej­ście do prze­my­słu to klucz do pro­wa­dze­nia biznesu w dzi­siej­szym świecie. Trzeba wciąż się rozwijać. Dlatego pro­wa­dzimy projekty badawcze i współ­pra­cu­jemy z uczel­niami, chcemy też wspierać młodych inno­wa­to­rów. Explory idealnie wpisują się w tę stra­te­gię. Młodzi, zdolny Polacy to naj­więk­szy poten­cjał naszego kraju. Wszyscy wiemy, że talenty trzeba szli­fo­wać, dlatego od wielu lat – wspólnie z orga­ni­za­to­rami Festi­walu Explory – zapra­szamy począt­ku­ją­cych naukow­ców do wzięcia udziału w tym pro­gra­mie.

Zofia Paryła, prezes Zarządu Grupy LOTOS

Inter­ne­towy ple­bi­scyt #bilet­na­fi­nał to koło ratun­kowe dla pro­jek­tów, które nie zakwa­li­fi­ko­wały się do finału podczas regio­nal­nych etapów Konkursu. Wszyst­kie pomysły, na które można głosować znaj­dzie­cie na stronie www.biletnafinal.explory.pl. Gło­so­wa­nie trwa do 20 czerwca 2021.

Laureaci tego­rocz­nej edycji Konkursu Explory będą ogło­szeni ostat­niego dnia Gdynia E(x)plory Week, tj. 22 paź­dzie­nika 2021. Pre­zen­ta­cje pro­jek­tów nauko­wych podczas finału będą dostępne również online.

Program Gdynia Explory Week oraz reje­stra­cja dostępne są na stronie: www.explory.pl/2021.

Sponsorzy i organizatorzy Explory
Total
0
Shares
Inne teksty