Wielki wybuch i kosmologia, wiadomości naukowe

Dark Energy Survey publikuje wyniki sześciu lat badań

Projekt Dark Energy Survey wyko­rzy­stał naj­więk­szą w dotych­cza­so­wych dziejach badań kosmosu próbkę danych, zebra­nych z galaktyk zaj­mu­ją­cych niemal jedną ósmą nie­bo­skłonu. Badania trwały 758 nocy i pozwo­liły na ska­ta­lo­go­wa­nie 226 milionów obiektów. W ten sposób uzyskano naj­do­kład­niej­sze pomiary składu i eks­pan­sji wszechświata.

Astro­no­mo­wie reje­stro­wali zarówno pobli­skie galak­tyki, jak również te oddalone o miliardy lat świetl­nych, co daje wgląd w różne epoki ewolucji wszech­świata. Do naj­waż­niej­szych celów DES należy zaliczyć spo­rzą­dze­nie pre­cy­zyj­nych map rozkładu ciemnej materii, odkrycie nowych galaktyk kar­ło­wa­tych towa­rzy­szą­cych Drodze Mlecznej, a także zare­je­stro­wa­nie rekor­dowo odległej super­no­wej. “Dokładne pomiary tego, co tam jest i lepsze zro­zu­mie­nie tego, jak wszech­świat zmienił się od okresu nie­mow­lęc­twa do dnia dzi­siej­szego, jest eks­cy­tu­jące” – komen­tuje Brian Yanny z Fer­mi­labu, odpo­wie­dzialny za koor­dy­no­wa­nie prze­twa­rza­nia spły­wa­ją­cych danych.

Otrzy­mane wyniki wydają się zgodne z prze­wi­dy­wa­niami obecnego modelu kosmo­lo­gicz­nego λCDM, uwzględ­nia­ją­cego olbrzy­mią rolę ciemnej energii oraz ciemnej materii w kształ­to­wa­niu kosmicz­nych struktur. Jed­no­cze­śnie naukowcy liczą, że 50 tera­baj­tów zgro­ma­dzo­nych infor­ma­cji odsłoni przed nami choć część tajemnic zwią­za­nych z ciemną kosmo­lo­gią.

DES jest roz­wi­jany od 2013 roku i angażuje placówki z USA, Europy, Brazylii oraz Austra­lii. Obecne obser­wa­cje pro­wa­dzono głównie przy pomocy Mię­dzy­ame­ry­kań­skiego Obser­wa­to­rium Cerro Tololo w Chile oraz 570-mega­pik­se­lo­wej kamery – jednej z naj­po­tęż­niej­szych na świecie, zapro­jek­to­wa­nej spe­cjal­nie na potrzeby projektu.

Dowiedz się więcej u źródła:
DES completes six-year mission, [online: darkenergysurvey.org/des-completes-six-year-mission];
Dark Energy Survey releases most precise look at the universe’s evolution, [online: news.fnal.gov/2021/05/dark-energy-survey-releases-most-precise-look-at-the-universes-evolution].


Total
0
Shares
Inne teksty