Plastik i środowisko, wiadomości naukowe

Mikroroboty do sprzątania mikroplastiku

Drobiny tworzyw sztucz­nych spo­ty­kamy już wszędzie: w glebie, w lodach Antark­tydy, w ciałach ryb, a nawet na dnie oceanów. Nadal nie jest do końca jasne, jaki może być dłu­go­fa­lowy wpływ mikro­pla­stiku na na zdrowie czło­wieka, ale mało praw­do­po­dobne, aby ten okazał się pozytywny.

Zespół kie­ro­wany przez Seyyeda Mohsena Beladi-Mousa­viego z Uni­wer­sy­tetu Chemii i Tech­no­lo­gii w Pradze prowadzi zaawan­so­wane prace nad metodą efek­tyw­nego roz­kła­da­nia mikro­pla­stiku przy wyko­rzy­sta­niu światła sło­necz­nego. Kluczem będą foto­ka­ta­li­za­tory, które pod wpływem światła posłużą do wytwa­rza­nia wysoce reak­tyw­nych związków che­micz­nych, które przy­śpie­szą rozkład plastiku. Do tej pory wdro­że­nie podob­nych pomysłów wymagało najpierw wcze­śniej­szej obróbki ter­micz­nej lub mecha­nicz­nej odpadów, co ogra­ni­czało ich zasto­so­wa­nie, zwłasz­cza, że więk­szość kata­li­za­to­rów oka­zy­wała się toksyczna.

Baladi-Mousavi pro­po­nuje wyko­rzy­sta­nie mikro­ro­bo­tów o roz­mia­rach do ośmiu mikro­me­trów (nie więk­szych od bakterii E. coli). Ich główny element stanowią gwiaź­dzi­ste pół­prze­wod­ni­kowe struk­tury, pełniące rolę foto­ka­ta­li­za­to­rów. Takie urzą­dzonka zasilane światłem lub nad­tlen­kiem wodoru auto­ma­tycz­nie wychwy­ty­wa­łyby i nisz­czyły pobli­skie mikro­dro­biny plastiku. W prze­pro­wa­dzo­nych eks­pe­ry­men­tach roboty prze­pły­wały przez labirynt zanie­czysz­czony czterema rodza­jami plastiku. Szcze­gól­nie dobrze pora­dziły sobie z dro­bi­nami PLA i PCL, wyła­pu­jąc nawet 70% odpadów.

Dowiedz się więcej u źródła:
S. Mohsen Beladi-Mousavi, S. Hermanová, Y. Ying, A Maze in Plastic Wastes: Autonomous Motile Photocatalytic Microrobots against Microplastics, “ACS Applied Materials & Interfaces”, [online: pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acsami.1c04559].
Total
0
Shares
Inne teksty