Grafen, wiadomości naukowe

Zastosowanie grafenu w twardych dyskach

W czasie, gdy pamięć SSD powoli staje się stan­dar­dem, badacze z Cam­bridge Graphene Center i Uni­wer­sy­tetu w Exeter pracują nad kla­sycz­nymi, “tale­rzo­wymi” dyskami HDD – udo­sko­na­la­jąc je przez użycie grafenu. 

Od początku lat 90. wydaj­ność zapi­sy­wa­nia danych na dyskach twardych wzrosła czte­ro­krot­nie, przy trzy­krot­nym zmniej­sze­niu węglo­wych powłok chro­nią­cych talerze (ang. pro­tec­tive carbon overcoat, COC). Okazało się, że zastą­pie­nie dotych­cza­so­wych warstw COC grafenem zmniej­sza tarcie, zapewnia lepszą ochronę przez zużyciem i jed­no­cze­śnie umoż­li­wia dzie­się­cio­krotny skok gęstości zapi­sy­wa­nych danych.

Bry­tyj­czycy osią­gnęli ten efekt nakła­da­jąc grafen na talerze tech­no­lo­gią Heat-Assisted Magnetic Recor­ding (HAMR) – wyma­ga­jącą pod­grza­nia warstwy zapisu do wysokich tem­pe­ra­tur w fazie pro­duk­cyj­nej. O ile warstwy COC są zbyt wrażliwe, aby prze­trwać w tych warun­kach, te gra­fe­nowe nie mają z HAMR żadnego problemu. W ten sposób, nowa metoda może zapewnić bez­pre­ce­den­sową wydaj­ność rzędu 10 tera­baj­tów na cal kwadratowy.

Dowiedz się więcej ze źródła:
N. Dwivedi, A. Ott, K. Sasikumar, Graphene overcoats for ultra-high storage density magnetic media, “Nature Communications”, [online: https://nature.com/articles/s41467-021–22687‑y.pdf].
Total
0
Shares