Słońce, wiadomości naukowe

Przypominajka: o 12:55 częściowe zaćmienie Słońca

10 czerwca, czyli już dziś, Księżyc przy­słoni tarczę sło­neczną. Co prawda tylko czę­ściowo, ale i tak będzie to pierwsze tego rodzaju wido­wi­sko na naszej sze­ro­ko­ści geo­gra­ficz­nej od marca 2015 roku.

Astro­no­miczny spektakl roz­pocz­nie się niebawem, bo o godzinie 11:55 i potrwa dwie godziny, przy czym do wycze­ki­wa­nego maksimum zaćmie­nia dojdzie około 12:55 (plus-minus kilka minut zależnie od miejsca obser­wa­cji). Szcze­gól­nymi szczę­ścia­rzami są miesz­kańcy pół­noc­nych rejonów Polski, gdzie Księżyc przy­słoni nawet 15% Słońca. Z per­spek­tywy górali prze­ciw­nie, natu­ralny satelita ledwie muśnie tarczę gwiazdy. 

Niby nic wiel­kiego, ale jeśli kogoś inte­re­sują wyłącz­nie pełne zaćmie­nia i nie chce ruszać się z Warszawy, to niestety będzie musiał poczekać do roku 2681.

Jeszcze jedno, na wypadek gdyby ktoś zapo­mniał. Nie wle­piajmy naszych nie­osło­nio­nych patrza­łek bez­po­śred­nio w Słońce! Nawet krótka eks­po­zy­cja na tak silne światło może uszko­dzić wzrok. Każdy kto chce choćby przez chwilę podzi­wiać zaćmie­nie powinien użyć jakiejś osłony: kliszy, filtra czy okularów (naj­le­piej nie pla­sti­ko­wego bubla z kiosku za 5 złotych). W innym wypadku zabawa może się skończyć jak na poniż­szym materiale:

Total
4
Shares