Zmiany klimatu, wiadomości naukowe

Przeanalizowano wpływ decyzji naukowców na badania klimatu

Dane odczy­ty­wane ze słojów drzew to jedno z głównych źródeł umoż­li­wia­ją­cych rekon­stru­owa­nie warunków kli­ma­tycz­nych z dokład­no­ścią do jednego roku. Każdy pier­ścień mówi nam bardzo wiele o tym, jak wyglą­dały tem­pe­ra­tury i opady w danym sezonie wege­ta­cyj­nym, a sumując infor­ma­cje zebrane z wielu roślin w różnym wieku, uczeni są w stanie sku­tecz­nie cofnąć się w czasie.

W eks­pe­ry­men­cie pro­wa­dzo­nym przez naukow­ców z Uni­wer­sy­tetu Cam­bridge, posta­no­wiono spraw­dzić jak ten sam zestaw danych (ze słojów drzew) zostanie wyko­rzy­stany przez różne grupy badawcze do zre­kon­stru­owa­nia zmian klimatu na półkuli pół­noc­nej w prze­ciągu ostat­nich 2 tysięcy lat. Jak stwier­dził pomy­sło­dawca badania, geograf Ulf Büntgen: “Podczas gdy infor­ma­cje zawarte w słojach drzew pozo­stają nie­zmienne, zmien­nymi są ludzie. Mogą używać różnych technik lub wybrać inny podzbiór danych, aby zbudować własną rekonstrukcję”.

W ramach eks­pe­ry­mentu prze­słano surowe dane pięt­na­stu grupom badaw­czym z różnych krajów. Każde z ode­sła­nych opra­co­wań jasno wykazało, że obecne ocie­ple­nie spo­wo­do­wane dzia­łal­no­ścią czło­wieka jest bez­pre­ce­den­sowe w skali ostat­nich dwóch tysięcy lat. Pewne różnice, zgodnie z ocze­ki­wa­niami, pojawiły się w detalach takich jak uzyskane wartości amplitud czy wariancji. 

“Myślisz, że jeśli wyj­dziesz od tego samego zestawu danych, to zawsze uzyskasz dokład­nie ten sam wynik, ale rekon­struk­cja klimatu tak nie działa. (…) Wszyst­kie rekon­struk­cje wskazują ten sam kierunek i żaden z wyników nie jest ze sobą sprzeczny, ale istnieją różnice, które wynikają z pod­ję­tych po drodze decyzji” – pod­su­mo­wał Büntgen.

Dowiedz się więcej u źródła:
Experiment evaluates the effect of human decisions on climate reconstructions, [online: https://www.cam.ac.uk/research/news/experiment-evaluates-the-effect-of-human-decisions-on-climate-reconstructions];
Ulf Büntgen, The influence of decision-making in tree ring-based climate reconstructions, “Nature”, [online: https://www.nature.com/articles/s41467-021–23627‑6].
Total
0
Shares