NASA, wiadomości naukowe

Teleskop Webba wystartuje najwcześniej 31 października

Widząc donie­sie­nia doty­czące Kosmicz­nego Tele­skopu Jamesa Webba, nauczeni latami doświad­czeń, pod­skór­nie spo­dzie­wamy się kolej­nego opóź­nie­nia misji. Ostatnia taka wia­do­mość zaczęła krążyć po sieci w ubiegłym miesiącu, tym razem w związku z usterką rakiety nośnej. Według plotki owiewki Ariane 5 nie dają rękojmi odpo­wied­niego zabez­pie­cze­nia dro­go­cen­nego sprzętu i mogą spo­wo­do­wać kolejne zmiany terminów.

Praw­do­po­dob­nie w celu ucięcia spe­ku­la­cji NASA wydała spe­cjalne oświad­cze­nie. W krótkim komu­ni­ka­cie pod­pi­sa­nym przez Alise Fisher potwier­dzono ważność ubie­gło­rocz­nego har­mo­no­gramu. Mia­no­wi­cie, Webb zostanie zapa­ko­wany i prze­trans­por­to­wany drogą morską z USA do Gujań­skiego Centrum Kosmicz­nego pod koniec sierpnia tego roku. Misja ma być gotowa do lotu “nie wcze­śniej niż 31 paź­dzier­nika”. Oczy­wi­ście ase­ku­ranc­kie wyra­że­nie “nie wcze­śniej” może budzić lekki niepokój, ale NASA pociesza, przy­po­mi­na­jąc, że misja nie wiąże się z wycze­ki­wa­niem jakiegoś spe­cjal­nego okna star­to­wego i Teleskop może zostać wynie­siony na orbitę wła­ści­wie każdego pogod­nego dnia. Oczy­wi­ście, kiedy tylko tech­nicz­nie będzie w pełni gotowy do lotu.

Dowiedz się więcej z komunikatu NASA:
A. Fisher, NASA Statement on James Webb Space Telescope Launch Readiness, [online: nasa.gov/press-release/goddard/2021/nasa-statement-on-james-webb-space-telescope-launch-readiness].
Total
0
Shares