Europejska Agencja Kosmiczna, news

Litwa podpisała umowę stowarzyszeniową z ESA

Od kilku dni Repu­blika Litewska cieszy się statusem państwa sto­wa­rzy­szo­nego Euro­pej­skiej Agencji Kosmicz­nej. Umowa pod­pi­sana przez Minister Gospo­darki i Inno­wa­cji Aušrinė Armo­na­itė oraz dyrek­tora gene­ral­nego ESA Josefa Asch­ba­chera, może być również krokiem pro­wa­dzą­cym do uzy­ska­nia w przy­szło­ści pełnego człon­ko­stwa w organizacji.

Do tej pory Agencja i rząd w Wilnie pro­wa­dziły bardzo luźne formy współ­pracy, głównie na pod­sta­wie ogólnej umowy z 2015 roku. Przez dalsze zacie­śnia­nie koope­ra­cji Litwa ma nadzieję na rozwój miej­sco­wych start-upów oraz inte­gra­cję euro­pej­skiego łańcuchu dostaw. Układ o sto­wa­rzy­sze­niu umożliwi bez­po­średni udział naszego sąsiada w pro­gra­mach ESA, pod warun­kiem jed­no­myśl­nej zgody krajów uczest­ni­czą­cych. Litewscy delegaci i doradcy będą upraw­nieni do udziału w posie­dze­niach Rady ESA i pod­le­głych jej organów oraz do gło­so­wa­nia w sprawach mogących dotyczyć ich kraju. Na czele dele­ga­cji litew­skiej w ESA stanie Edvinas Grikšas.

Bał­tyc­kie pań­stewko zdążyło już zazna­czyć swoją obecność w kosmosie. W styczniu 2014 na orbicie oko­ło­ziem­skiej osadzono pierwsze litew­skie nano­sa­te­lity LituanicaSAT‑1 i LitSat‑1, do których trzy lata później dołączył LituanicaSAT‑2. Od 2019 roku rozwojem prze­my­słu kosmicz­nego kraju kieruje Urząd Kosmiczny dzia­ła­jący w ramach Agencji Nauki, Inno­wa­cji i Tech­no­lo­gii (MITA).

Euro­pej­ska Agencja Kosmiczna gromadzi obecnie 22 państw człon­kow­skich oraz 3 państwa sto­wa­rzy­szone: Łotwę, Słowenię i właśnie Litwę. Poza Starym Kon­ty­nen­tem należy również wyróżnić Kanadę, współ­pra­cu­jącą z Euro­pej­czy­kami na polu kosmicz­nym od niemal pół wieku. Polska pozo­staje peł­no­praw­nym człon­kiem ESA od listo­pada 2012 roku.

Źródło: Komunikat ESA Lithuania becomes ESA Associate Member state, [online: esa.int/About_Us/Corporate_news/ Lithuania_becomes_ESA_Associate_Member_state].
Total
0
Shares