Wiadomości naukowe, życie

Queloz pokieruje centrum badania początków życia w Zurychu

W 2019 roku Nagrodę Nobla w dzie­dzi­nie fizyki otrzy­mali Michael Mayor i Didier Queloz, którzy ćwierć wieku temu dokonali odkrycia 51 Pegasi b – pierw­szej planety poza­sło­necz­nej krążącej dookoła gwiazdy przy­po­mi­na­ją­cej nasze Słońce. Poli­tech­nika Fede­ralna w Zurychu ogłosiła właśnie, że 55-letni Queloz pokie­ruje nowym projektem.

Astronom związany wcze­śniej z Genewą i Cam­bridge, od dawna skupia się w swojej pracy na poszu­ki­wa­niu egzo­pla­net poten­cjal­nie zapew­nia­ją­cych warunki wystar­cza­jące dla prze­trwa­nia życia. Jak twierdzi: “W moim obszarze, astro­no­mii, odkry­li­śmy tysiące nowych planet, również obie­ga­jące mniejsze gwiazdy, na powierzchni których może istnieć życie. Udało nam się wykryć atmos­fery na wielu pla­ne­tach i teraz wiemy sporo o ich składzie”.

Roz­po­czy­na­jące pracę Centrum pocho­dze­nia i roz­po­wszech­nie­nia życia w Zurychu połączy siły znawców kosmosu, chemii, fizyki, geologii i biologii w celu lepszego niż dotąd poznania kata­li­za­to­rów narodzin życia. “Postępy w wyżej wymie­nio­nych dzie­dzi­nach cał­ko­wi­cie zmieniły status quo. Konieczne jest, aby te dys­cy­pliny teraz połą­czyły siły, abyśmy mogli zrobić następny krok. Moje doświad­cze­nie z Cam­bridge pokazują, że dialog inter­dy­scy­pli­narny pomaga w kre­owa­niu nowych pomysłów. Nowa spo­łecz­ność tworzy się obecnie na dużych uni­wer­sy­te­tach, takich jak Harvard i Caltech, a także w Cam­bridge” – zauważa Queloz.

Nowa placówka będzie więc skupiona nie tylko na obcych układach pla­ne­tar­nych, ale również na Marsie, księ­ży­cach Jowisza, jak również hipo­te­zach powsta­nia życia na samej Ziemi.

Źródło: Rozmowa Felixa Würstena z Didierem Quelozem The timing is perfect [online: ethz.ch/en/news-and-events/eth-news/news/2021/05/the-timing-is-perfect.html].
Zobacz też: Nobel za planety pozasłoneczne – krótko i dość przejrzyście.
Total
0
Shares