Polska nauka, newsy

Ordo Iuris otwiera swoją uczelnię

Zapadła ofi­cjalna decyzja, na mocy której od nowego roku aka­de­mic­kiego wystar­tuje uni­wer­sy­tet Col­le­gium Inter­ma­rium, należący do fun­da­men­ta­li­stycz­nego Insty­tutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris. Na kon­fe­ren­cji inau­gu­ra­cyj­nej nowej placówki pojawili się przed­sta­wi­ciele rządu, w tym minister nauki i edukacji Prze­my­sław Czarnek oraz minister kultury Piotr Gliński.

Na swojej ofi­cjal­nej stronie Ordo Iuris uza­sad­nia potrzebę powo­ła­nia nowej uczelni: “Z każdym rokiem kryzys życia aka­de­mic­kiego się pogłębia. Na więk­szo­ści uczelni zanika etos uni­wer­sy­tetu, poczucie celu i sensu kształ­ce­nia młodych ludzi oraz ambit­nych badań nauko­wych. Jed­no­cze­śnie coraz bardziej ogra­ni­czona jest prze­strzeń wolnej debaty naukowej, a kolejne uni­wer­sy­tety całkiem otwarcie cen­zu­rują wykła­dow­ców nawią­zu­ją­cych do kla­sycz­nych wartości naszej cywi­li­za­cji. (…) Wspólnie z naszymi Dar­czyń­cami i Przy­ja­ciółmi możemy jednak zaofe­ro­wać młodemu poko­le­niu zupełnie inny poziom edukacji, oparty o rze­czy­wi­ste umi­ło­wa­nie prawdy i służbę na rzecz dobra wspól­nego. Projekt, o którym Państwu piszemy, może powołać do ist­nie­nia naj­waż­niej­szy ośrodek inte­lek­tu­al­nego oddzia­ły­wa­nia na los Polski i Europy Środkowej”.

Trudno nie zgodzić się z opinią o kryzysie pol­skiego śro­do­wi­ska aka­de­mic­kiego, w momencie gdy nasze nawet naj­bar­dziej pre­sti­żowe ośrodki naukowe okupują miejsca co najwyżej w czwartej setce świa­to­wych ran­kin­gów. Z pierw­szych zapo­wie­dzi można domnie­my­wać, że twórcy Col­le­gium Inter­ma­rium mają plan jak utrzymać tę pozycję przez długie lata.

Kadry uni­wer­sy­tetu będą w natu­ralny sposób powią­zane ze śro­do­wi­skiem Ordo Iuris, które słynie głównie z kon­tro­wer­syj­nych inter­wen­cji prawnych. Do naj­bar­dziej medial­nych spraw należały dzia­ła­nia w sprawie ochrony prof. Ewy Budzyń­skiej (ukaranej przez UŚ naganą za homo­fo­biczne wypo­wie­dzi), dzia­ła­czy anty­abor­cyj­nych, przed­sta­wi­cieli kleru oraz członków eks­tre­mi­stycz­nej orga­ni­za­cji Żoł­nie­rze Chrystusa.

Źródło: Powstało Collegium Intermarium – nowa uczelnia łącząca naukowców Europy Środkowej, [online: ordoiuris.pl/edukacja/powstalo-collegium-intermarium-nowa-uczelnia-laczaca-naukowcow-europy-srodkowej].
Total
0
Shares