Recenzja książki "Meteory i meteoryty"

Kamienie z nieba – recenzja “Meteorów i meteorytów”

Wszyscy lubimy podziwiać świetliste ślady rysowane przez wpadające w atmosferę kosmiczne kamienie. Fizykę stojącą za tym fenomenem szczegółowo omawia Marek Żbik w swojej najnowszej książce “Meteory i meteoryty”.

Chociaż meteory należą do naj­bar­dziej efek­tow­nych i jed­no­cze­śnie naj­ła­twiej­szych do zaob­ser­wo­wa­nia zjawisk astro­no­micz­nych, poświęca się im sto­sun­kowo niewiele miejsca w lite­ra­tu­rze oraz pro­gra­mach popu­lar­no­nau­ko­wych. Sam złapałem się na zawsty­dza­ją­cej igno­ran­cji w tym temacie. Bo czy mogę powie­dzieć o tzw. “spa­da­ją­cych gwiaz­dach” coś więcej niż oferuje pierwszy akapit z Wiki­pe­dii? A przecież w ziemską atmos­ferę wpada rocznie nawet 40 tysięcy ton kosmicz­nego gruzu i ktoś musi cały ten proceder ana­li­zo­wać i systematyzować.

Recen­zo­wana pozycja wyszła spod ręki Marka Żbika – jednego z czo­ło­wych polskich znawców tematu i pra­cow­nika austra­lij­skiego Uni­wer­sy­tetu Adelajdy. Doświad­czony geolog, znany również jako autor kilku powieści science-fiction, od trzy­dzie­stu lat bada kratery, księ­ży­cowy regolit oraz skały pocho­dzące z różnych zakątków Układu Sło­necz­nego. W prze­szło­ści wzbo­ga­cił rodzimą lite­ra­turę m.in. takimi pracami jak Kosmiczne kata­strofy w historii Ziemi, Tropem tun­gu­skiej kata­strofy oraz Tajem­nice kamieni z nieba.

Naj­now­sze dzieło Żbika zdaje się swego rodzaju pod­su­mo­wa­niem zain­te­re­so­wań autora i tre­ści­wym (210 stron) kom­pen­dium wiedzy na temat tytu­ło­wych Meteorów i mete­ory­tów. Na początek autor przy­bliża nam teorię doty­czącą naj­drob­niej­szych skład­ni­ków Układu Sło­necz­nego. Wpro­wa­dza naj­waż­niej­sze terminy, roz­szy­fro­wuje kluczowe skróty jak IDP (mikro­me­te­oro­idy) czy MM (mikro­me­te­oryty), jak również roz­ja­śnia kwestię tzw. rojów meteorów. Są to infor­ma­cje, które praw­do­po­dob­nie przy­da­dzą się każdemu, kto choćby raz wycze­ki­wał bez­chmur­nego nieba z nadzieją wypa­trze­nia sierp­nio­wego zrzutu Perseidów.

Zawartość książki "Meteory i meteoryty"

W dalszych roz­dzia­łach autor skupia się na bardziej szcze­gó­ło­wych aspek­tach fizyki oraz chemii zjawisk mete­ory­to­wych. Po krótkim omó­wie­niu tematyki kraterów dosta­jemy roz­bu­do­wany prze­wod­nik po mete­ory­tach. Będziemy mieli okazję rzucić okiem na trzy pod­sta­wowe metody badawcze (mikro­skopu petro­lo­gicz­nego, mikro­sondy elek­tro­no­wej, badań izo­to­po­wych tlenu), jak również zapoznać się ze złożoną kla­sy­fi­ka­cją kosmicz­nych kamieni (chon­dryty, achon­dryty i inne dryty). 

Na tym kończy się teoria, ale nie sama książka. Ostatnie strony uczony poświę­cił na Poradnik łowcy mete­ory­tów – i nie wątpię, że dla wielu odbior­ców, to właśnie ten rozdział może okazać się naj­cen­niej­szy. Tak jak każdy z nas może pasjo­no­wać się zbie­ra­niem mine­ra­łów, tak wypo­sa­żeni w odpo­wied­nią wiedzę i cier­pli­wość, możemy polować na frag­menty mete­ory­tów. Poradnik zawarty w książce nie jest zbyt długi, ale zawiera naj­waż­niej­sze infor­ma­cje pozwa­la­jące odróżnić kosmiczną skałę od zwykłego kamienia, jak również wska­zówki uła­twia­jące poszukiwania.

Uczulam, że Meteory i mete­oryty pod względem formy nie stanowią wzoru lite­ra­tury popu­la­ry­za­tor­skiej. Choć każdy wywód roz­po­czy­nają przy­ja­zne akapity wpro­wa­dza­jące, to zaraz po nich nastę­puje ency­klo­pe­dyczny wylew defi­ni­cji, tabelek i danych. Mamy tu do czy­nie­nia raczej z pod­ręcz­ni­kiem, aniżeli z książką czytaną dla czystej przy­jem­no­ści. Dlatego też, opra­co­wa­nie Marka Żbika skie­ro­wane jest przede wszyst­kim do zaawan­so­wa­nych amatorów astro­no­mii, zde­cy­do­wa­nych dowie­dzieć się znacznie więcej, o tym co spada nam z nieba.

Info:
Autor: Marek Żbik;
Tytuł: Meteory i meteoryty;
Wydawnictwo: PWN;
Wydanie: Warszawa 2020;
Liczba stron: 210. 
Total
1
Shares
Inne teksty

Magia świata kuli

Podzielę się z wami frag­men­tem książki autor­stwa… bynaj­mniej żadnego naukowca.” Między nimi zawisła nagle kula średnicy około stopy.…
Czytaj dalej

World Science U – polecanki

Wirtualne kursy wkroczyły na internetową scenę już ładnych kilka lat temu, lecz dopiero teraz poważnie przyciągnęły moją uwagę.…