Feynman Cyberpunk

“A co Ciebie obchodzi, co myślą inni?” – feynmanowski konkurs!

Rok temu mieliście okazję zdobyć egzemplarz kultowego “Pan raczy żartować, panie Feynman!”. Pora na nową zabawę, w ramach której możecie upolować kolejną część przygód jednego z najciekawszych naukowców XX wieku.

Gdy w ubiegłym roku zgłosiło się do mnie Wydaw­nic­two Znak wraz z odno­wio­nym wydaniem auto­bio­gra­fii Pan raczy żartować… Od razu zasu­ge­ro­wa­łem oficynie, aby prze­my­śleli również odświe­że­nie mniej znanego, acz równie udanego dzieła: A co Ciebie obchodzi, co myślą inni? Dalsze przy­padki cie­ka­wego czło­wieka. Z wielką satys­fak­cją przy­ją­łem więc wia­do­mość, że Znak poszedł za ciosem i kolejna część prze­my­śleń Richarda Feynmana, w końcu rze­czy­wi­ście trafi do księgarni.

Oprócz fizyki jedną z rzeczy, których nauczył mnie ojciec – może powinien był, a może nie – był brak posza­no­wa­nia dla nie­któ­rych zjawisk. Na przykład, kiedy byłem mały i brał mnie na kolana, poka­zy­wał mi w “New York Timesie” obrazki. Pewnego razu oglą­da­li­śmy zdjęcia papieża i kła­nia­ją­cych mu się ludzi. Ojciec powie­dział:
– No i popatrz na nich. Stoi sobie jeden człowiek, a wszyscy inni mu się kłaniają. Czym się od siebie różnią? Ten jest papieżem. Cała różnica to kapelusz, który ma na głowie.

~ fragment “A co Ciebie obchodzi, co myślą inni?”

Wraz z wydaw­nic­twem mamy do rozdania trzy egzem­pla­rze upo­min­kowe. Szansę na ich otrzy­ma­nie mają czy­tel­nicy, którzy wezmą udział w prostej zabawie. Ostatnim razem zadanie było mocno nie­ty­powe, ponieważ polegało na ciekawym koja­rze­niu słów dowolnej piosenki z jakimś zagad­nie­niem naukowym (byliście naprawdę kre­atywni). Dzi­siej­szy konkurs będzie nieco prostszy. Chciał­bym abyście stwo­rzyli jak naj­za­baw­niej­sze memy… wyko­rzy­stu­jące osobę Richarda Feynmana. Obrazek może się odnosić do bio­gra­fii fizyka, jego pracy, osią­gnięć nauko­wych, zain­te­re­so­wań, cytatu – zupełna dowol­ność. Pamię­taj­cie, że efekt zasko­cze­nia i abs­trak­cyjny humor, zazwy­czaj dają naj­lep­sze rezultaty.

Oddaję wam do dys­po­zy­cji zrobioną przeze mnie tem­platkę, ale nic nie stoi na prze­szko­dzie abyście wyko­rzy­stali inne grafiki.

Nie wymagam więk­szych zdol­no­ści, w zupeł­no­ści wystar­czy zwykły Paint i naj­czę­ściej sto­so­wany w memach font Impact. Prace proszę zamiesz­czać w komen­ta­rzach pod tym arty­ku­łem (opcja zalecana) lub na Face­bo­oku. Do autorów naj­lep­szych powę­drują pięknie wydane egzem­pla­rze A co Ciebie obchodzi, co myślą inni?, prosto od Wydaw­nic­twa Znak. Oto jeden z nich, pod kuratelą gra­ją­cego na bon­go­sach Pana Miszuka.

Zgło­sze­nia przyj­muję do piątku 9 sierpnia (z piątkiem włącznie), a o wynikach poin­for­muję na początku kolej­nego tygodnia. Bez względu na nagrody życzę dobrej zabawy i liczę na kilka naprawdę niezłych obrazków. 🙂

Total
0
Shares
Inne teksty