Małopolski Festiwal Innowacji 2019

Wynalazki, dyskusje, warsztaty – nadciąga Małopolski Festiwal Innowacji

Nie macie żadnych większych planów na przyszły tydzień? To już macie. 10 czerwca w Krakowie rozpoczyna się jedna z największych w kraju imprez z nauką i technologią w tle.

Jakiś czas temu poin­for­mo­wa­łem Was na face­bo­oku, że Kwantowo dołą­czyło do grona part­ne­rów medial­nych 9. edycji Mało­pol­skiego Festi­walu Inno­wa­cji. Obie­ca­łem również, że wkrótce wrócę do tematu i napiszę kilka słów więcej.

Festiwal to sze­ścio­dniowy maraton wydarzeń pro­mu­ją­cych naj­now­sze tech­no­lo­gie, inno­wa­cyj­ność i naukę. Nad całością czuwa Urząd Mar­szał­kow­ski Woje­wódz­twa Mało­pol­skiego, który pragnie w ten sposób nakła­niać do przy­mie­rza pomiędzy śro­do­wi­skiem nauki a sektorem biznesu. Nie da się ukryć, że taki mariaż w obecnych realiach wydaje się nie tylko pożądany, ale wręcz nie­zbędny przy budowie nowo­cze­snej, kon­ku­ren­cyj­nej gospodarki. 

Ale spo­koj­nie. Jak zapew­niają orga­ni­za­to­rzy, MFI będzie nie tylko forum dyskusji dla przed­się­bior­ców, lecz również powszech­nym świętem nauki i inno­wa­cji. Zwracam tu uwagę, że impreza przy­bie­rze formę całej serii odręb­nych wydarzeń, orga­ni­zo­wa­nych przez róż­no­rodne podmioty, roz­rzu­co­nych w czasie i prze­strzeni. Oznacza to, że dostęp do wszyst­kich atrakcji będzie darmowy, choć na niektóre należy się wcze­śniej zarejestrować.

Inau­gu­ra­cja nastąpi 10 czerwca o godz. 13.00, przy okazji kon­fe­ren­cji Inno­wa­cyjny start: kolejny krok w biznesie. Od tego momentu, przez kolejne sześć dni odbędzie się około 40 róż­no­rod­nych wydarzeń. Wśród nich czekają nas wykłady, panele dys­ku­syjne, warsz­taty, pre­zen­ta­cje i pokazy. Listę naj­waż­niej­szych atrakcji wraz z adresami i datami zamiesz­czam pod tekstem. Oczy­wi­ście eventów jest tak dużo, że nie sposób wziąć udział we wszyst­kich (tym bardziej, że niektóre odbywają się rów­no­le­gle), więc warto wcze­śniej dokonać sta­ran­nej selekcji.

W czym sam wezmę udział? Mam kilka typów, ale trzy pozycje wydają się obo­wiąz­kowe. Pierwsza to wykład pt. Huma­nIT­sta, czyli od Stepów Aker­mań­skich do Doliny Krze­mo­wej. Bartek Jaź­wiń­ski z firmy Perfect Dash­bo­ard opowie na nim, dlaczego branża IT to coś więcej niż tylko pro­gra­mi­ści i że jest w niej również miejsce dla absol­wen­tów bardzo odle­głych kie­run­ków studiów. Typ drugi to zajęcia i warsz­taty GRYWALIZACJA w edukacji i biznesie. Zostanie tam poru­szony wątek wyko­rzy­sta­nia mecha­ni­zmów gier do mody­fi­ko­wa­nia zachowań ludzi, czego – jako oddany fan elek­tro­nicz­nej rozrywki – nie mogę prze­ga­pić. Wreszcie, po trzecie, abso­lut­nie muszę odwie­dzić orga­ni­zo­waną w Urzędzie Mar­szał­kow­skim Wystawę wyna­laz­ków. Zwie­dza­jący będą mogli zobaczyć m.in. auto­no­miczną i mobilną kładkę dla pieszych, robota pocz­to­wego ADR Auto­no­mous Delivery, robota sfe­rycz­nego (!) SPHERE, a także skon­stru­owaną przez zespół AGH Space Systems rakietę atmos­fe­ryczną “Tur­bu­len­cja”.

Inno­wa­cyjne urzą­dze­nia powsta­jące wokół synchrotronuTak, mamy w Polsce własny cykliczny akce­le­ra­tor cząstek elementarnych10.06, godz. 10.00Ul. Czerwone Maki 98, Kraków, hala eksperymentalna
Spo­tka­nie z CELem Panel z pyta­niami doty­czą­cymi współ­cze­snego i przy­szłego lot­nic­twa cywilnego10 i 12.06, godz. 17.00Balice, ul. Medwec­kiego 1, Centrum Edukacji Lot­ni­czej Kraków Airport
Arche­oprzy­godaWarsz­taty Muzeum w Chrza­no­wie, skie­ro­wane głównie do uczniów11–13.06, godz. 10.00Chrzanów, ul. Mic­kie­wi­cza 13
Huma­nIT­staPrzed­sta­wi­ciel Perfect Dash­bo­ard opowie o roli huma­ni­stów w branży IT i dzi­siej­szych startupach11.06, godz. 10.00ul. Łoja­sie­wi­cza 6, Kraków, Wydział Mate­ma­tyki i Infor­ma­tyki UJ
Inno­wa­cyjne samo­chody elektrycznePokaz naj­now­szych samo­cho­dów elektrycznych11.06, godz. 10.00Plac Tysiąc­le­cia w Chrzanowie
Dzień otwarty w FabLabie Małopolska Dla fanów laserów i drukarek 3D 12.06, godz. 10.00 FabLab Mało­pol­ska, Kraków, ul. Kró­lew­ska 65a 
Nowo­cze­sne tech­no­lo­gie wytwarzaniaDzień otwarty w Insty­tu­cie Zaawan­so­wa­nych Tech­no­lo­gii Wytwarzania13.06, godz. 10.00ul. Wro­cław­ska 37A, Kraków, zbiórka por­tier­nia w budynku E.
GRYWALIZACJA w edukacji i biznesieSpo­tka­nie i warsz­taty doty­czące gier komputerowych13.06, godz. 10.00ul.Rakowicka 27, Kraków, Budynek Główny sala 30
Dzień Energii STOP SMOGPokazy i warsz­taty dot. sposobów ogra­ni­cza­nia niskiej emisji14.06, godz. 10.00Słomniki, ul. Św. Jana Pawla 4
Wystawa wyna­laz­kówDwu­dniowa wystawa polskich urządzeń, pojazdów i aplikacji14.06 i 15.06, godz. 10.00pl. Wielkiej Armii Napo­le­ona w Krakowie, ul. Powiśle 9
Senior w świecie nowych technologiiFundacja Geria­trics zaprasza starsze osoby na kurs, który pozwoli seniorom na odna­le­zie­nie się w internetach15.06, godz. 10.00ul. Droż­dżowa 2, Kraków

Naj­bar­dziej cieszy fakt, że naprawdę każdy – studenci, przed­się­biorcy, rodziny z dziećmi, emeryci – znajdzie coś dla siebie. Wykaz wszyst­kich pla­no­wa­nych wydarzeń wraz z opisami i szcze­gó­ło­wymi danymi znaj­dzie­cie na stronie: innowacyjna.malopolska.pl. Z kolei na kwan­to­wym face­bo­oku oraz insta­gra­mie, możecie się spo­dzie­wać foto­re­la­cji z Festiwalu.

Do zoba­cze­nia w Krakowie!

Total
1
Shares
Inne teksty
Czytaj dalej

Kwantowo 2015

Nie jestem entuzjastą świątecznych czy noworocznych życzeń, bo nie są one na ogół zbyt konstruktywne. Za to podsumowania i…
Czytaj dalej

Zostałem zbirem

W sieci pojawił się właśnie pierwszy (czy raczej zerowy) odcinek podcastu Gwiazdozbiry. Jeżeli macie w planach godzinny spacer,…