Rozwiązanie feynmanowskiego konkursu

Minęło kilka dni, więc pora zamknąć niedawny konkurs i wyróżnić najbardziej kreatywnych Kwantowiczów świeżutkimi egzemplarzami książki Pan raczy żartować, panie Feynman!

Dla przy­po­mnie­nia: zadanie kon­kur­sowe polegało na pomy­sło­wym sko­ja­rze­niu znanych tekstów piosenek z jakimiś zja­wi­skami, kon­cep­cjami nauko­wymi, eks­pe­ry­men­tami bądź uczonymi. Na blogu i fan­pej­dżu pojawiło się łącznie niemal sto komen­ta­rzy, z których znaczna część pre­zen­to­wała solidny, wyrów­nany poziom. Aż szkoda, że książ­kowe upominki od Wydaw­nic­twa Znak powę­drują tylko do trójki osób. Jednak nie chciał­bym aby te nie­zmie­rzone pokłady kre­atyw­no­ści poszły na zatra­ce­nie, toteż posta­no­wi­łem wyno­to­wać poniżej garść naj­cie­kaw­szych prób. Oczy­wi­ście naj­cie­kaw­szych moim zdaniem – całość znaj­dzie­cie w komen­ta­rzach pod poprzed­nim wpisem oraz na facebooku.

Autor: aup
Dziwna jest ta mechanika kwantowaAutor: Tymo­te­usz Cie­siel­skiBunsen i KirchoffAutor: Amadeusz BatheltSkłodowska i dwa NobleAutor: WhbCzarna dziuraAutor: Aga Rosa
Feynman tablicaAutor: Marcin Zie­len­kie­wiczWirtualne cząstkiAutor: koperekCzas i EinsteinAutor: aupFalcon 9Autor: Lukasz Cru­ce­si­gnati Bongosy FeynmanaAutor: Cezary Szcze­pań­skiHawking i dziuraAutor: toky­oby­niteW dzień nie szukaj gwiazdAutor: Emilia Pietrzyk / Sylwia Adamska
KopernikAutor: Kamil A. D. Bruchal Czy masz już wszystkie cząstki?Autor: Adam JaraczBomba OppenheimeraAutor: leulerEksperyment ZimbardoAutor: Gucio Tański
Oddziaływanie koloroweAutor: Krzysz­tof DziamskiBomba wodorowa na Pacyfiku

Laureaci:

Autor: Muzyczna ListaJabłko NewtonaAutor: Andrzej Maślanka
Horyzont zdarzeńAutor: Sylwia AdamskaPole elektromagnetyczneSiłą rzeczy byłem zmuszony dokonać pewnej selekcji, niemniej wszyst­kim bardzo dziękuję za udział w zabawie. Trójkę zwy­cięz­ców, tj. Sylwię, Muzyczną Listę oraz Andrzeja, proszę o kontakt mailowy (lub na face­bo­oku) celem prze­ka­za­nia danych kon­tak­to­wych.

Do następ­nego razu! 🙂
Total
65
Shares
Inne teksty
Czytaj dalej

Kwantowo 2013

Mamy pierwszy stycznia, więc naj­lep­szy moment do pod­su­mo­wa­nia ubie­głego roku. Popraw­niej powi­nie­nem zaty­tu­ło­wać ten wpis aTezy/Kwantowo 2013 –…