Na blogu zaszły dwie zmiany, przy czym jedna ma dość duże znaczenie  dlatego proszę o uwagę. Spokojnie, to nie potrwa długo.

Rzecz pierwsza, to zain­sta­lo­wa­nie cer­ty­fi­katu SSL. Jeśli nie pro­wa­dzisz własnej strony inter­ne­to­wej, a w sieci pozo­sta­jesz jedynie biernym odbiorcą treści, masz prawo nie wiedzieć o co chodzi. Ja również nie mam zamiaru zarzucać Cię zbędnymi infor­ma­cjami, więc postaram się streścić w kilku zdaniach. SSL (Secure Socket Layer) to mecha­nizm umoż­li­wia­jący trans­mi­sję zaszy­fro­wa­nych danych, co zwiększa bez­pie­czeń­stwo w sieci. Co prawda, na Kwantowo nie istnieje nawet opcja reje­stra­cji – więc taki cer­ty­fi­kat ma tyle sensu co powo­ła­nie Polskiej Agencji Kosmicz­nej – ale Google ma zamiar pre­mio­wać strony legi­ty­mu­jące się właśnie takim roz­wią­za­niem. W praktyce zmiana spro­wa­dza się do tego, że od dziś możesz odwie­dzać blog korzy­sta­jąc z adresu https://www.kwantowo.pl, a Chrome nie będzie mnie styg­ma­ty­zo­wał jako poten­cjal­nego łobuza, oszusta i huncwota.

Rzecz druga i waż­niej­sza z punktu widzenia czy­tel­ni­ków, dotyczy infor­mo­wa­nia o nowych tre­ściach. Do tej pory, podobnie do tysięcy innych twórców, opie­ra­łem się w tej kwestii niemal wyłącz­nie na face­bo­oko­wym fan­pej­dżu. Było fajnie, ale już prze­stało. Mark Zuc­ker­berg jak przy­stało na praw­dzi­wego miliar­dera, wciąż nie­ustan­nie szuka nowych źródeł dochodu. Jego stra­te­gia nie była szcze­gól­nie wyra­fi­no­wana: najpierw zachęcił ludzi to zakła­da­nia swoich fan­pej­dżów, a gdy ci uza­leż­nili się od face­bo­oka, zaczął stop­niowo przy­ci­nać zasięgi. W efekcie, choć profil Kwantowo posiada znacznie więcej obser­wa­to­rów niż kilka lat temu, moje posty trafiają do podobnej, jeśli nie mniej­szej liczby odbior­ców. Prze­cięt­nie wia­do­mo­ści wyświe­tlają się u 2–5 tysięcy kwan­to­wi­czów, spośród 15,5 tysiąca. Oznacza to, że bez inwe­sto­wa­nia w reklamy, posiadam dostęp do mak­sy­mal­nie 1/3 spo­łecz­no­ści, którą sam zgro­ma­dzi­łem.

Oczy­wi­ście panu Zuc­ker­ber­gowi życzę jak naj­le­piej, ale – podobnie do wielu innych twórców – podjąłem decyzję o stop­nio­wym unie­za­leż­nie­niu się od kaprysów ame­ry­kań­skiego giganta. Począt­kowo myślałem o new­slet­te­rze, ale idąc z duchem czasu osta­tecz­nie posta­wi­łem na powia­do­mie­nia push. Odpo­wied­nia wtyczka została już wdrożona, więc nie­wy­klu­czone, że przy wcho­dze­niu na blog powitało Cię okienko zachę­ca­jące do sub­skryp­cji. Jeśli takie powia­do­mie­nie się nie ukazało, być może masz włączoną blokadę w usta­wie­niach prze­glą­darki. Alter­na­tyw­nie, możesz kliknąć na ikonkę w prawym dolnym rogu i wybrać odpo­wied­nią opcję (choć, jeśli działa jakaś blokada, mimo wszystko powia­do­mie­nia mogą się nie uru­cha­miać). 
Powiadomienia push na KwantowoJeśli jednak wolisz pozo­sta­wać przy face­bo­oku, sprawdź przy­naj­mniej czy w usta­wie­niach obser­wo­wa­nia masz zazna­czoną opcję “wyświe­tlaj najpierw”. Niewiele to pomaga, ale pomaga.
Kwantowo na facebookCóż mogę więcej rzec? Jeśli odwie­dzasz Kwantowo, zdajesz sobie sprawę, że publi­kuję raz, czasem dwa razy w tygodniu. Nie musisz zatem obawiać się, że zaleje Cię wodospad spamu i dosta­niesz oczo­pląsu od nie­ustan­nie wyska­ku­ją­cych powia­do­mień. Żywię nadzieję, że dzięki temu roz­wią­za­niu wpisy wreszcie zaczną trafiać do wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych, a nie tylko tych, wybra­nych przez face­bo­okowe algo­rytmy.

Wtyczkę testuję pierwszy raz, więc wszelkie błędy i problemy proszę zgłaszać w komen­ta­rzach.


 • luRp

  Wszystko działa na tip top.

 • Sinnel

  Super, że infor­mu­jesz, bo zdałem sobie sprawę, że czytuję wszystko prosto z FB. Ja jednak zostanę przy wpięciu do Feedly, wtedy na pewno nic mi nie umknie 😉

 • asator

  Nie zapomnij o uzyt­kow­ni­kach RSS!

  PS. Otwie­ra­jac ten artykul w Firefox Focus nie widzia­lem komen­ta­rzy ani pola do napi­sa­nia komen­ta­rza.

  • https://www.kwantowo.pl/ Adam Adamczyk

   Ale z RSS jest coś nie tak? Mecha­nizm jest auto­ma­tycz­nie włączony w Word­Pressa, więc powinien działać. Sam nie korzy­stam, więc jeśli nie działa jak powinien, to proszę o dokładne infor­ma­cje.

   • asator

    Ha! Wszystko dziala i chcial­bym zeby tak pozo­stalo 🙂 Artykul nie wspo­mnial nic o RSS, takze chcialem uswia­do­mic ze sa uzyt­kow­nicy ktorzy korzy­staja z tego zrodla.

   • https://www.kwantowo.pl/ Adam Adamczyk

    A to się cieszę. 😉

 • Tomek War­czy­kow­ski

  Ja nie prze­pa­dam za takimi powia­do­mie­niami, na co dzień korzy­stam z RSS i sprawdza się zna­ko­mi­cie. FB nigdy nie był i nie będzie dla mnie źródłem infor­ma­cji. Na FB mam włączone i wyświe­tla­nie najpierw, i powia­do­mie­nia, ale już od dłuż­szego czasu powia­do­mie­nia działają jak chcą, bo kiedyś powia­do­mie­nie wyska­ki­wało natych­miast po opu­bli­ko­wa­niu posta, a teraz dzieje się to z godzin­nym lub dłuższym opóź­nie­niem. Ba, kiedyś nawet FB nie poin­for­mo­wał mnie o kilku nowych postach.

 • http://last.fm/user/zasm alex

  A ja wciąż w epoce Inter­netu łupanego i korzy­stam z RSSów. Ale nie zmienię, dobrze mi tak 😉

  • Krzysz­tof Skrzy­necki

   RSS z feedly jest bardzo łatwe w użyt­ko­wa­niu wymaga tylko odrobiny zaan­ga­żo­wa­nia na początku aby zebrać swoją listę obser­wo­wa­nych stron — na fb wszystko robisz w kon­tek­ście jednego serwisu a tutaj trzeba sko­pio­wać adres strony który chcesz śledzić i wkleić go do feedly (sic!). A tak poważnie to szkoda że Adam nie wspo­mniał o RSS który pozwala mi być na bieżąco z jego postami.

   *edit*:
   Właśnie zauwa­ży­łem że wszyst­kie komen­ta­rze są od użyt­kow­ni­ków RSSa 😀

   • Kajetan Walczak

    Spe­cjal­nie zaj­rza­łem w sekcję komen­ta­rzy, żeby napisać o RSS bo stwier­dzi­łem, że dla Kwan­to­wi­czów to może być idealne roz­wią­za­nie. I widzę, że fak­tycz­nie więk­szość z tego korzysta :))

 • Logarytm Całkowy

  Czy tylko u mnie popup proszący o sub­skryp­cję ma dwa przy­ci­ski: „Zasub­skry­buj” i „Poproszę”?

 • rabarbar

  Po wybraniu opcji nie­przyj­mo­wa­nia powia­do­mień przez prze­glą­darkę wtyczka nie wyświe­tla już moż­li­wo­ści zmiany tego stanu. Czy tak powinno być?

 • https://wszstk.wordpress.com/ Zacny_Łoś

  Mam włączone powia­do­mie­nia na fejsie, ale z wielką chęcią bym z niego zre­zy­gno­wał. Z dużą przy­jem­no­ścią włą­czy­łem powia­do­mie­nia, a także jestem gotów na śle­dze­nie ciebie na Feedly jakby była potrzeba 😛
  Chrome Winda 10 — wszystko git 🙂

 • http://nowaalchemia.blogspot.com/ zacie­ka­wiony

  Włą­czy­łem u siebie SSL po serii zabu­rza­ją­cych sta­ty­styki referer spamów i tym podob­nych podej­rza­nych pików w rodzaju 200 wyświe­tleń w ciągu jednej minuty regu­lar­nie raz na dobę. Trochę pomogło, nato­miast liczba wizyt spe­cjal­nie się nie zmieniła.

 • ziomo

  RSS FEEDLY

 • czesław

  RSS only

 • Nor­th­Pole

  Mam co prawda cztery dni opóź­nie­nia, ale dzięki RSS czytam kiedy mam czas i nie matwie się, że coś istot­nego mnie ominie.

 • asdad­sasd

  Historia zatoczy koło i wrócimy do RSS

 • Freja Draco

  Jedno słowo: RSS 🙂

 • http://rob006.net/ rob006

  Wiele hostin­gów udo­stęp­nia darmowe cer­ty­fi­katy od Lets Encrypt, do włą­cze­nia za pomocą kilku kliknięć. Linuxpl też ma taką opcję w ofercie. Nie wiem jak dokład­nie u nich działa, ale z reguły takie cer­ty­fi­katy są bez­ob­słu­gowe — po włą­cze­niu możesz zapo­mnieć, bo same się odna­wiają. Na pewno mniej pro­ble­ma­tyczna i bez­piecz­niej­sza opcja niż kopanie się z nazwa.pl.

  • https://www.kwantowo.pl/ Adam Adamczyk

   Dużo za późno.

 • Radek Kosa­rzycki

  Oh wow! Ktoś do mnie napisał, abym na PK sko­rzy­stał z roz­wią­zań wyko­rzy­sty­wa­nych przez Ciebie, dając jed­no­cze­śnie link do tego artykułu. Ale naj­bar­dziej zszo­ko­wały mnie komen­ta­rze pod tym postem: RSS kwan­to­wym królem!! Chyba sam zain­sta­luję sobie feedly i zobaczę z czym to się je i jak smakuje :))
  A za wypięcie się na FB duże brawa. Polityka tego portalu na tyle mnie drażni, że rozważam znik­nię­cie Pulsu z Fejsa, choć to ryzy­kowne posu­nię­cie.