Press ESC to close

Kwantowo 2017

Pod­su­mo­wa­li­śmy już wyda­rze­nia ze świata nauki, więc pozo­staje jeszcze podjąć reflek­sję nad dzia­łal­no­ścią samego bloga. Jak co roku rzucę kilkoma…