Bohater ludu. Wspaniały reformator i człowiek czynu. Charyzmatyczny wykładowca. Uzdrowiciel, żeby nie powiedzieć cudotwórca. Nasz wielki nauczyciel i prorok nowej ery. Drodzy państwo, przed wami mgr inż. Jerzy Zięba i jego akolici.

Kiedy ktoś się pyta na face­bo­oku: “Mam raka takiego i takiego, co teraz robić”? A ja mówię, poczytać drugą część Ukrytych Terapii!

Jerzy Zięba

Nie będę ukrywał, że jestem ziry­to­wany. Głupota mnie mierzi, a gdy prze­kro­czy pewien poziom, rodzą się kolejne odcinki Głupoty na nie­dzielę. Tym razem wpis zaini­cjo­wała osoba (niestety) powszech­nie znana. Do tej pory, omijałem Jerzego Ziębę szerokim łukiem. Przede wszyst­kim dlatego, że temat medycyny alter­na­tyw­nej (którą dalej będę nazywał celniej pseu­do­me­dy­cyną) wolałem pozo­sta­wić moim kolegom i kole­żan­kom, dalece bardziej zain­te­re­so­wa­nym sekre­tami ludz­kiego ciała. I pięknie się do tego zabrali m.in. w tym oraz tym tekście. Z satys­fak­cją obser­wo­wa­łem, gdy osoby posia­da­jące niemałe obycie w temacie punk­to­wały dyr­dy­mały sprze­da­wane przez znachora, jed­no­cze­śnie mając nadzieję na mery­to­ryczne roz­bro­je­nie pokaź­nego zakonu ziębitów. Niestety szybka naukowa kontr­ofen­sywa przy­nio­sła tylko sym­bo­liczne zwy­cię­stwo.

Być może nadal sie­dział­bym cicho w okopach, gdyby nie wywiad jaki zoba­czy­łem kilka dni temu. Oto on (szcze­gól­nie polecam para­no­iczny fragment od 45–50 min):

Ekhm. Spróbuję sko­men­to­wać w narzeczu naszego bohatera. Ostatnio sły­sza­łem coś takiego, że myślałem, że spadnę z krzesła nor­mal­nie. Wyobraź­cie sobie, że do jednego z kanałów YT zapro­szono inży­niera, który skończył Wydział Maszyn Gór­ni­czych i Hut­ni­czych na AGH. Inżynier, wystę­po­wał w tym pro­gra­mie jako ekspert (!), kry­ty­ku­jący lekarzy i biologów. I ten dziadek, nie­do­uczony, studiów medycz­nych nie skończył, kry­ty­kuje to wszystko, robiąc z siebie abso­lut­nego błazna. Co naj­gor­sze, hehe, ten gość wypo­wiada się w stacji, której misją jest sze­rze­nie wia­do­mo­ści na temat UFO i zjawisk para­nor­mal­nych i nazywa się poważnym eks­per­tem. Ja myślałem, że gdybym miał zajady, to by mi usta popękały. Hehehehe (więcej wymu­szo­nego śmiechu).

Gdzie występują eksperci pokroju Jerzego Zięby

W sumie wszystko się zgadza, poza tym ostatnim. Usta by mi nie popękały, bo to co usły­sza­łem nie przy­wo­łało na moją twarz uśmiechu, lecz raczej grymas zaże­no­wa­nia. Jak dorosły człowiek, autor książek i zwierz sce­niczny, może tak sobie strzelać w kolano? Jak można kpić ze studenta biologii – tylko dlatego, że jest stu­den­tem – kiedy samemu nie odebrało się żadnego wykształ­ce­nia w tymże kierunku? Powiem wyraźnie: bacząc na same “tytuły”, to osoba kończąca studia ściśle związane z zagad­nie­niami chemii, przyrody, ludz­kiego orga­ni­zmu i całej tej reszty – w żadnym wypadku nie wydaje się mniej kom­pe­tentna od pana Zięby, który wykształ­ce­nia nie­zbęd­nego do igrania z ludzkim zdrowiem po prostu nie posiada.

Zaiste, genialna linia obrony dla inży­niera zaj­mu­ją­cego się na co dzień popra­wia­niem lekarzy. O argu­men­cie “do wieku”, aż szkoda mi gadać. To brzytwa dla każdego starego osła tonącego w morzu mery­to­rycz­nej dyskusji. Ktoś młodszy wbił Ci szpilę? Powiedz, że to pod­ro­stek, że gówniarz, że nie zna życia. Nie zgadza się z Tobą lekarz? Pewnie dlatego, że należy do systemu i drży o swój stołek. Kry­ty­kuje bloger lub dzien­ni­karz? Chyba jasne, że został opłacony przez nik­czemne koncerny. Świetna recepta: nagle wszyscy sceptycy i ich uwagi tracą wartość. Nie panie Zięba, tak to nie działa; a młody głupiec zazwy­czaj wraz z wiekiem zmienia się w starego głupca.

Gdyby skoń­czyło się na infan­tyl­nej i durnej wypo­wie­dzi znachora, pewnie nie pochy­lił­bym się nad kla­wia­turą. Mobi­li­za­cja przyszła wraz z lekturą zamiesz­czo­nych poniżej filmu komen­ta­rzy.

Fontanna naiwności wybiła.

Jerzy Zięba i jego wyznawcy
zieba2
zieba3
zieba4
zieba5
zieba6
zieba8
zieba9
zieba10

Jerzy Zięba nie posiada czy­tel­ni­ków, on zjednuje sobie wyznaw­ców. Podej­rze­wam, że apo­sto­ło­wie nie ufali tak Jezusowi, jak ziębici swemu prze­wod­ni­kowi. Kiedy używam słów nasu­wa­ją­cych sko­ja­rze­nia z religią – czy raczej sektą – to w ogóle nie prze­sa­dzam, bo całe to towa­rzy­stwo ewoluuje właśnie w tym obrzy­dli­wym, irra­cjo­nal­nym kierunku. Ja również czasem dostaję komen­ta­rze, od których robi się ciepło na sercu, ale czegoś takiego chyba nigdy nie widzia­łem. Nikt nie ogra­ni­cza się do zwykłych pochwał, prze­cho­dząc od razu w rodzaj glo­ry­fi­ka­cji pseu­do­me­dycz­nego kapłana.

Nie chodzi już o książkę czy leczenie: osobę Zięby zaczęła otaczać nie­zdrowa aura uwiel­bie­nia; swoiste halo roz­cią­ga­jące się daleko poza jego zwykłą dzia­łal­ność. Abs­tra­hu­jąc od Ukrytych terapii – z komen­ta­rzy bije ten rodzaj bez­gra­nicz­nego zaufania, który nie­uchron­nie rodzi fanatyzm. Jerzy Zięba to już nie tylko “uzdro­wi­ciel”, ale ocze­ki­wany refor­ma­tor, wielki nauczy­ciel, ostoja rozsądku, wieża mądrości i materiał na króla królów. Chciał­bym hiper­bo­li­zo­wać, ale auten­tycz­nie wzdrygam się na myśl o tym wysypie naiw­no­ści pomie­sza­nej z brakiem scep­ty­cy­zmu. Ziębowi akolici nie różnią się niczym od nie­wy­kształ­co­nych Haitań­czy­ków, którzy wynieśli do władzy okrut­nego Fra­nço­isa Duva­liera. (Jeśli nie wiecie, “Papa Doc” Duvalier zyskał w połowie XX wieku ogromną popu­lar­ność na swojej wyspie jako oddany ludowi lekarz, który chodził od wsi do wsi rozdając lekar­stwa. Kiedy połączył to z miej­sco­wym kultem voodoo i sza­leń­czym nacjo­na­li­zmem, szybko został wynie­siony na fotel pre­zy­denta. Jak się okazało, swój urząd pia­sto­wał już doży­wot­nio, co dzie­siątki tysięcy jego prze­ciw­ni­ków poli­tycz­nych przy­pła­ciło życiem).

Zakończę ten wywód pesy­mi­styczną kon­sta­ta­cją. Więk­szość z tych ludzi jest już stra­co­nych, zaś sam inżynier nie­ty­kalny. Jedyne co możemy robić to dbać o siebie i doceniać własny racjo­na­lizm. To oręż, którego fanatycy tak nie­fra­so­bli­wie się pozby­wają, a który tyle znaczy w czasach szar­la­ta­nów, zna­cho­rów i psu­edo­nau­kow­ców. Nie twórzcie nie­ska­zi­tel­nych auto­ry­te­tów i nie przyj­muj­cie niczyich słów jako dogmat. Również tych, które teraz czytacie.

 • Tomasz Wolny

  Mówiąc szczerze — jako zwykły śmier­tel­nik, który nie ma szans, żeby pro­fe­sjo­nal­nie zajmować się polityką, czy nauką (grasz takimi kartami, jakie masz, i możesz osiągnąć jeden, góra dwa cele, a nie wszyst­kie…) — po obej­rze­niu kolej­nego odcinka SciFun’a gdzie walczy z “pła­sko­ziem­cami”, wpadam na Twój artykuł, gdzie dowia­duję się jak wielu wyznaw­ców stworzył Zięba. Patrząc na sytuację poli­tyczną w Polsce, gdzie prym wiodą wyznawcy “zamachu Smo­leń­skiego”, wierzący w che­mi­tra­ils, negujący ewolucję, czy ludzki czynnik w efekcie cie­plar­nia­nym (albo efekt cie­plar­niany w całości), dochodzą do wniosku, że ludzkość czeka marny koniec… I dlaczego skazuję swoje dzieci na życie w świecie rzą­dzo­nym przez głupców? Na prawdę mam odczucie jakby te głosy rozsądku zanikały w hałasie idio­ty­zmów, że prawda została zrównana z jakimś szlamem pseudo-prawd — że jesteśmy świad­kami odro­dze­nia się “wieków ciemnych”, ale to będą ostatnie takie wieki, bo po nich nie będzie warunków umoż­li­wia­ją­cych odro­dze­nie się cywi­li­za­cji. Czy to samo czuli arabscy mędrcy gdy fana­tyczny islam wkraczał w ich świat? Czy to samo czuli nauczy­ciele antyczni, gdy rodziło się chrze­ści­jań­stwo?
  Fatalizm przeze mnie prze­ma­wia, ale martwi mnie gdy widzę, jaką siłę (synergię) potrafią osiągnąć “wyznawcy” różnych idei, głupot gdy się zor­ga­ni­zują — co im Internet stwo­rzony przez znie­na­wi­dzo­nych naukow­ców umoż­li­wia — z jakim fana­ty­zmem potrafią nawzajem izolować się od faktów…

  • kw

   Rozumiem Pańskie obu­rze­nie, podzie­lam treść, ale argument o „ciemnych wiekach“ oraz chrze­ści­jań­stwie jako irra­cjo­nal­nej sile są nie­tra­fione. Po pierwsze wystar­czy zapiznać się z nie­za­leż­nymi źródłami dot. śre­dnio­wiecz­nej myśli i praxis, aby nie kojarzyć tej epoki z ciemnotą, bynaj­mniej.

   • Tomasz Wolny

    ja nato­miast rozumiem Twoją niezgodę na łączenie rodzą­cego się chrze­ści­jań­stwa z irra­cjo­nal­no­ścią. Niestety musimy wziąć pod uwagę, że chrze­ści­jań­stwo na początku nie miało zbyt wielu myśli­cieli, to była religia prostego ludu, a ponieważ sprzyja rady­kal­nym postawom: wiara przede wszyst­kim, bo zba­wie­nie jest waż­niej­sze — to takie wyda­rze­nia jak spalenie Biblio­teki Alek­san­dryj­skiej np były częstsze. Tak filo­zo­fia znalazła swój bez­pieczny przy­czó­łek w Kościele, zmie­nia­jąc go powoli. Ale dlaczego musiała? Kościół RK akcep­tuje teorię ewolucji, ale czy sze­re­gowi ją akcep­tują?

   • kw

    Za sze­re­go­wych nie mogę się wypo­wie­dzieć;)

    Zgoda, należało uściślić, że chodziło o początki chrze­ści­jań­stwa.

   • Tomasz Wolny

    myślałem, że to oczy­wi­ste, gdy pwo­eidzia­łem: “Czy to samo czuli nauczy­ciele antyczni, gdy rodziło się chrze­ści­jań­stwo?”

   • kw

    Niech będzie.

   • ffatman

    “Czy to samo czuli nauczy­ciele antyczni, gdy rodziło się chrze­ści­jań­stwo?” Spytaj Plotyna o kolegę ze studiów, Ory­ge­nesa. Nie, albowiem nie na tym polega tyrania bez­ro­zumu, a na “In Pivo and Pałka Veritas”. “Pivo and Pałka” była bronią Cyryla, Hitlera a teraz (tu może jeszcze pocze­kajmy z nazwi­skami)… Tu poboczny lemacik, ze takie Zięby zawsze są, nie zawsze tyrani bez­ro­zumu tworzą się z nich zero-jedyn­kową policje natych­mia­sto­wej prawdy.

  • Mariusz C

   Masz rację. Świat jest pełen wyznaw­ców a jednym z nich jesteś ty.
   Są wyznawcy wielu różnych religii, ide­olo­gii, świa­to­po­glą­dów, teorii.
   A naj­więk­szą bolączką ludz­ko­ści są ci , którzy “święcie“przekonani o praw­dzi­wo­ści swojego wyznania ‚gotowi są nawet zabijać aby krzewić praw­dzi­wość i nie­omyl­ność swojej logiki wyzna­nio­wej.
   Przy­kła­dem tego może być zarówno islam jak i dia­bo­liczna “religia“zwolenników aborcji.
   Z twoim komen­ta­rzem zgodził bym się w 40%, więc moje (odmienne od twojego)wyznanie świa­to­po­glą­dowe nakazuje mi wytoczyć działa(na szczę­ście w prze­no­śni).
   Otóż bardzo się dziwię, twojemu poj­mo­wa­niu sytuacji poli­tycz­nej w Polsce i podej­ściu do kata­strofy Smo­leń­skiej. Segre­gu­jesz ludzi według własnego skrzy­wio­nego zwier­cia­dła.
   Ja jestem” wyznawcą zamachu Smo­leń­skiego”, jednak uważam , iż ewolucja to fakt (nie­za­prze­cza ona ist­nie­niu Boga), nie wierzę w che­mi­tra­lis i wiem , że ma miejsce efekt cie­plar­niany.
   Jednak nie mogę wyjść z podziwu nad naiw­no­ścią i dziw­no­ścią ludzi, którzy uważają , że nie należy badać kata­strofy Smo­leń­skiej przy­naj­mniej tak solidnie jak każdej innej .
   Tylko tego chcą Polacy.
   Bo to co zrobiła komisja mak i komisja Millera to było przed­sta­wie­nie dla maluchów z przed­szkola.
   Jeżeli ty i tobie podobni tego nie zauwa­żyli ‚to zaczynam wierzyć w che­mi­tra­lis, tylko dlatego, że wy to negu­je­cie.
   Jeste­ście dziwną, naiwną ‚bezwolną sektą.

 • Maciek Mar­ci­now­ski

  Czasem zadaje sobie pytanie co jest naj­lep­szym i naj­prost­szym przy­kła­dem nie­fal­sy­fi­ko­wal­nej teorii czy hipotezy, okazuje się że te spiskowe dosko­nale się nadają, same spro­wa­dza­jąc się do absurdu. Taki czy inny teoretyk spiskowy będzie roz­cią­gał spisek szerzej i głębiej, wciągał każdy prze­ciw­do­wód w kolejne kręgi spisku, aż kiedyś taki nie­po­ha­mo­wany spisek osiągnie granice wszech­świata, wcią­ga­jąc wszystko w swoją struk­turę. Problem w tym że dla więk­szo­ści, teoria którą można roz­cią­gnąć od wiel­kiego wybuchu po wielki kołaps, przez to że nie da się obalić, nie jest irra­cjo­nalna ale właśnie praw­dziwa, no bo skoro nie można czegoś obalić, to jest naj­lep­szym dowodem na popraw­ność. Zostaje tylko szpilka w postaci nie­fal­sy­fi­kal­no­ści mark­si­zmu :d W każdym razie cały problem spro­wa­dza się do nie­przyj­mow­na­nia racjo­nal­nego i kry­tycz­nego myślenia oraz wycią­ga­nia kon­se­kwen­cji z własnych poglądów, a w istocie rzeczy brak awersji do absurdu. Bo o to chyba chodzi, absur­dal­ność nie jest postrze­gana jako nega­tywna; ponieważ wyka­zy­wana jedynie meto­do­lo­gicz­nie (przyjętą formą myślenia), więc nie wyka­zy­wana tre­ściowo (nie da się prze­pro­wa­dzić osta­tecz­nego prze­ciw­do­wodu, jeśli nie liczyć w to analogii do jed­no­roż­ców), nie jest postrze­gana jako argument. Absur­dal­ność jest w ten sposób rodzajem intuicji; postrze­gamy w możliwie racjo­nalny meto­do­lo­gicz­nie sposób żeby uniknąć ilu­zo­rycz­nych hipotez, stąd wzdry­gamy się na myśl o absur­dzie, nie defi­niu­jąc czym w tym wypadku jest, poza tym że błędem metody pro­wa­dzą­cym do iluzji. Fana­ty­ków z tekstu to nie przeraża, absurd jest abs­trak­cyjny, nie jest niczym, nie wycią­gają kon­se­kwen­cji ze sposobu w jaki postrze­gają, intuicja nie jest wtło­czona w kry­tyczny racjo­na­lizm myślenia, ona zaprzęga myślenie we własne nastroje i stany psy­chiczne. A przy­naj­mniej takie mam na teraz spo­strze­że­nie, nie wiem czy celne, ale na pewno wypada postu­lo­wać ogra­ni­cze­nie siebie samego ramami racjo­nal­nej metody myślenia, zamiast używać myślenia do argu­men­to­wa­nia na potrzeby samego siebie.

  • Ania Szur

   Teo­re­tycz­nie możnaby fal­sy­fi­ko­wać przez równanie Grimesa ( http://sekretynauki.pl/matematyka/rownanie-spisku/ ) — ale wtedy trzeba też wierzyć w matematykę/statystykę/dane które zebrał… A przecież jakie­kol­wiek myślenie naukowe jest ziębitom nie w smak. Marność, marność, wszystko spisek.

   • Maciek Mar­ci­now­ski

    Ciekawe równanie, niestety Gri­me­sowi odpar­liby że jest częścią spisku etc. Takie życie 🙂 Wydaje mi się że odczu­wa­nie absur­dal­no­ści lub nie, w efekcie czego przy­ję­cie racjo­nalno kry­tycz­nego myślenia lub nie (czy też innego), to kwestia po części odpo­wie­dzial­no­ści, a w większej mierze kon­se­kwent­no­ści. Oczy­wi­ście na bardzo pier­wot­nym poziomie i w cudzy­sło­wie; bo absur­dal­ność wyni­ka­jąca z prze­ciw­do­wodu logicz­nego nikogo nie przekona do odrzu­ce­nia poglądów, o ile nie obawiają się absurdu; to jest życia iluzjami, nie­od­po­wie­dzial­nego postrze­ga­nia siebie oraz innych (można źle sądzić o ludziach do woli), ogólnie szko­dli­wego dla siebie i innych postrze­ga­nia rze­czy­wi­sto­ści (podej­mo­wa­nia na tej pod­sta­wie decyzji). Ale nie każdy absurd jest wprost nega­tywny, więc logikę i kry­tyczny racjo­na­lizm stosuje się wybiór­czo, wedle potrzeby, czasem wstrzy­mują się przed linczem czekając na sąd, innym razem skazują bez wyroku. Raz będą racjo­nal­nie dowodzić, innym razem szerzyć spisek szcze­pion­kowy. To jest ogromnie hipo­kry­tyczny brak kon­se­kwent­no­ści. Więc meto­do­lo­giczny dowód na absur­dal­ność, jego ostroż­ność, nie prze­ko­nają fanatyka, fana­ty­kowi absurd nie straszny. Najpierw jest potrzeba psy­chiczna i nastrój, a później narzę­dzia do ich sank­cjo­no­wa­nia.

  • Mariusz C

   W prze­szło­ści wiele teorii spi­sko­wych , które wcze­śniej wydawały się absur­dalne , potwier­dziło się.

   • Maciek Mar­ci­now­ski

    Zależy co przez to rozu­miesz, nale­ża­łoby spojrzeć na przy­kłady i roz­są­dzić każdy jeden z osobna. Na przykład mark­si­stow­ska teoria walki klas też się kiedyś potwier­dzi, czy to jest argument za jej praw­dzi­wo­ścią? zmieni się jedynie wiedza o rze­czy­wi­sto­ści albo stan rze­czy­wi­sto­ści do którego teoria się odnosi, potwier­dza­jąc ją, a sama nadal pozo­sta­nie nie­fal­sy­fi­ko­walna, nato­miast w dalszej przy­szło­ści nastąpi kolejna zmiana, może pozo­sta­nie potwier­dzona a może nie. Jeśli nie, jej zwo­len­nicy i tak będą uważać że to tylko chwilowa anomalia historii, a kiedyś wszystko będzie zgodne z teorią. No i może w końcu, świat trafi znów na tory którymi ona się porusza, a później je zmieni. Dla mar­ki­stów to będą dowody i anomalie, teoria zawsze będzie praw­dziwa. Czy jest? nie jest fal­sy­fi­ko­walna, nie można jej ocenić, lepiej odłożyć na półkę (nie oznacza to twier­dze­nia o nie­praw­dzi­wo­ści, jedynie o nie­usu­wal­nej nie­moż­no­ści oceny).

   • kw

    Nale­ża­łoby slre­cy­zo­wać właściwe zna­cze­nie terminu teoria naukowa.

   • Maciek Mar­ci­now­ski

    Tylko w jakim celu? każda hipoteza speł­nia­jąca pewne warunki wska­zy­wane przez moeto­do­lo­gię, posia­da­jąca wsparcie dowodów etc. jest warta tego żeby się nad nią pochylać. Czy to jest na gruncie lite­ra­tury i poezji czy fizyki 😉

 • Barbarus

  Jedyny sposób to dyskusja na argu­menty

  • kw

   Niestety nie do końca. Jak ustawimy dyskusję, że druga strona jest opłacana przez bigfarmę;) to żaden racjo­nalny argument nie pomoże. Metoda stara jak świat. Tau­to­lo­gia.

  • http://www.blogojciec.pl/ Kamil Nowak

   Niestety fanatycy są odporni na argu­menty niemal równie sku­tecz­nie jak na posia­da­nie IQ prze­kra­cza­ją­cego 70.

   • Szymo Nides

    Żeby to było takie piękne i fanatyzm można było połączyć z niskim IQ. To brzydkie uogól­nie­nie i do tego skrywa to, że bycie inte­li­gent­nym daje wrodzoną odpor­ność na fanatyzm.

   • http://www.blogojciec.pl/ Kamil Nowak

    W sumie racja. Mój błąd.

 • http://blogba.rtnik.com Jan Bartnik

  Myślę, że z języka mgr. inż. Zięby można spo­koj­nie zrobić świetną pracę naukową z zakresu PR, a może nauk poli­tycz­nych… a może socjo­tech­niki… no płodny grunt w każdym razie. Idealne jest już nawet to zdanie z tego artykułu: “Kiedy ktoś się pyta na face­bo­oku: „Mam raka takiego i takiego, co teraz robić”? A ja mówię, poczytać drugą część Ukrytych Terapii!”. Nie obiecuje wyle­cze­nia, nie obiecuje nawet, że w tej książce cokol­wiek będzie na ten temat. Coś jakby: “lekarz dał mi miesiąc życia; zajmę się szy­deł­ko­wa­niem”. Zięba bardzo roz­waż­nie dobiera słowa. Ciężko go złapać na jakiejś mani­pu­la­cji.

 • http://jacek-belof.blogspot.com/ Jacek

  Hmm… powiem krótko acz­kol­wiek bru­tal­nie… im więcej czytam takich arty­ku­łów i poli­ty­ków, tym bardziej jestem zapow­szech­nym dostępem do broni i ansrchą.

  • http://www.totylkoteoria.pl/ Lukasz

   I co by Pan chciał robić? Strzelać do Ziębitów?

  • Jakub Zawi­now­ski

   Istnieje spora szansa, że broń nie będzie potrzebna w tym przy­padku — przy takim podej­ściu do medycyny, przy pierw­szej poważ­niej­szej chorobie powinna zadzia­łać selekcja natu­ralna…

 • http://nowaalchemia.blogspot.com/ zacie­ka­wiony

  Zna­la­złem ostatnio coś lepszego — kanał MiziaTV. Jego twórca pokazuje swoje “doświad­cze­nia” mające poka­zy­wać co jest wspa­nia­łym lekiem na ciężkie choroby a co jest szko­dliwe. W jednym z odcinków udo­wad­niał że cukier biały to mie­sza­nina cukru, słodzika i jakiegoś białego wypeł­nia­cza. Gdy zaczął dostawać komen­ta­rze, że doświad­cze­nie zostało błędnie zrobione, nakręcił drugi film. Uznał że ci którzy go kry­ty­kują to albo wariaci albo najęci trolle, a fakt że tyle osób go skry­ty­ko­wało uznał za dowód, że powie­dział prawdę. [facepalm jak stąd do Niagary]
  Jego odcinki mają dzie­siątki tysięcy wyświe­tleń i pozy­tywne komen­ta­rze.

 • Szymo Nides

  Nie martwi mnie tyle liczba ziębitów, co fabryka kont stojąca za Ziębą.

 • Adam Kołaczek

  pry­mi­tywny hejt wykrzy­czany w pro­stacki, pełen jadu i nie­na­wi­ści sposób. Zero argu­men­tów, zero wiedzy, tylko pora­ża­jąca głupota. Jest mi was żal, zwłasz­cza autora, który praw­do­po­dob­nie utopił się w pianie którą to utoczył.

  • https://www.kwantowo.pl/ Adam Adamczyk

   Na szczę­ście, w opozycji stoi Twój komen­tarz: mery­to­ryczny, pozba­wiony jadu i nie­na­wi­ści, pełen argu­men­tów oraz wiedzy, mądry i jakże elo­kwentny. Niestety, mi Ciebie nie żal.

   • Marian Jąkała

    Nie ma co odpo­wia­dać. Obrona inte­re­sów, bo p. Adam jest twórcą serii filmików na które poszła zbiórka wśród akolitów (jeśli się nie mylę, jakieś 30 tys. zł na odcinek — a może serię, wtedy nie jest już to tak wyraźne). Filmiki do zna­le­zie­nia na YT i oceny czy rze­czy­wi­ście takie pie­nią­dze są potrzebne ;).

 • Jakub Zawi­now­ski

  Ciekawe, ile Panu, panie Adamczyk zapła­ciły koncerny far­ma­ceu­tyczne za ten artykuł! 😀 (Hehe, mam nadzieje, że dużo, to by i portal było łatwiej utrzy­my­wać) 🙂

  • https://www.kwantowo.pl/ Adam Adamczyk

   Tylko nie portal. ;(
   Big Pharma płaci w szcze­pion­kach. Przy­ją­łem już 5, ale ciągle mi mało.

   • Jakub Zawi­now­ski

    Prze­pra­szam za faux pas słowne, już edy­to­wa­łem 😉
    O nie, tylko nie szcze­pionki! Przecież już naukowo potwier­dzono, że szcze­pionki to samo zło!

   • https://www.kwantowo.pl/ Adam Adamczyk

    Nie jest tak źle. Na pięć przy­ję­tych, tylko trzy spo­wo­do­wały u mnie autyzm. 😉

 • Radosław Białowąs

  Dawno mnie tu nie było. Ja wiem ze taka seria tema­tyczna. Jednak nasuwa mi się pytanie do Ciebie Adamie: Quo vadis?

  Hater­stwem nikt nigdy daleko nie zaszedł a ten tekst jest prze­sy­cony nega­ty­wem.
  Pozdra­wiam i pene­truję dalej bloga po powrocie.

  • https://www.kwantowo.pl/ Adam Adamczyk

   Zde­fi­niuj hejt. Jeżeli kpienie, kry­ty­ko­wa­nie i pod­wa­ża­nie pseu­do­nauki i jej piewców jest hejtem, to od początku jestem hejterem i mam nadzieję nadal być. Godzenie się na pewne postawy jest dla mnie abso­lut­nie nie do przy­ję­cia — przy­po­mi­nam, że jestem “naukowym tota­li­ta­ry­stą” ;). Zatem zmierzam ciągle w tym samym kierunku.

 • anonim

  Oso­bi­ście znam ten obóz, sam niegdyś (jakieś 10 lat temu będąc młodszym) czytałem różne fora i zawie­rza­łem w teorie spiskowe dziejów jakoby ziemia miała być płaska lub pusta, rep­ty­lia­nach na wysokich stołkach w rządzie USA, spre­pa­ro­wa­niu lądo­wa­nia na księżycu, wiele dat w których miał nastąpić koniec świata czy przej­ście do 4tej gęstości i inne tego typu dyr­dy­mały i powiem tak — ludzie w to wierzą — bo to jest proste, nie wymaga ani krzty myślenia, po prostu wiara że tak jest lub że — coś musi być nie tak w tym lub tamtym. Pomaga to też w poczuciu że coś się wie, myślenie typu “znam się na tematyce ufo/reptylianach/wstaw coś innego, obej­rza­łem wiele filmów, prze­czy­ta­łem wiele rzeczy na ten temat, więc jestem w mniej­szo­ści ludzi którzy znają “prawdę” i mogę uczyć innych i czuć się mądrzejszy(być eks­per­tem)”. Nie­któ­rym to pomaga się po prostu dowar­to­ścio­wać.

  W przy­padku Zięby i tematyki lekar­skiej, to pro­ble­mem wydaje się być w/g mnie to, że wszędzie naokoło słyszy się o ludziach umie­ra­ją­cych na raka, pro­ble­mach auto­im­mu­no­lo­gicz­nych, der­ma­to­lo­gicz­nych, dodajmy do tego naszą krajową służbę zdrowia gdzie na wizytę do spe­cja­li­sty czeka się z reguły w mie­sią­cach, i mamy w/g mnie coś co z tego wychodzi, czyli gniew na bliżej nie­okre­śloną medycynę ogólnie i wychwa­la­nie pseu­do­me­dy­cyny która znajduje się w odpo­wied­nim miejscu i czasie na wycią­gnię­cie ręki. Dodajmy do tego to, że więk­szość wie­rzą­cych w tego typu rzeczy z reguły nigdy nie było w sytuacji bez­po­śred­nio zagra­ża­ją­cego ich życiu czy ciężkiej choroby więc po prostu ślepo w to wierzą bo tak jest prościej.

  Pokażcie mi ziębite który będąc w stanie zagra­ża­ją­cego życiu powie “ah chwila, zajrze tylko do książki Jerzego Zięby co on zaleca w takim wypadku, może wlew z witaminy C?”, i tu wchodzi Zięba i mówi — “ale ja nigdy i nigdzie nie napi­sa­łem że odradzam lekarza w przy­padku bez­po­śred­niego zagro­że­nia życia, ja tylko mówie jak leczyć raka i inne scho­rze­nia”. Ktoś zauważa tu paradoks? Tak rodzi się iście makia­we­liczna mani­pu­la­cja.

  Dlatego dobrze że są takie miejsca w sieci które nie bazują na ślepej wierze i nie­po­twier­dzo­nych infor­ma­cjach, a pokazują racjo­na­lizm i realną wiedzę, za co dzięki i szacun.

  • Dominik Kurek

   Fajnie, że jak niegdyś Astro­faza wysze­dłeś z ciemnego, wyda­wa­łoby się zaklę­tego kręgu.

  • ffatman

   Bo umysł “wolny” naj­wy­raź­niej ma ten­den­cję two­rze­nia spe­ku­la­cji z narze­ka­nia. Jak np. JA, co z narze­ka­nia na Micro­soft, mam ten­den­cją spe­ku­lo­wa­nia o GNU.

 • gosc

  Walka z takimi typami jest równie bez­na­dziejna jak walka z parą Budka-Sowa&Co. To są typu nie­na­pra­wialne, lepiej jest ich nie zauważac, po licho się dener­wo­wać.

 • Dominik Kurek

  Kolejny przykład jak nie­trudno można porwać za sobą tłum niezbyt roz­gar­nię­tych wyznaw­ców…

 • ffatman

  Wiesław! Wiesław! Wiesław na Pre­zy­denta! Bo ja zwo­len­ni­kiem Wiesława jestem — https://pl.wikipedia.org/wiki/Wies%C5%82aw_Zi%C4%99ba .

 • Adrianna

  Ukryte terapie widzia­łam w jednej z bardzo popu­lar­nych księ­garni wyeks­po­no­wane w dobrze widocz­nym miejscu. Nad książ­kami był duży napis : PORADNIKI MEDYCZNE. Brak mi słów. To jest spo­łecz­nie szko­dliwe… Ciarki prze­cho­dzą jak pomyślę, że ktoś się tym leczy

  • https://www.kwantowo.pl/ Adam Adamczyk

   Co więcej, jego książki są kupowane do biblio­tek. W mojej, małej miej­skiej biblio­tece brakuje funduszy na nowe książki popu­lar­no­nau­kowe, ale “dzieła” Zięby dumnie spo­czy­wają na półkach.

 • scep­ti­cus

  Mierny autorze powyż­szego pasz­kwila.
  Gdybyś prze­czy­tał choć jedną z jego książek (dotyczy także twoich wyznaw­ców) to może zauwa­żył­byś że jest ona pełna odno­śni­ków do publi­ka­cji nauko­wych.
  Nie wiem czy często wyrywasz zdania z kon­tek­stu jak tutaj aby pluć na kogoś wobec kogo jesteś uprze­dzony ale polecam — zmień nazwę zamiast kwantowo czy pasz­kwi­lowo.

  • https://www.kwantowo.pl/ Adam Adamczyk

   Drogi mierny autorze powyż­szego komen­ta­rza.
   Jeśli chcesz możemy pody­sku­to­wać o kon­kret­nych tezach pocho­dzą­cych z Twoich ulu­bio­nych lektur. O pamięci i struk­tu­ry­za­cji wody np. (sprawa fizyczna, proszę bardzo), albo o cudow­nych wła­ści­wo­ściach witaminy C. Na początku podałem również linki do tekstów kry­ty­ku­ją­cych poszcze­gólne idio­ty­zmy pocho­dzące z tychże książek. Żądasz czegoś? Zacznij od siebie i zauważ, że krytyka Zięby od samego początku podnosi, że ten człowiek nie potrafi korzy­stać ze źródeł nauko­wych, robi to w sposób szemrany, wyrywa (nomen omen) fakty z kon­tek­stu lub je bardzo nad­in­ter­pre­tuje. Takich analiz pojawiło się sporo i miałem okazję się z nimi zapoznać.

   “Nie wiem czy często wyrywasz zdania z kon­tek­stu jak tutaj aby pluć na kogoś wobec kogo jesteś uprze­dzony ale polecam”
   Właśnie widzę, że pre­zen­tu­jesz podej­ście “nie wiem ale się wypowiem”. Co jest wyrwane z kon­tek­stu? Kon­kret­nie facet, bo na razie walisz na oślep jakbyś nie potrafił prze­czy­tać ze zro­zu­mie­niem kil­ku­dzie­się­ciu prostych zdań. Wytłu­macz, dlaczego uważasz, że słowa Zięby dot. “studenta biologii” są przeze mnie wyrwane z kon­tek­stu. Jaki jest ten kontekst? Na czym polega moja mani­pu­la­cja i dlaczego uważasz, że inży­nie­rowi przy­słu­guje prawo do szka­lo­wa­nia swojego krytyka? Bo tak się składa, że on sam nie odniósł się nigdzie do mery­to­rycz­nych zarzutów, celując w tegoż studenta wyłącz­nie ad personam.

   Ziębie wolno?

 • Piotrek

  Nie rozumiem trochę tego artykułu.

  Roger Shawyer + EmDrive = OK
  Jerzy Ziemba + teorie nie­za­leż­nych naukow­ców = NOTOK

  Ciekawe.

  “Kult” J.Ź. również mi się nie podoba ale widzę w jakim stanie jest nasza służba zdrowia, i jakie pie­nią­dze idą za wszyst­kimi lekami.
  Tak naprawdę nie znamy moż­li­wo­ści naszego orga­ni­zmu, żyjemy w czasach, w których media=koncerny są w stanie wcisnąć nam naj­więk­sza głupotę a my jeszcze za to podzię­ku­jemy. Wystar­czy spojrzeć na młodzież ogłu­pianą przez tv i internet, jedzącą chipsy popijane colą i popra­wiane mack­do­nal­dem.
  Patrzymy się w kosmos a zapo­mi­namy kim jesteśmy i czym jest nasza planeta, jakie nam daje moż­li­wo­ści. Wszyscy mówią o tym że zio­ło­lecz­nic­two, suple­men­ta­cja czy sposoby leczenia, które przed­sta­wia J.Ź. to medycyna alter­na­tywna, dla mnie to natu­ralne sposoby, które nam dała Planeta Ziemia, do których powin­ni­śmy się zwracać w pierw­szej kolej­no­ści jeżeli jesteśmy chorzy(oczywiście są nagłe wypadki: złamania maje­ran­kiem nie wyle­czysz:)), dopiero później łapać się za proszki wciskane przez lekarzy jako alter­na­tywne roz­wią­za­nie.

  Przykład jest prosty

  Cho­dze­nie — poru­sza­nie się natu­ralne zgodne z naszą naturą,
  Jazda samo­cho­dem — alter­na­tywa przy długich podró­żach

  W dzi­siej­szych czasach bardzo łatwo jest pomylić co jest natu­ralne a co jest alter­na­tywą, dlatego zanim zaczniemy kogo­kol­wiek kry­ty­ko­wać za jego poglądy i doko­na­nia radzę zasta­no­wić się czym jesteśmy i dokąd zmie­rzamy. Czy rozwój techniki daje nam odpo­wie­dzi czy może zataja naszą naturę.

  Szcze­pionki
  Grypa
  GMO

  Wystar­czy spraw­dzić wartość rynku far­ma­ceu­tycz­nego i zasta­no­wić się czemu tak negowane i wyśmie­wane jest leczenie ziołami dostęp­nymi dla każdego i za darmo.

  a głupota na Nie­dzielę to ślepe ufanie mediom i ludziom robiącym na nas pie­nią­dze

  Pozdra­wiam

  P.

  • https://www.kwantowo.pl/ Adam Adamczyk

   Ale Piotrku drogi, bez mani­pu­la­cji. Co oznacza:
   “Roger Shawyer + EmDrive = OK
   Jerzy Ziemba + teorie nie­za­leż­nych naukow­ców = NOTOK”
   Prze­czy­ta­łeś mój tekst doty­czący EmDrive? Nie zauwa­ży­łeś jak bardzo starałem się nadać mu ton scep­ty­cy­zmu i ostrze­ga­łem przed zbyt pochop­nym otwie­ra­niem szampana? Poza tym musimy roz­ma­wiać o kon­kre­tach, bo jak można stawiać obok siebie EmDrive, czyli kon­kretny wyna­la­zek opra­co­wany przez inży­niera, obok książki pełnej róż­no­ra­kich pomysłów, pością­ga­nych z prze­róż­nych źródeł, bardzo często nie­po­par­tych należytą wery­fi­ka­cją? Reszta Twojego komen­ta­rza to niestety pusto­sło­wie i stan­dar­dowe gadanie o ogłu­pia­niu spo­łe­czeń­stwa i powrocie do natury — z którego nic nie wynika, i które nie wnosi nic do tematu. No chyba, że chcesz prze­strzec przed ogłu­pia­niem prze­cięt­nego zjadacza chleba przez zna­cho­rów o trudnych do zbadania kom­pe­ten­cjach.

   Nikt, a na pewno nie ja, nie neguje moż­li­wo­ści wyko­rzy­sty­wa­nia “natu­ral­nych” (nie lubię tego okre­śle­nia, chemia to część natury) środków lecz­ni­czych, ale musi to odbywać się w zgodzie z obecnym stanem wiedzy. Zresztą nie jest to wtedy “medycyna alter­na­tywna” a po prostu medycyna — bo działa.

   “a głupota na Nie­dzielę to ślepe ufanie mediom i ludziom robiącym na nas pie­nią­dze”
   O to, to. Np. ludzie nie będący leka­rzami, koszący od nich znacznie większą kasę na sprze­da­wa­niu “cudow­nych” i “natu­ral­nych” sposobów leczenia, bez brania na siebie odpo­wie­dzial­no­ści. O tym cały czas mowa.

   • Piotrek

    Przykro widzieć ze umiesz­cza Pan tylko wybrane przez siebie komen­ta­rze. Skłania mnie to do przy­zna­nia racji co do spon­so­ro­wa­nia artykułu

    Pozdra­wiam

    I wyrazy współ­czu­cia

    Piotr

   • https://www.kwantowo.pl/ Adam Adamczyk

    Przecież napi­sa­łem, że zapła­cili. Za ten krótki tekst dostałem w zeszłym miesiącu 5 szcze­pio­nek, wbi­ja­nych oso­bi­ście przez Sorosa. ( ͡º ͜ʖ͡º)

    A jeśli w komen­ta­rzu będziesz się opierał na szkole ery­stycz­nej im. Zięby (“bo ty nie rozu­miesz, bo jesteś młody, bo cię opłacili”…), pod­sy­pu­jąc to pomó­wie­niami, to w żadnym wypadku się one tu nie ukażą. Pora wziąć do ręki dzieło Scho­pen­hau­era i obejrzeć raz jeszcze powyższy i inne filmy Piotrze, bo chyba nie pojąłeś o czym tu piszę. Nie dys­ku­tuję tu z praw­dzi­wo­ścią terapii — bo to robili i będą robić inni — więc Twój komen­tarz był nie na temat i nie odnosił się do moich słów. Pora zacząć czytać ze zro­zu­mie­niem.

    Ja niestety nie współ­czuję.

   • Piotrek

    Mój komen­tarz odniósł się do kwa­li­fi­ka­cji autora artykułu oraz do jego wygła­sza­nia opinii na temat fuzyki i medycyny skoro nie posiada On wykrztał­ce­nia w wyżej wymie­nio­nych dzie­dzi­nach. Co do cytatu “bo ty nie rozu­miesz, bo jesteś młody, bo cię opłacili”… to niw wiem z kad go Pan wziął No ale wygodne jest mody­fi­ko­wa­nie treści na forach. Poprostu żal mi Pana żadnej wiedzy, kom­pe­ten­cji a kry­ty­kuje innych

    A co do szcze­pień to radził bym się wstrzy­mać z takimi uwagami bo już niedługo się Pan zdziwi. Radził bym się zain­te­re­so­wać tematem a dopiero potem sobie żartować.

   • https://www.kwantowo.pl/ Adam Adamczyk

    Chwi­leczkę, czyżbyś uważał, że inż. Zięba nie powinien pisać książek doty­czą­cych medycyny? To powiem Ci, że ja tak kry­tyczny wobec niego nie jestem. ( ͡° ͜ʖ ͡°) W tekście wypunk­to­wa­łem jedynie hipo­kry­zję czło­wieka, który czepia się studenta biologii, a sam bio­lo­giem nie jest, ergo strzelił sam w sobie w kolano. Ty właśnie zrobiłeś to samo — choć chyba nie jesteś tego świadom.

    Oso­bi­ście znam przy­padki dzie­sią­tek książek napi­sa­nych przez amatorów jak i nawet ważnych prac nauko­wych stwo­rzo­nych przez nie-naukow­ców. Ale skoro dla Ciebie brak kon­kret­nego dyplomu dys­kwa­li­fi­kuje daną osobę, to ufam, że już nigdy Ukrytych Terapii do rak nie weźmiesz. Ja skry­ty­ko­wa­łem jedynie sposób argu­men­ta­cji, nie samo wykształ­ce­nie — ale jak mówiłem trzeba czytać ze zro­zu­mie­niem.

    A propos krytyki przez ludzi bez wiedzy i kom­pe­ten­cji: piszemy “skąd”, nie “z kąd”. Gwoli ści­sło­ści:

    “to niw wiem z kad go Pan wziął”

    Twoje komen­ta­rze:
    “jeżeli Pan nie widzi zbież­no­ści to mi przykro.”
    “Jest Pan jeszcze młodym czło­wie­kiem i wątpię żeby miał Pan stycz­ność z wielkimi mię­dzy­na­ro­do­wymi kon­cer­nami, i naj­nor­mal­niej w świecie nie wie Pan jak działa ten cały mecha­nizm”
    “Skłania mnie to do przy­zna­nia racji co do spon­so­ro­wa­nia artykułu”
    “Panu współ­czuję — ogłu­pia­nie odnosi ocze­ki­wane sukcesy.”

    A jeszcze teraz dodajesz kłamstwo, jakobym mody­fi­ko­wał jakieś wypo­wie­dzi na forach. Ale jak mówiłem, mi Ciebie w żadnym wypadku nie żal. Jesteś idealnym mate­ria­łem na ziębite — nie tylko zma­ni­pu­lo­wa­nym, ale też mani­pu­lu­ją­cym — i obyś nie musiał ponieść tego kon­se­kwen­cji. Temat uważam za zamknięty. Mam nadzieję, że to krótkie zdanie w języku ojczy­stym pojmiesz.

 • http://www.pilaster.blog.onet.pl pilaster

  Z doświad­czeń pilastra z takimi grupami/sektami jasno wynika, że wyznaw­ców takiego guru nie da się prze­ko­nać żadnymi racjo­nal­nymi argu­men­tami. Za dużo już w swoje oddanie prze­wod­ni­kowi zain­we­sto­wali, aby się wyco­fy­wać.

  Nato­miast wokół twardego jądra sekty zawsze krąży znacznie większa grupa zain­te­re­so­wa­nych, nie­zde­cy­do­wa­nych, myślą­cych, że kto wie, może i coś w tym jest, etc.. Są oni mniej widoczni od “twardego jądra’ ponieważ zde­cy­do­wa­nie mniej się w dys­ku­sjach udzie­lają, ale jest ich też od “jadra’ znacznie więcej. O takich warto i należy walczyć i można ich prze­ko­nać sto­sun­kowo łatwo.

 • sławomir

  Pan Jeży Zięba to WIELKI CZŁOWIEK! Oby więcej takich!!!!

 • Chri­stian Kryszard

  nie rozumiem co jest złego w tym, że ludzie kogoś popie­rają? taka jest “natura” więk­szo­ści, że szukają stale auto­ry­te­tów, idoli. W dodatku YT ma taką spe­cy­ficzna wła­ści­wość, że sam decy­du­jesz jaka treść i tematyka do Ciebie trafia, więc cha­rak­te­ry­styczne jest, że wokół wielu youtu­be­rów tworzą się spo­łecz­no­ści i grupy poparcia, co w tym takiego nie­bez­piecz­nego? Brak nawią­za­nia do jakich­kol­wiek argu­men­tów Zięby, czy bez­czelne igno­ro­wa­nie tego, że jednak nikt ludzi nie zmusza do wypi­sy­wa­nia pochwał w komen­ta­rzach każe mi zakwa­li­fi­ko­wać te marne wypociny jako kla­syczny ból dupska. P.S. Zięby nie oglądam, nie popieram ale cieszę się, że są ludzie idący tą drogą i zbie­ra­jący doświad­cze­nia, postęp niejedno ma imię a tchórze i kon­for­mi­ści zawsze patrzą na ręce innym, szcze­gól­nie tym którym się coś udaje:) Same obelgi, zero argu­men­tów, ale widzę że tu gene­ral­nie ktoś ma problem z tym, że urodził się na planecie idiotów, hehe… pozdra­wiam

  • https://www.kwantowo.pl/ Adam Adamczyk

   “nie rozumiem co jest złego w tym, że ludzie kogoś popie­rają? (…) wielu youtu­be­rów tworzą się spo­łecz­no­ści i grupy poparcia, co w tym takiego nie­bez­piecz­nego?”

   Całe dwa akapity mówią o tym co w tym złego i nie­bez­piecz­nego. Poza tym racjo­nalny człowiek samo­dziel­nie powinien dostrzec nie­bez­pie­czeń­stwo fana­ty­zmu. Fana­ty­zmu, bo to dawno wykro­czyło poza ramy “popie­ra­nia” czy szukania auto­ry­tetu. Ziębie oddawana jest niemal boska cześć, bez­re­flek­syj­nie i bez­kry­tycz­nie, i to jest nie­bez­pieczne.

   “Brak nawią­za­nia do jakich­kol­wiek argu­men­tów Zięby, czy bez­czelne igno­ro­wa­nie tego, że jednak nikt ludzi nie zmusza do wypi­sy­wa­nia pochwał w komen­ta­rzach każe mi zakwa­li­fi­ko­wać te marne wypociny jako kla­syczny ból dupska.”

   Dlaczego komen­tu­jesz tekst, którego nie czytałeś? Do czego usto­sun­ko­wuje się przez połowę tekstu, jeśli nie do tez znachora, kry­ty­ku­ją­cego studenta biologii, za to, że jest “tylko” (sic!) stu­den­tem biologii? Ale co naj­waż­niej­sze, proszę odpo­wiedz mi na jedną rzecz, o ile nie chcesz być posą­dzony o gigan­tyczną hipo­kry­zję. Mia­no­wi­cie, czy w jakim­kol­wiek miejscu zosta­wi­łeś podobny komen­tarz skie­ro­wany do Zięby, za to, że bez nawią­zy­wa­nia do jakich­kol­wiek argu­men­tów (choćby tego studenta, ostatnio pewnej doktorki na kon­gre­sie kobiet) ma “kla­syczny ból dupska”? Tak czy nie?

   “Zięby nie oglądam, nie popieram ale cieszę się, że są ludzie idący tą drogą i zbie­ra­jący doświad­cze­nia”

   Pewnie. Człowiek uwa­ża­jący, że Ziemia jest płaska jest cenny bo przecież zbiera doświad­cze­nia no i nie jest jakimś zaki­cha­nym kon­for­mi­stom.

   Naucz się Chri­stia­nie dobierać argu­menty, bo “ból dupy”, zmyślone tezy i wydumane wartości do nich nie należą.

   • Chri­stian Kryszard

    prze­czy­ta­łem nawet drugi raz i nadal nie widzę tam sen­sow­nych argu­men­tów, bo to nie Zięby wina że mu się grono wyznaw­ców zrobiło, tylko wina współ­cze­snej medycyny, że tanie i proste roz­wią­za­nia znaj­dziesz u znachora na YT a nie w lekar­skim gabi­ne­cie. Po raz kolejny dałeś dowód, że masz problem z akcep­ta­cją tego, że ludzie są na różnych pozio­mach rozwoju i świa­do­mo­ści oraz, że naj­le­piej uczą się na własnych błędach. Trzy­ma­jąc się przy­kładu fla­ter­sów, niech sobie wierzą, mi tym nie szkodzą, sobie może trochę, ale to Ich wybór tak samo jak Ziębiści, jeśli im to pomaga to co Ci to prze­szka­dza, że podzię­kują Ziębie w komen­ta­rzu? Ludzie zado­wo­leni ale Ty wiesz lepiej, że Zięba to znachor a Ci którzy go popie­rają to wyznawcy? Więcej tole­ran­cji, więcej opty­mi­zmu nawet dla głupoty, będzie Ci łatwiej. Do celu można dotrzeć na wiele sposobów, Twój nie jest jedyny kwantowy omni­bu­siku. Ja parę patentów od Zięby prze­te­sto­wa­łem na sobie, działa, lekarze nawet przy­ta­ki­wali… a pod pro­pa­gandą kon­cer­nów far­ma­ceu­tycz­nych zawsze coś napiszę co by się ludzie nie­po­trzeb­nie nie truli ;p hehehe pozdra­wiam, więcej wiary w ludzi i może nie skupiać się tak na tym co inni oglądają w inter­ne­tach 🙂

   • kajko

    Zde­cy­do­wa­nie nie jestem entu­zja­stów tej serii tekstów i wchodzę tu dla innych ale ten komen­tarz prze­ko­nuje mnie, że jednak takie artykuły są potrzebne. Ludzie nie myślą, nie cztają ze zro­zu­mie­niem, tworzą Bożków i jeszcze to wszystko nie­udol­nie racjo­na­li­zują. Ten Twój komen­tarz panie Kryszard nie trzyma się kupy w żadnym miejscu. Piszesz w obronie zięby udając, że go nie bronisz nie odnosząc się do treści tekstu jed­no­cze­śnie udając że jej nie ma. Pan Adam zwraca uwagę na to że znachor-inżynier atakuje studenta biologii, bez żadnego uza­sad­nie­nia. Ty wcho­dzisz i piszesz o bólu dupy. Naprawdę nie widzisz tego bólu dupy u zięby? Słabe to.

    Druga nie­lo­gicz­ność to wcho­dze­nie na blog i tekst dedy­ko­wany wyśmie­wa­niu pewnych głupich postaw i cze­pia­niu się tego, że autor kry­ty­kuje właśnie taką głupią postawę. Jak napi­sa­łem mnie to też nie­spe­cjal­nie bawi ale skoro tak to po prostu tę serię omijam bo nie jest dla mnie. Ty nato­miast wolisz, o ironio, zamykać komuś usta. Napi­sa­łeś o lewi­co­wych faszy­stach, bólu dupy, o tym że każdy może pisać co chce, że to nikomu nie prze­szka­dza — a przecież właśnie robisz to samo. Masz ból dupy, zabra­niasz autorowi bloga pisać, prze­szka­dza ci że ma własną opinię itp.

    Sorry musiałem, bo taka hipo­kry­zja i nie­kon­se­kwen­cja mnie wkurzają.

   • Chri­stian Kryszard

    Nie bronię Zięby, irytuje mnie wycią­gnię­cie 5 min z dzie­sią­tek godzin jego filmów i lamen­to­wa­nie bo obrzucił błotem jakiegoś tam studenta. Oglą­da­łem Ziębę kiedy u mojej matki wykryto HASZIMOTO i nie żałuję, bardzo pomógł a w pamięci zapadło mi, że co chwile powta­rzał by wszystko kon­sul­to­wać z lekarzem, więc robienie z niego naczel­nego krytyka lekarzy i sut­den­tów to zwy­czajna mani­pu­la­cja, bowiem Zięba powtarza po 1000000 razy, że kry­ty­kuje system a nie ludzi. “Druga nie­lo­gicz­ność to wcho­dze­nie na blog i tekst dedy­ko­wany wyśmie­wa­niu
    pewnych głupich postaw i cze­pia­niu się tego, że autor kry­ty­kuje właśnie
    taką głupią postawę” — to co miałbym wypi­sy­wać jedynie pochwalne peany niczym wyznawcy Zięby pod jego fil­mi­kami? blogi wyśmie­wa­jące głupie postawy nie mogą być wyśmiewane/komentowane? “zabra­niasz autorowi bloga pisać, prze­szka­dza ci że ma własną opinię” to już są jakieś Twoje wymysły, ogarnij się. Nie mam zamiaru odnosić się do tego, że Zięba pocisnął jakiemuś stu­den­ci­kowi ponieważ jest dla mnie śmieszne poru­sza­nie przez autora temat Zięby PO RAZ PIERWSZY w takim właśnie durnym kon­tek­ście, wielu wyznaw­ców Adam­czyka, jeśli prze­czy­tało tylko ten tekst, to mają o Ziębie zdanie wybitnie błędne. Poza tym wpis atakuje Ziębe na pod­sta­wie komen­ta­rzy pisanych pod jego filmem przez innych ludzi poprzez tezę, że Zięba stworzył sobie takich wyznaw­ców.…. to jest jakiś kosmos. Pomogłeś kiedyś osobie prostej i pry­mi­tyw­nej, zre­zy­gno­wa­nej albo biednej? wiesz jak reagują w więk­szo­ści, jak wdzięczne są takie osoby, pozba­wione wcze­śniej wszel­kiej nadziei? ja wiem i takie właśnie szczere komen­ta­rze prostych, wdzięcz­nych ludzi czytam pod jego filmami a jakiś sci-fi baran będzie pisał, że to fanatyzm i zna­chor­stwo… jeśli już to w naj­lep­szym tego słowa zna­cze­niu… Hipo­kry­zja i nie­kon­se­kwen­cja… mylisz z neu­tral­no­ścią i racjo­nal­nym spoj­rze­niem, których nie rozu­miesz

   • kajo

    To dobrze, że nie­kon­we­kwen­cja jest Twoim ulu­bio­nym słowem, bo niestety świetnie opisuje Twoje dzia­ła­nie i myślenie. “Nie bronię Zięby”… po czym zaczy­nasz go bronić. Żarty sobie robisz z roz­mów­ców? “co chwile powta­rzał by wszystko kon­sul­to­wać z lekarzem” — wiesz dlaczego? To bardzo proste, bo udzie­la­nie porad medycz­nych bez wykształ­ce­nia jest nie­le­galne i mógłby skończyć w wię­zie­niu. A i tak poja­wiają się głosy że czasami wychodzi poza swoją rolę i to co robi t już porady medyczne. Igra z życiem i zdrowiem osób postron­nych. Ciesz się, że Twoja matka miała więcej szczę­ścia niż np. ten facet: https://www.facebook.com/polowanienazdrowie/photos/a.719111761475798.1073741828.670568836330091/1391223424264625/?type=3&theater “to co miałbym wypi­sy­wać jedynie pochwalne peany niczym wyznawcy Zięby pod jego fil­mi­kami?” — Kolejna nie­kon­se­kwen­cja i brak umie­jęt­no­ści czytania ze zro­zu­mie­niem. Napi­sa­łem, że jeśli jakaś formuła mnie nie inte­re­suje to ją omijam, a nie że wypisuję pochwalne peany. Ale dobrze że zauwa­ży­łeś że Zięba ma wyznaw­ców i go nie­zdrowo wychwa­lają, punkt dla Ciebie! Swoją drogą zacho­wu­jesz się tak jak gdybyś wszedł na stronę np. weszlo.pl i zaczął pisać, że autorów boli dupa, bo śmieli skry­ty­ko­wać polskich piłkarzy. 😀 Taka jest po prostu rola tych tekstów więc jeśli już to pole­mi­zuj z treścią a nie z samym faktem ich powsta­wa­nia. Zięba jest spoko i miał rację? Powinien zjechać studenta? (o któym nie wiem dlaczego wyrażasz się w sposób lek­ce­wa­żący, masz się za lepszego?) Okej, to dlaczego autor nie może zjechać Zięby? Nie wiem, która to już nie­kon­se­kwen­cja. “Poza tym wpis atakuje Ziębe na pod­sta­wie komen­ta­rzy pisanych pod jego filmem przez innych ludzi poprzez tezę, że Zięba stworzył sobie takich wyznaw­ców.…. to jest jakiś kosmos.” Kosmosem jest nie­umie­jęt­ność czytania. Nawet już ci odpisano, że tekst kry­ty­kuje nie tyle ziębę co POSTAWĘ tych wyznaw­ców.

    Rozu­miesz różnicę czy nie? Jedna rzecz to krytyka osoby a czym innym zauwa­że­nie i krytyka jakiegoś zjawiska. “Pomogłeś kiedyś osobie prostej i pry­mi­tyw­nej, zre­zy­gno­wa­nej albo biednej?” Przez sprzedaż jakiegoś super środku? To się nazywa biznesem a nie pomocą — ale tak, zdarza mi się, jak każdemu. “Hipo­kry­zja i nie­kon­se­kwen­cja… mylisz z neu­tral­no­ścią i racjo­nal­nym spoj­rze­niem” — do tego dodam chamstwo. Zbliżasz się do swojego ideału czyli pana Zięby. Gra­tu­luję. Przy­po­mnę tylko, że racjo­na­lizm stoi w prze­ci­wień­stwie do braku scep­ty­cy­zmu i bez­kry­tycz­nemu two­rze­niu auto­ry­te­tów, więc nie ja tu mylę pojęcia.

   • Chri­stian Kryszard

    nie dla mnie inter­ne­towe dysputy, w których od ogółu, poprzez cze­pia­nie się słówek, prze­cho­dzi do nie­zwią­za­nego z tematem szcze­gółu. Wpis przed­sta­wia Ziębę w świetle nega­tyw­nym choć autor sam przy­znaje, że
    wcze­śniej tematu nie poruszał i to jest wg mnie nie­uczciwe zagranie,
    jak już się do tego zabrał i skoro jest to takie kon­tro­wer­syjne to
    wypa­da­łoby WG MNIE uar­gu­men­to­wać okre­śle­nia takie jak “pseu­do­me­dy­cyna”
    “dyr­dy­mały sprze­da­wane przez znachora”, wstęp wpisu nie jest opisem żadnego zjawiska wyznaw­ców Zięby tylko wyra­że­niem jed­no­znacz­nie nega­tyw­nej opinii o samym Ziębie Uważam, że jeste­ście do niego uprze­dzeni (prze­szka­dza Ci nawet, że prze­strzega prze­pi­sów, naka­zu­jąc kon­sul­ta­cję wszyst­kiego z lekarzem), podczas gdy facet czasem podaje bardzo sensowne porady zdro­wotne co spraw­dzi­łem empi­rycz­nie, na własnym ciele nie płacąc za to ani gorsza, dociera to do Ciebie? to jest pseu­do­me­dy­cyna? bo nie trzeba płacić? Ja takich uprze­dzeń nie mam, dzięki czemu mogłem te parę porad od Zięby pod­chwy­cić chociaż uszy bolały i więdły a łapy opadały kiedy oglą­da­łem cykl 6x30min o cho­ro­bach tarczycy, kiedy prze­pla­tał to z jakimiś dziwnymi sek­si­stow­skimi pod­tek­stami. To, że sko­rzy­sta­łem z tych porad a uważam go za prostaka i gbura i do tego uważam, że gene­ral­nie pomaga ludziom, choć nie­ko­niecz­nie pomaga medy­cy­nie (która z kolei nie pomaga dzisiaj często ludziom jako system) to nie jest żadna nie­kon­se­kwen­cja, tylko moje własne zdanie w bardzo skom­pli­ko­wa­nej sprawie, którego nie rozu­miesz poprzez wspo­mniane wcze­śniej uprze­dze­nia. Zięba czasem ma racje a czasem nie, tak jak każdy, rozu­miiiiiiiisz? A Twoje wypo­wie­dzi, cytujące moje, wyrwane z kon­tek­stu.… przy­po­mina mi tzw usuwanie raków inter­ne­to­wych przez nasto­let­nich jutu­be­rów, którzy po jednym zdaniu osoby wyśmie­wa­nej robią pauzę i komen­tują to jedno zdanie przez 3 minuty udając mądrzej­szych.… tak więc pozdro600, elo

   • kajo

    Coraz bardziej się roz­jeż­dżasz w swoich wypo­wie­dziach ale rozumiem że już nie chcesz się pogrążać. Pod­kre­ślę więc tylko na koniec o co chodzi. Bardzo prze­szka­dza Ci ton tekstu o gościu którego “nie bronisz”, nie lubisz takiej krytyki, ale sam wyrażasz się lek­ce­wa­żaco o roz­mów­cach i walisz jak z armaty porów­na­niami typu “chcesz zamykać usta jak lewaccy faszyści”. 😀

    No to elo.

   • Chri­stian Kryszard

    ? a co Ty tu wgl robisz koleżko skoro: “ZDECYDOWANIE nie jestem entu­zja­stów tej serii tekstów i wchodzę tu dla
    innych ale ten komen­tarz prze­ko­nuje mnie, że jednak takie artykuły są
    potrzebne” — trzy razy w jednym zaprze­czy­łeś sam sobie a w sumie to chyba powi­nie­neś mi podzię­ko­wać bo mój komen­tarz wycią­gnął Cię z błędu jakoby takie artykuły nie były potrzebne, więc nie gadaj mi tu o pogrą­ża­niu się bo mogę jeszcze parę cytatów przy­to­czyć, pozdra­wiam :*

   • kajo

    Przede wszyst­kim zazna­czam, że jestem tole­ran­cyjny, ale proszę abyś nie wysyłał mi buziaków. Co do tego co napi­sa­łeś — nie ma tu sprzecz­no­ści. Naprawdę ciężko rozu­mu­jesz. Można nie być entu­zja­stą czegoś i JEDNOCZEŚNIE uważać, że to coś może być war­to­ściowe (choć nie­ko­niecz­nie dla mnie) i przy­datne. Inaczej mówiąc, nie trafia w moje gusta, ale może czemuś służyć. Więc możesz “przy­to­czyć jeszcze parę cytatów” jeśli trzeba Ci je wytłu­ma­czyć. 🙂

   • Chri­stian Kryszard

    lekko rozu­mu­jący reto­ryczny orle, wytłu­ma­czę to za pomocą Twoich słów: “Można nie być entu­zja­stą czegoś i JEDNOCZEŚNIE uważać, że to coś może być war­to­ściowe (choć nie­ko­niecz­nie dla mnie) i przy­datne”, brawo! nie jestem entu­zja­stą Zięby ale parę porad od niego było przy­dat­nych, czaisz? a już na pewno nie jestem “obrońcą Zięby” ani nie dam z siebie zrobić jego wyznawcy na czym bardzo Ci zależy (w pogo­to­wiu pewnie trzymasz oskar­że­nia o wyzna­wa­nie teorii płaskiej ziemi). Tekst Adam­czyka to zwy­czajny hejt na poziomie gimbusa, nie­pod­party żadnymi argu­men­tami i krytyka takiej metody, takiego sposobu przed­sta­wie­nia postaci Zięby, była celem mojego wpisu a Ty wyjmując moje cytaty z kon­tek­stu, zacząłeś robić ze mnie jego obrońcę i wyznawcę, kiedy ja nikogo nie bronię tylko atakuję i wyśmie­wam Adam­czyka.
    Nie potra­fisz toczyć dyskusji za pomocą kla­wia­tury, wybie­rasz poje­dyn­cze zdania pod swoją wycią­gniętą z kape­lu­sza tezę, w dodatku pod­pie­raną jakimś zrzutem komen­ta­rzy zro­bio­nym w paincie, wciskasz mi potem, że jestem nie­kon­se­kwentny czy, że mi się wypo­wie­dzi roz­jeż­dżają, żenujący poziom

   • https://www.kwantowo.pl/ Adam Adamczyk

    Chwilę mnie nie było i się porobiło. Napiszę to tylko raz: następny post robiący w tym miejscu bydło wylatuje, wraz z jego autorem.

    Ad rem:
    “to zwy­czajny hejt na poziomie gimbusa”, “ja atakuję i wyśmie­wam Adam­czyka”, “w takim właśnie durnym kon­tek­ście”, “wielu wyznaw­ców Adam­czyka”, “Nie­kon­se­kwen­cja.…. kurwa moje ulubione słowo”, “a jakiś sci-fi baran będzie pisał”, “Zięba pocisnął jakiemuś stu­den­ci­kowi”, “Twoje wymysły, ogarnij się”, “Twój nie jest jedyny kwantowy omni­bu­siku”, “tylko byś ludziom usta zamykał jak rasowy lewicowy faszysta”…

    Pomy­li­łeś zakładki. To nie onet ani fronda. Ale jak powie­dzia­łem, na tym koniec tych popisów erudycji.

    Odniosę się do jedynych, nie­licz­nych treści zanu­rzo­nych w tych komen­ta­rzach. Mia­no­wi­cie to, że bohater powyż­szego tekstu jest zna­cho­rem pozo­staje faktem. Jeśli nie wierzysz, to otwórz w tym momencie słownik języka pol­skiego i zobacz co oznacza ten termin. Równie dobrze możesz się oburzać, że nazwałem Ziębę inży­nie­rem — którym zwy­czaj­nie jest, wbrew temu co można usłyszeć tu i ówdzie. To, że jego tezy pod­pa­dają pod pseu­do­me­dy­cynę jest tezą nie moją, a ludzi, którzy temat znają od pod­szewki i zajmują się medycyną na co dzień. Mówisz, że tego nie argu­men­tuję, czym przy­zna­jesz, że nie prze­czy­ta­łeś artykułu, który nadal komen­tu­jesz. Już w drugim akapicie odsyłam do dwóch tekstów, których autorzy odnoszą się do wartości samych terapii pro­pa­go­wa­nych przez Ziębę. Oczy­wi­ście zrobiłem to po to, aby zain­te­re­so­wany czy­tel­nik mógł zwe­ry­fi­ko­wać czy Zięba uprawia pseu­do­me­dy­cynę. Niestety, jak wspo­mnia­łem, nie sko­rzy­sta­łeś z tej opcji, udając, że jej nie ma. I wreszcie piszesz o “hejcie”. Nazywaj to jak chcesz, ale widząc powyższe cytaty z Twoich zaledwie kilku komen­ta­rzy, dość zabawnie brzmią Twoje uwagi, Twoje rady o “pozy­tyw­nym spoj­rze­niu na świat”. Piszesz o swojej matce, której porady znachora pomogły. Jak naj­bar­dziej Ci w to wierzę. Życzę jej wszyst­kiego naj­lep­szego, a Tobie zapo­zna­nia się z terminem dowodu aneg­do­tycz­nego. Wtedy (być może) zro­zu­miesz, dlaczego to co napi­sa­łeś nie ma zna­cze­nia. Naj­mniej­szego.

    Ale co naj­waż­niej­sze. Od początku zdajesz się nie pojmować jednej fun­da­men­tal­nej sprawy. Jak to napi­sa­łeś, co mi prze­szka­dza, że setki tysięcy ludzi wierzy w płaską Ziemię, zakłada foliowe cza­peczki i odrzuca zdobycze współ­cze­snej nauki? Bardzo obszerną odpo­wiedź na to bardzo ważne pytanie, zawarłem tutaj: https://www.kwantowo.pl/2017/04/30/glupota-na-niedziele-nieznajomosc-nauki-szkodzi/ Jeśli rze­czy­wi­ście wszedłeś tutaj dla wymiany opinii, możesz się napisać co sądzisz pod tamtym tekstem. Chyba, że jak przy­zna­łeś, przy­sze­dłeś aby “atakować i wyśmie­wać Adam­czyka”, jak przy­stało na osobę oburzoną hejtem. ( ͡° ͜ʖ ͡°)

 • margreth

  DLACZEGO TYLKO NA PREZYDENTA ???
  S A N T O S U B I T O !
  Zakon Ziebitow powinien sie zatrosz­czyc o to, zeby juz za jego zycia wynie­siono go na oltarze … DLACZEGO NIE …
  po co czakac skoro wszystko wiadomo …
  Beda mogli juz za jego zycie wybu­do­wac mu kosciol ziebitow w ktorym Janusz Zagorny pierwszy fan tego guru, ktory jest prze­ko­nany ze przed milio­nami lat sam wylazl spod kamienia i nie wierzy przez to w Boga, dzieki temu bedzie mogl zamiast do kamienia modlic do Sw.Zieby o uzdro­wie­nie …?!?

 • Robert Marzec

  Tekst kla­sycz­nego medycz­nego bufona co to wie wszystko, wie jak działa życie, pewnie wie jak działa biologia kwantowa, pewnie w pamięci roz­wią­zuje równania schro­din­gera własnych jąder ato­mo­wych lub stan nie­ozna­czo­no­ści własnych półkul mózgo­wych. Uważnie wsłu­chuję się w wypo­wie­dzi J. Zięby, prak­tycz­nie od samego początku, wyciągam wnioski, ana­li­zuję, testuję na sobie i wiecie co? Wreszcie ktoś mi w zdrowiu pomógł. Bardzo często cho­ro­wa­łem, sto­so­wa­łem różne metody odchu­dza­nia ale nikt tak logicz­nie po inży­nier­sku mi tego nie wytłu­ma­czył jak Zięba. Jego wykład na temat diety, postu keto­gen­nego jest rewe­la­cyjny. Obser­wuję jego aktyw­ność i teraz rozumiem skąd ta jego energia. Pogo­ni­łem stado kono­wa­łów na drzewo banany pro­sto­wać, nie biorę żadnych leków. Wolę tego świet­nego Pana Jerzego ze smykałką handlową znachora niż całe stada naczel­nych czy okrę­go­wych izb bez­myśl­nych ałto­ry­te­tów-kono­wa­łów co tylko czekają na zagra­niczne kon­fe­ren­cje z grubymi zapro­sze­niami w koper­tach pilnując, kablując swoich lekarzy-kolegów wpro­wa­dza­jąc sądowy zakaz myślenia pod karą utraty wyko­ny­wa­nia zawodu. Mamy medycynę faktów sądownie usta­la­nych. Wystar­czy prze­ko­nać paru sędziów i kasa dla Big­Pharmy płynie. Po co mi taki lekarz któremu zakazuje się myśleć na rzecz bez­myśl­nych procedur? No po co? Pomyśl choć troszkę medyczny naiwny bufonie!!!

  • https://www.kwantowo.pl/ Adam Adamczyk

   Nie odnio­słeś się do niczego, a swój komen­tarz oparłeś o dwa sofi­zmaty: ad personam i dowód aneg­do­tyczny. Zaczy­nasz swoją wypo­wiedź atakiem oso­bi­stym i atakiem oso­bi­stym ją kończysz. Co jest dość zabawne — bo jak sądzę, sam siebie za bufona nie uważasz. ( ͡° ͜ʖ ͡°)