Paradoksy, AI i zagłada – 30 lat “Terminatora 2”

Terminatora 2 widział każdy i napisano o nim chyba już wszystko. Niemniej, nie mógłbym sobie pozwolić na przemilczenie jubileuszu tak ważnego dzieła. Kultowy film Camerona to nie tylko historia kinematografii, ale przede wszystkim wielkie, wciąż aktualne ostrzeżenie dla ludzkości.

Premiera sławnego sequela nastą­piła na początku lipca 1991 roku. Byłem wtedy nie­mow­la­kiem, więc trudno mi sobie wyobra­zić jakie emocje prze­ży­wali fani wydanego siedem lat wcze­śniej, pierw­szego Ter­mi­na­tora. Zapewne niemałe, bo James Cameron, aktorzy oraz spe­cja­li­ści od efektów spe­cjal­nych dokonali nie­sa­mo­wi­tego skoku jako­ścio­wego. Nowa ścieżka dźwię­kowa, trzy­ma­jące w napięciu sceny akcji, ciągłe poczucie zagro­że­nia i oczy­wi­ście pesy­mi­styczny, gęsty klimat. 

Ale dość o samej sztuce filmowej. Przy­po­mi­na­jąc sobie i wam Dzień sądu, chciał­bym przede skupić się na nie­sio­nej przez niego treści. Kon­kret­niej, rozważmy trzy kwestie, które świeżo po seansie nur­to­wały chyba każdego widza.

W pułapce czasu

Chciał­bym poznać mojego ojca. I poznam jak będę miał jakieś 45 lat. Wyślę go w prze­szłość, do 1984 roku. On się jeszcze nie urodził, aż dziw pomyśleć.

John Connor
Terminator 2

Pierwsza sprawa wynika raczej z potrzeby sce­na­riu­sza niż ambit­nego i celowego zamysłu reżysera. Przy­po­mnijmy, że tytułowy bohater przybywa z nie­da­le­kiej przy­szło­ści do roku 1995, aby strzec nasto­let­niego Johna Connora. Nie­świa­domy dzieciak stał się celem innego przy­by­łego z przy­szło­ści ter­mi­na­tora – nowo­cze­śniej­szego T‑1000.

Dlaczego maszyny darzą taką atencją prze­cięt­nego chłopaka z przed­mie­ścia? Okazuje się, że już za kilka lat samo­świa­domy system Skynet wypowie wojnę swoim twórcom, a dojrzały John Connor stanie na czele ruchu oporu ludzi. Gdy maszyny wpadają na pomysł wysłania w prze­szłość T‑1000 – celem wyeli­mi­no­wa­nia głównego oponenta zawczasu  innego ter­mi­na­tora prze­pro­gra­mo­wuje i wysyła za nim… dorosły Connor, pragnący uchronić samego siebie z dawnych lat.

Dotąd wszystko wydaje się w miarę klarowne. Dosta­jemy kla­syczny paradoks czasowy. Ewen­tu­alne powo­dze­nie T‑1000 wywoła nastę­pu­jące skutki: John nigdy nie stanie na czele rebe­lian­tów, nie będzie mógł wysłać ter­mi­na­tora dla swojej ochrony, ale jed­no­cze­śnie zabrak­nie przy­czyny, dla której Skynet miałby wysyłać w przeszłość.

Oś czasu uniwersum Terminatora

Jednak praw­dziwe schody zaczy­nają się przy próbie skom­pi­lo­wa­nia w logiczną całość obu pierw­szych części filmu. Pamię­ta­cie skąd w ogóle wziął się John? W 1984 roku Sarhę Connor odnaj­duje niejaki Kyle Reese, który ana­lo­gicz­nie został przy­słany z przy­szło­ści, aby uchronić kobietę przed wysłanym przez maszyny T‑800 (model, który w dwójce jest tym “dobrym”). Na razie sytuacja wydaje się bliź­nia­cza, bo Kyle’a również wysłał sam John aby ustrzec swoją matkę. Rzecz w tym, że wyba­wi­ciel ludz­ko­ści zostaje spło­dzony właśnie w tym czasie. Mówiąc wprost, dorosły Connor wysy­ła­jąc w prze­szłość żoł­nie­rza, czyni go swoim ojcem. Gdyby go nie odde­le­go­wał do zadania, nie powinien nigdy przyjść na świat, a zatem nie mógłby kierować ruchem oporu, wysłać w prze­szłość swojego ojca (w części pierw­szej), ani ter­mi­na­tora (dwójka). Mamy tu wyraźny kłopot z wyzna­cze­niem przy­czyny i początku całej tej pętelki.

Sytuacja o tyle ciekawa, że zostawia miejsce na inte­lek­tu­alną gim­na­stykę i fanow­skie teorie. Możemy np. przy­pu­ścić, że ini­cja­to­rem całej zabawy jest Kyle Reese, który mając dostęp do wehikułu czasu obmyślił plan “stwo­rze­nia” wiel­kiego przy­wódcy. Znajduje w ruinach zdjęcie i dane o Sarze, wybiera ją na matkę i cofa się w czasie aby spłodzić swego wodza. Dlaczego działa w tak pokrętny sposób? Dlaczego po prostu nie ostrzeże swoich przodków, że nadciąga zagłada? To jasne: natych­miast skończy w zakła­dzie psychiatrycznym.

Zamiast tego wybiera Sarę Connor, płodzi syna i prze­ka­zuje jej infor­ma­cje oraz zadanie odpo­wied­niego wycho­wa­nia Johna. Rzecz jasna to tylko pewna sugestia (jeśli macie własne: piszcie!), gdyż w rze­czy­wi­sto­ści twórcy filmu praw­do­po­dob­nie nie przy­ło­żyli większej uwagi do tego elementu. Po trosze wynikło to pewnie z faktu, że kręcąc pierw­szego Ter­mi­na­tora, autorzy nie mieli pojęcia czy doczeka się on kontynuacji.

Zaprogramowani do autodestrukcji

Za parę miesięcy Dyson stworzy rewo­lu­cyjny mikro­pro­ce­sor. Za trzy lata Cyber­dyne będzie głównym dostawcą systemów kom­pu­te­ro­wych dla wojska. Bombowce Stealth będą ste­ro­wane przez kom­pu­tery, nie przez ludzi. Będą uzy­ski­wały świetne wyniki. Senat przyzna fundusze na Skynet. System ruszy 4 sierpnia 1997 roku, będzie cał­ko­wi­cie samo­dzielny. Skynet zacznie się uczyć w postępie geo­me­trycz­nym. Świa­do­mość uzyska o 4 rano, 29 sierpnia. W panice spróbują go wyłączyć.

T‑800

Tak w tele­gra­ficz­nym skrócie miały się potoczyć losy świata, według Ter­mi­na­tora 2. Jak na dłoni widać, że główna myśl przy­świe­ca­jąca pro­duk­cji, to ostrze­że­nie przed sztuczną inte­li­gen­cją. Cameron trochę się zaga­lo­po­wał, usta­la­jąc termin “końca świata” już na rok 1997, ale zapewne chciał w ten sposób bardziej wstrzą­snąć widzami. 

Tak czy inaczej, temat wydaje się z roku na rok coraz aktu­al­niej­szy, a wielkie dylematy czekają na uczonych tuż za rogiem. Wystar­czy posłu­chać z jakim respek­tem o sztucz­nej inte­li­gen­cji wypo­wia­dają się tuzy świata nauki i tech­no­lo­gii. Bill Gates mówił jakiś czas temu, że tylko naiw­niacy nie obawiają się nagłego wzrostu potęgi sztucz­nej super-inte­li­gen­cji. Stephen Hawking twier­dził na Reedicie, iż maszyny są od nas znacznie sku­tecz­niej­sze w reali­za­cji celów, więc musimy dopil­no­wać aby nigdy nie mogły takowych samo­dziel­nie ustalać. Z kolei Elon Musk czy Max Tegmark od długiego czasu pro­po­nują stwo­rze­nie jakiegoś ciała, mającego kon­tro­lo­wać postępy w rozwoju AI.

Oczy­wi­ście, nawet naj­mą­drzej­sza głowa nie jest w stanie prze­wi­dzieć kiedy twór ludzkich rąk zyska świa­do­mość (czy coś na jej kształt), ani czy w ogóle tego dojdzie. Być może maszyny nigdy nie staną przeciw nam i mamy do czy­nie­nia z nad­wraż­li­wo­ścią nauko­wych wizjo­ne­rów. Ter­mi­na­tor 2 daje nam jednak lekcję prze­zor­no­ści, bo kata­strofa zazwy­czaj nad­cho­dzi znie­nacka. Kto wie czy odpo­wied­nik fil­mo­wego Skynetu nie rodzi się na naszych oczach, a my nie zdajemy sobie z tego sprawy. Wciąż jesteśmy igno­ran­tami, ledwo spe­ku­lu­ją­cymi na temat defi­ni­cji świa­do­mo­ści i ogólnych warunków do jej wytwo­rze­nia. Nie jesteśmy w stanie zagwa­ran­to­wać czy nie grozi nam tzw. zjawisko emer­gentne: wielka liczba powią­za­nych ze sobą nie­groź­nych kom­pu­te­rów (w przy­szło­ści kom­pu­te­rów kwan­to­wych) samo­ist­nie dokona nie­ocze­ki­wa­nego skoku w wyższe stadium

Przebieg wydarzeń przed­sta­wio­nych przez Camerona wydaje się jak naj­bar­dziej reali­styczny. Gdyby system podobny do Skynetu nagle się “ocknął”, w naszej zin­for­ma­ty­zo­wa­nej rze­czy­wi­sto­ści, byli­by­śmy skazani na porażkę. Akcja Ter­mi­na­tora dzieje się w latach 90., dziś za sprawą sieci, byłoby znacznie gorzej. Cyber­ne­tyczny prze­ciw­nik w mgnieniu oka zawład­nąłby wszyst­kimi stra­te­gicz­nymi punktami: od ener­ge­tyki, przez głowice nukle­arne, po satelity komunikacyjne.

Należy jeszcze postawić sobie pytanie, czy maszyna potrze­buje świa­do­mo­ści żeby stanowić nie­bez­pie­czeń­stwo? Spójrzmy na sce­na­riusz Dnia sądu. Sieć Skynet odpo­wiada za obsługę systemów woj­sko­wych, w tym arsenału jądro­wego Stanów Zjed­no­czo­nych. Kiedy Skynet wymyka się spod kontroli, spa­ni­ko­wani dowódcy roz­ka­zują go wyłączyć. Tak naprawdę do kata­kli­zmu mogłoby dojść bez udziału świa­do­mo­ści i perfidii sztucz­nego umysłu. Wystar­czy wadliwy algorytm obronny, który pozwo­liłby uznać za zagro­że­nie całą ludzkość. To chyba praw­do­po­dobna opcja, wyma­ga­jąca do swojego zisz­cze­nia jedynie drobnych nie­do­pa­trzeń i zbyt­niego zaufania krze­mo­wej inteligencji.

Ludzka maszyna

Patrzy­łam jak John bawi się z maszyną i nagle mnie olśniło. Ter­mi­na­tor nigdy nie ustanie, nigdy go nie opuści ani nie zrani. Nie będzie na niego krzyczał, nie upije się i nie będzie go bił. John miał wielu przy­bra­nych ojców, ale tylko ta maszyna speł­niała wszyst­kie wymagania.

Sarah Connor

Czy super­in­te­li­gentna maszyna może zro­zu­mieć ludzkie uczucia? Czy wraż­li­wość pozo­staje zare­zer­wo­wana wyłącz­nie dla ludzi? Czy sztuczna inte­li­gen­cja jest w stanie działać w kate­go­riach zło-dobro? Kla­syczne wąt­pli­wo­ści, których nie może zabrak­nąć w żadnym filmie z robotami, obecne są również w Ter­mi­na­to­rze 2. Uczulam tu jednak na roz­róż­nie­nie pro­ble­mów samo­świa­do­mo­ści i uczuć. Jedno nie impli­kuje drugiego, czego naj­lep­szym dowodem są osoby o zabu­rze­niach dys­so­cjal­nych. Oglą­da­jąc końcówkę filmu można odnieść wrażenie, że zdolny do nauki T‑800 pojął istotę ludzkich łez – co w żadnym wypadku nie oznacza, że sam odczuwa podobne emocje.

Inte­re­su­jącą rzecz zauważył w jednej ze swoich książek Michio Kaku. Świat zachodni nazna­czony popkul­tu­ro­wymi przy­kła­dami w stylu Ter­mi­na­tora, stał się znacznie ostroż­niej­szy w kwestii rozwoju AI, niż przo­du­jąca w sferze robotyki Japonia. Religia shintō głosi, że nawet maszyny mogą posiadać duszę, japoń­skie kre­skówki są pełne przy­ja­znych andro­idów, a tam­tej­sze koncerny prze­ści­gają się w pro­duk­cji huma­no­idal­nych robotów. Azjaci pod­cho­dzą do sztucz­nej inte­li­gen­cji z wielkim entu­zja­zmem, widząc w nich przede wszyst­kim wyba­wie­nie dla szybko sta­rze­ją­cego się społeczeństwa.

W naszej kulturze znacznie trudniej forsować akcep­ta­cję dla myślącej maszyny i trak­to­wa­nie jej jako istoty równej czło­wie­kowi, czy nawet zwie­rzę­ciu. Lubimy być umiesz­czani w centrum wszech­świata, czuć się wyjąt­kowi; z drugiej strony trudno nam wczuć się w rolę kreatora – poten­cjal­nego twórcy rozumnej istoty. Gdzieś pod­skór­nie czu­li­by­śmy prze­kro­cze­nie pewnej granicy aro­gan­cji, pychy, może nawet bluź­nier­stwa. Może z tego wynika zapo­bie­gli­wość i odgórne uprzedzenia.

Nie miejmy jednak złudzeń. Pewnych zmian nie da się jednak zatrzy­mać i jeśli nie Euro­pej­czycy, nie Ame­ry­ka­nie, to wyzwanie podejmie ktoś inny.

Total
10
Shares