Biografia Elona Muska – rozwiązanie konkursu!

Chciałem dać na rozwiązanie zagadki dwa dni, ale jak zwykle was nie doceniłem.

Zabawa polegała na sko­ja­rze­niu pięciu gra­ficz­nych łami­głó­wek z syl­wet­kami znanych krezusów, którzy objęli swoim mece­na­tem wielkie przed­się­wzię­cia naukowe bądź tech­no­lo­giczne. Ogłosić wyniki miałem jutro wie­czo­rem, ale po raz kolejny roz­gro­mi­li­ście zagadki w mgnieniu oka. Nie trzy­ma­jąc was w nie­pew­no­ści, podaję pra­wi­dłowe odpowiedzi: 

1. Tu mie­li­ście naj­wię­cej wąt­pli­wo­ści podając nazwiska Dennisa Tito, Richarda Bransona czy Neila Arm­stronga (tego ostat­niego trudno mi kojarzyć jako biz­nes­mena). Chodziło mi jednak o kon­tro­wer­syj­nego Basa Lans­dorpa – pomy­sło­dawcy wycieczki na Marsa w jedną stronę. Wid­nie­jąca na ilu­stra­cji “jedynka” miała napro­wa­dzić was na nazwę programu Mars One.
2. Banał. Niemal wszyscy roz­po­zna­li­ście Gordona Moore’a. Były prezes Intela prowadzi obecnie wraz z żoną fundację, która dokłada miliony m.in. do budowy wzno­szo­nego na Hawajach Thirty Meter Tele­scope.
3. Standard Oil + herb Uni­wer­sy­tetu w Chicago = jeden z naj­za­moż­niej­szych ludzi w dziejach, John D. Roc­ke­fel­ler.
4. Ini­tia­tive 2045 to śmiały program Dmitra Itskova – rosyj­skiego miliar­dera, który rzucił wyzwanie śmierci.
5. Okryta tajem­nicą Wieża War­denc­lyffe miała wzbudzić słuszne sko­ja­rze­nia z osobą Tesli. Każdy słyszał, że wyna­lazcę spon­so­ro­wał długi czas Thomas Edison, mniej osób jednak wie, że w póź­niej­szym czasie na jego talent zwrócił uwagę ban­ko­wiec i twórca imperium US Steel – obrzy­dli­wie bogaty J.P. Morgan.

Zgodnie z obiet­nicą pięć egzem­pla­rzy książki Elon Musk. Bio­gra­fia twórcy PayPala, Tesli, SpaceX autor­stwa Ashlee’a Vance’a, dzięki uprzej­mo­ści Wydaw­nic­twa Znak, trafi do osób, które naj­szyb­ciej podały pięć popraw­nych odpo­wie­dzi. Są to: Monika Zając, Rafał Będź­kow­ski, Fu Manchu, p.k. oraz michel­son.
musk biografiaLaureaci mogą spo­dzie­wać się ode mnie w nie­dłu­gim czasie maila. Tym­cza­sem, dziękuję wszyst­kim, którzy podjęli wyzwanie i polecam się na przy­szłość. 

Aha, ostatnie wpisy cieszyły się skan­da­licz­nie niską “kli­kal­no­ścią”: jeśli więc ktoś chce prze­czy­tać o 7 fobiach tra­pią­cych ludzkość bądź wywiad z polskim inży­nie­rem zaan­ga­żo­wa­nym w projekty LIGO/Virgo – śmiało, literki nie gryzą.

podpis-czarny

Total
0
Shares
Inne teksty