“Czy fizyka jest nauką huma­ni­styczną? Tak, jeżeli fizykę uprawia artysta, a nie rze­mieśl­nik.”
— Michał Heller
×