AstroCytat #8

[ecko_quote source=“Michał Heller”]Czy fizyka jest nauką huma­ni­styczną? Tak, jeżeli fizykę uprawia artysta, a nie rzemieślnik.[/ecko_quote]
Total
0
Shares
Inne teksty
Czytaj dalej

AstroCytat #3

[ecko_quote source=“Carl Sagan”]Starając się zro­zu­mieć wszech­świat, dostrze­gamy jego wspa­nia­łość i skom­pli­ko­wany, dosko­nały porządek, daleko prze­wyż­sza­jący wyobra­że­nia naszych przodków.…
Czytaj dalej

AstroCytat #7

[ecko_quote source=“Stephen Hawking”]Powinienem od razu powie­dzieć, że jestem bez­wstyd­nym reduk­cjo­ni­stą. Wierzę, że prawa biologii można zre­du­ko­wać do praw…
Czytaj dalej

AstroCytat #9

[ecko_quote source=“Karl Popper”]Śmiała struk­tura teorii naukowej przy­po­mina gmach wznie­siony na palach. Pale wbijane są z góry w grzę­za­wi­sko,…