Czytaj dalej

Jaką drogę przemierza bezzałogowa sonda Juno? Co stanie się gdy wylejemy roztopione żelazo na bryłę lodu? Jak wyglądają poszczególne etapy operacji zmiany płci? To i wiele więcej w kolejnej odsłonie AstroGifów.

Igła gra­mo­fo­nowa odczy­tu­jąca płytę, widziana pod mikro­sko­pem elektronowym.

Magne­sowe niebo perfekcjonisty.

Tak działa wdrażany projekt Galileo – euro­pej­ski odpo­wied­nik systemu GPS.

Nie mogło tego zabrak­nąć. Tak wyglą­dało z bliska udane lądo­wa­nie rakiety Falcon 9, pro­duk­cji SpaceX.

Zabawa z deter­gen­tami, gli­ce­ryną i suchym lodem. (Więcej na kanale brusspup).

Tak kor­ni­szon prze­wo­dzi prąd. (Za: Dara Ó Briain’s Science Club, prod. BBC).

Tak może wyglądać nowy super­kon­ty­nent, który powsta­nie za jakieś 300 milionów lat.

Pan dorwał naprawdę dużą kulę plazmową.

Krzep­nię­cie cieczy prze­chło­dzo­nej pod wpływem wstrząsu.

Tak wyglą­dają prace nad każdym z osiem­na­stu ogniw zwier­cia­dła Kosmicz­nego Tele­skopu Webba.

A tak ma wyglądać roz­ło­że­nie Webba na orbicie, które nastąpi w 2018 roku. (Za: James Webb Space Tele­scope Deploy­ment In Detail).

Niedawno pisałem o fizyce spa­da­ją­cego kota i pio­nier­skich zdję­ciach Étienne-Julesa Marey’a. Tu nieco nowo­cze­śniej­sze ujęcie. (Za: Animal Myste­ries, prod. NGC).

Znana sztuczka ze świecą i ciśnieniem.

Kon­struk­cja zapro­jek­to­wa­nego w Niem­czech stel­la­ra­tora Wen­del­stein 7‑X, mającego służyć testom nad fuzją ter­mo­ją­drową. Więcej na ten temat mogli­ście prze­czy­tać tu. (Za: Fusion reactor designed in hell makes its debut, prod. Science Magazin).

Roz­grzany do 2,5 tys. stopni metal kontra puszka Coli.

Roz­to­piony metal kontra bryła lodu. Bombowe zakoń­cze­nie. (Więcej tego typu poje­dyn­ków na kanale Tito4re).

Jeszcze odrobina biologii. Lim­fo­cyty Tc szarżują na komórkę rakową.

Tak prze­biega operacja zmiany płci z męskiej na żeńską. Osoby nie­wraż­liwe mogą zobaczyć pełny materiał tu. Ostrze­ga­łem.

Kon­ty­nu­acja tego co powyżej.

Tak wygląda droga bez­za­ło­go­wej sondy Juno, która w lipcu tego roku dotrze do Jowisza. (Za: Bill Nye Explains the Earth Fly By).

I eks­pre­syjna reakcja Billa Nye’a. Nie mogłem się oprzeć. =)

Czwartej części Astro­Gi­fów spo­dzie­waj­cie się za jakiś miesiąc, nato­miast poprzed­nie znaj­dzie­cie tu i tu.

podpis-czarny
Autor
Adam Adamczyk

Adam Adamczyk

Naukowy totalitarysta. Jeśli nie chcesz aby wpadli do Ciebie naukowi bojówkarze, zostaw komentarz.