“Powi­nie­nem od razu powie­dzieć, że jestem bez­wstyd­nym reduk­cjo­ni­stą. Wierzę, że prawa biologii można zre­du­ko­wać do praw chemii. Wierzę ponadto, że prawa chemii można zre­du­ko­wać do praw fizyki. Sądzę, że więk­szość chemików zgo­dzi­łaby się ze mną.”
— Stephen Hawking
×