Wspomnienie filmowego Apollo 13

Minęły dwie dekady a Apollo 13 wciąż mnie prześladuje. Nieważne czy oglądam (tfu, tfu) Grawitację, Interstellar czy Marsjanina – zawsze nasuwają mi się mimowolne porównania z dziełem Rona Howarda – w mojej opinii, obrazem wzorcowym. 

Gdy pierwszy raz trafiłem na Apollo 13 byłem bajtlem, który nawet nie zdawał sobie sprawy, że oglądane przez niego wyda­rze­nia miały swój odpo­wied­nik w rze­czy­wi­sto­ści. Ta dra­ma­tur­gia, ten patos, i w końcu happy end – zdawały się po prostu inte­re­su­ją­cymi ele­men­tami zgrabnie zło­żo­nego scenariusza. 

A jednak. Misja o pechowym numerze naprawdę miała miejsce, próba zamie­sza­nia tlenu w zbior­ni­kach naprawdę dopro­wa­dziła do nie­bez­piecz­nej eks­plo­zji, zaś załoga w składzie James Lovell, Jack Swigert i Fred Haise, naprawdę istniała i o włos uniknęła spo­tka­nia z kostuchą. Astro­nauci nie wylą­do­wali na Srebrnym Globie, ale mimo poważnej awarii, stale impro­wi­zu­jąc i licząc na łut szczę­ścia, 17 kwietnia 1970 roku cali i zdrowi wylą­do­wali na wodach Pacyfiku. Taka historia wręcz wyła o porządną ekra­ni­za­cję. W połowie lat 90. na to zapo­trze­bo­wa­nie odpo­wie­dział Ron Howard  przyszły reżyser m.in. Pięknego umysłu. W członków feralnej załogi umie­jęt­nie wcielili się Bill Paxton, Kevin Bacon oraz nie­za­wodny w takich rolach Tom Hanks. (Swoją drogą, wszyscy panowie są już koło sześć­dzie­siątki. Ale ten czas leci!). Smacz­kiem dla kone­se­rów astro­nau­tyki był gościnny występ praw­dzi­wego kpt. Jima Lovella, który podaje rękę Hanksowi pod koniec filmu.

Jim Lovell, dowódca załogi Apollo 13

Jednak naj­więk­szą zaletą filmu Apollo 13 w mojej ocenie, był brak wszech­obec­nego w dzi­siej­szych pro­duk­cjach green screena. Jasne, wyko­rzy­sta­nie zaawan­so­wa­nej grafiki kom­pu­te­ro­wej to dla kine­ma­to­gra­fii praw­dziwe dobro­dziej­stwo, ale nie da się ukryć, że część twórców totalnie zdur­niała, bez uza­sad­nie­nia animując niemal każdy element na ekranie. Możecie mnie nazwać zgredem, ale uważam, że Ron Howard – mimo znacznie skrom­niej­szych moż­li­wo­ści tech­nicz­nych – zaofe­ro­wał widzom z lat 90. o wiele real­niej­szą scenerię niż cho­ciażby Alfonso Cuarón w Gra­wi­ta­cji. Na szcze­gólne doce­nie­nie zasłu­guje sposób oddania na ekranie stanu nie­waż­ko­ści. Aktorzy przez dwa tygodnie wyko­ny­wali loty tre­nin­go­wym samo­lo­tem NASA KC-135, podczas których doświad­czali 25-sekun­do­wych momentów “wyłą­cze­nia” siły ciążenia. Resztę scen kręcono z wyko­rzy­sta­niem makiet i planów do złu­dze­nia przy­po­mi­na­ją­cych wnętrza praw­dzi­wych modułów. Nad wszyst­kim czuwali rzecz jasna kon­sul­tanci NASA oraz pisarz Jeff Kluger, autor książki Lost Moon.

To wszystko czyni Apollo 13 obrazem ponad­cza­so­wym i obo­wiąz­ko­wym dla każdego fana kosmicz­nych wojaży. Nawet jeśli wyłowimy kilka nie­do­cią­gnięć czy prze­kła­mań, to i tak są one niczym wobec sterty bzdur, które nie­ustan­nie gwałcą nasze oczy i uszy podczas seansu naj­now­szych hitów.

Na koniec dzi­siej­szej pole­canki, przy­go­to­wa­łem małą galerię zesta­wia­jącą praw­dziwą misję Apollo 13 z tą hollywoodzką. 

Eugene Francis „Gene” Kranz

Kie­row­nik lotu Eugene “Gene” Kranz i odgry­wa­jący go Ed Harris. 

Misja Apollo 13

Niełatwy proces odda­wa­nia moczu w wyko­na­niu załogi Apollo 13. 

Jack Swigert

Jack Swigert i odgry­wa­jący jego rolę Kevin Bacon. 

Marilyn Lovell

Żona Jima Lovella, Marilyn podczas startu i odgry­wa­jąca ją Kathleen Quinlan. 

Saturn V

Rakieta Saturn V cze­ka­jąca na start kolejnej misji Apollo. 

Lovell i Haise

Pro­wi­zo­ryczny filtr powie­trza w rze­czy­wi­sto­ści i w filmie. 

Finał misji Apollo 13

Rodzina Jima Lovella ocze­ku­jąca na lądo­wa­nie załogi Apollo 13. 

Księżyc widziany przez Apollo 13

Księżyc widziany z pokładu “Odysei”, w rze­czy­wi­sto­ści i w filmie. 

Dokowanie Apollo 13

Operacja dokowania. 

Fred Haise

Fred Haise i odgry­wa­jący go Bill Paxton. 

Wodowanie Apollo 13

Wodo­wa­nie po udanym prze­bi­ciu się przez atmosferę. 

Załoga misji Apollo 13

Załoga Fred Haise, Jim Lovell i John Swigert oraz ich filmowi odtwórcy. 

Total
220
Shares
Inne teksty
Czytaj dalej

BOINC – ku chwale nauki!

Zainteresowanie nauką zawsze jest godne pochwały. Niestety, poza domorosłym kształtowaniem spojrzenia na wszechświat, amator rzadko kiedy ma szansę…