Wszyscy lubią quizy! No okej, nie wiem czy wszyscy, ale ja bardzo lubię. Ci, którzy podobnie do mnie miewają potrzebę okresowego testowania swoich szarych komórek i odświeżania zdobytych informacji, z pewnością docenią moją małą inicjatywę.


Korzy­sta­jąc z dobro­dziejstw serwisu Easy Quiz Player posta­no­wi­łem was nieco zak­ty­wi­zo­wać przy­go­to­wu­jąc kilka tema­tycz­nych quizów. Zasady są proste: po roz­po­czę­ciu dosta­je­cie 12 z puli kil­ku­dzie­się­ciu opra­co­wa­nych pytań, mając 20 sekund na zazna­cze­nie popraw­nej odpo­wie­dzi. Za każde zagad­nie­nie otrzy­mu­je­cie punkty, tym więcej im szybciej podo­ła­cie zadaniu. Oczy­wi­ście wiedza konieczna do roz­wią­za­nia testu, w zde­cy­do­wa­nej więk­szo­ści zawarta jest w arty­ku­łach publi­ko­wa­nych na Kwantowo, tak więc stali czy­tel­nicy mogą jedynie narzekać na niski poziom trud­no­ści. 🙂

qq4 qq3 qq2 qq
Na razie udo­stęp­niam cztery quizy, być może w przy­szło­ści pojawią się kolejne. Dobrej zabawy!

 • Mi Wi

  Super! Proszę o więcej.

 • Listek

  Przy­da­laby sie lista popraw­nych odpo­wie­dzi 🙂

  • https://www.kwantowo.pl/ Adam Adamczyk

   Spe­cjal­nie wyłą­czy­łem żeby nie pod­świe­tlało popraw­nych — jakby ktoś chciał jeszcze raz próbować. 😉

 • http://COSMICBULLETIN.NET cosmicbulletin.net

  Fajny pomysł, sporo wiedzy do nad­ro­bie­nia z mojej strony 😉

 • Agent­Cia­cho

  Tragedia 🙁 Uświa­do­mi­łem sobie, jak bardzo nie wiem, że nic nie wiem. 🙂

 • Hancham

  Jeszcze żeby te kwantowe quizy miały jaki­kol­wiek związek z kwantami… Wgl zaglądam tu od jakiegoś czasu i tak sobie myśle czemu ten “blog” nazywa się kwantowo? tyle tu o kwantach, chodźby wcale… Gruba więk­szość to gadki o otw i o hochsz­ta­ple­rze Ein­ste­inie… a tam nwm

  • https://www.kwantowo.pl/ Adam Adamczyk

   Chyba to oczy­wi­ste, że nazwy Quan­to­wych Quizów, Kwan­to­wych Pigułek itd. mają odnosić się do strony. Quiz o mikro­świe­cie pojawi się przy następ­nym rzucie.

   “tyle tu o kwantach, chodźby wcale…” — radzę więc czytać, zamiast tylko zaglądać ;). Pod tagami dot. mecha­niki kwan­to­wej i cząstek ele­men­tar­nych znaj­dziesz kil­ka­dzie­siąt tekstów. Ein­ste­ina jest ostatnio dużo choćby dlatego, że mija okrągła rocznica ukucia OTW. Zresztą on również przy­słu­żył się (chcąc nie chcąc) roz­wo­jowi mecha­niki kwan­to­wej. Pro­sił­bym o unikanie takich określeń jak hochsz­ta­pler — zwłasz­cza kiedy nie mają one żadnego pod­szy­cia w faktach. Swoją drogą, nie zalecam pozna­wa­nia mecha­niki kwan­to­wej przed przyj­rze­niem się zasadom fizyki kla­sycz­nej oraz rela­ty­wi­stycz­nej.