Quizy naukowe

Quantowe Quizy – sprawdź się!

Wszyscy lubią quizy! No okej, nie wiem czy wszyscy, ale ja bardzo lubię. Ci, którzy podobnie do mnie miewają potrzebę okresowego testowania swoich szarych komórek i odświeżania zdobytych informacji, z pewnością docenią moją małą inicjatywę.


Korzy­sta­jąc z dobro­dziejstw serwisu Easy Quiz Player posta­no­wi­łem was nieco zak­ty­wi­zo­wać przy­go­to­wu­jąc kilka tema­tycz­nych quizów. Zasady są proste: po roz­po­czę­ciu dosta­je­cie 12 z puli kil­ku­dzie­się­ciu opra­co­wa­nych pytań, mając 20 sekund na zazna­cze­nie popraw­nej odpo­wie­dzi. Za każde zagad­nie­nie otrzy­mu­je­cie punkty, tym więcej im szybciej podo­ła­cie zadaniu. Oczy­wi­ście wiedza konieczna do roz­wią­za­nia testu, w zde­cy­do­wa­nej więk­szo­ści zawarta jest w arty­ku­łach publi­ko­wa­nych na Kwantowo, tak więc stali czy­tel­nicy mogą jedynie narzekać na niski poziom trudności. 🙂

qq4 qq3 qq2 qq
Na razie udo­stęp­niam cztery quizy, być może w przy­szło­ści pojawią się kolejne. Dobrej zabawy!

Total
0
Shares
Inne teksty
Czytaj dalej

Rozwiązanie feynmanowskiego konkursu

Minęło kilka dni, więc pora zamknąć niedawny konkurs i wyróżnić najbardziej kreatywnych Kwantowiczów świeżutkimi egzemplarzami książki Pan raczy żartować,…