Czytaj dalej
6 tysięcy lat świetl­nych stąd czai się kosmiczny potwór. Nie napiszę z całą pew­no­ścią, że to czarna dziura, choć wiele na to wskazuje. Bez względu na nazwę i przy­na­leż­ność, stwór właśnie się prze­bu­dził i daje o sobie znać.

Obser­wu­jąc obiekty z kon­ste­la­cji Łabędzia, astro­fi­zycy nigdy nie narze­kają na nudę. Przez lata fascy­no­wał ich słynny Cygnus X‑1, teraz nato­miast coraz częściej spo­glą­dają na tajem­ni­czy V404 Cygni. Masa i sto­sun­kowo mała wielkość wskazują, że mamy do czy­nie­nia z układem podwój­nym, w którym jednym ze skład­ni­ków jest czarna dziura bądź nie­ty­powa gwiazda neu­tro­nowa (nie­któ­rzy spe­cja­li­ści wspo­mi­nają nawet o nowej klasie tzw. szarych dziur), a drugim nie­wielka gwiazda wiel­ko­ści Słońca bądź mniejsza. Intry­guje dynamika układu, praw­do­po­dob­nie nazna­czona jarze­niem dysku akre­cyj­nego czarnej dziury, tak w zakresie światła widzial­nego jak i promieni rentgenowskich.

Być może tak wygląda mecha­nizm układu V404 Cygni.


V404 Cygni wykazuje okresowe skoki aktyw­no­ści, coś na kształt eks­plo­zji. Jeden z takich wybuchów miał miejsce w połowie czerwca, co zaalar­mo­wały przy­rządy na ISS, poprzed­nie w 1989, 1956 i 1938 roku. Oczy­wi­ście w skali kosmicz­nej to znacznie krótsze okresy niż pod­po­wiada nam intuicja. Obecna fala, jak zwykle osiągnie maksimum trwające kilka dni, po czym przed miesiąc lub dwa będzie dogasać. Obser­wa­cje zdają się jed­no­znacz­nie wska­zy­wać na obecność czarnej dziury, wyry­wa­ją­cej kawałki cielska krą­żą­cego wokół niej towa­rzy­sza.

Kwantowy budzik to seria krótkich wpisów zawierających ciekawostki i wieści ze świata nauki, które będą pojawiać się na blogu od poniedziałku do piątku, każdego ranka. Odwiedzaj, lajkuj i czytaj regularnie!
Autor
Adam Adamczyk

Adam Adamczyk

Naukowy totalitarysta. Jeśli nie chcesz aby wpadli do Ciebie naukowi bojówkarze, zostaw komentarz.