Czytaj dalej
W czerwcu 1965 roku otrzy­ma­li­śmy pierwsze dokładne zdjęcia powierzchni Marsa. Wszystko dzięki wysłanej rok wcze­śniej przez NASA sondzie Mariner 4.

Była to jedna z dzie­się­ciu misji w ramach trwa­ją­cego przez 11 lat programu i druga skie­ro­wana w stronę Czer­wo­nej Planety. Posłany wcze­śniej Mariner 3 wskutek awarii nie podążył pla­no­waną drogą i do dziś krąży wokół Słońca. Iden­tyczna do niego czwórka osią­gnęła cel po ośmiu mie­sią­cach lotu i latem 1965 roku zaczęła nadsyłać histo­ryczne foto­gra­fie. Warto dodać, że jeszcze pod koniec XIX stulecia pogląd o ist­nie­niu życia na Marsie – nawet życia inte­li­gent­nego – miał wielu fanów. Niejeden z nich postrze­gał widoczne przez tele­skopy kanały za dzieło potężnej cywilizacji.

Choć dopiero misje Marinera 9 i seria sond Viking roz­strzy­gnęły ponad wszelką wąt­pli­wość, że na Marsie rze­czy­wi­ście wesoło chlupała woda, ale setki milionów lat temu, to na pod­sta­wie zdjęć Marinera 4 astro­no­mo­wie mogli otwarcie nazwać futu­ry­styczne wizje bajkami. Kil­ka­dzie­siąt zdjęć wyko­na­nych z odle­gło­ści mniej­szej niż 10 tysięcy kilo­me­trów, ukazało porytą kra­te­rami pustynię, obecnie bardzo nie­przy­ja­zną dla wie­lo­ko­mór­ko­wych form życia. Ponadto, apa­ra­tura nie wykryła żadnego pola magne­tycz­nego co dodat­kowo roz­cza­ro­wało entu­zja­stów Marsa.

ewolucja badan marsa2

Kwantowy budzik to seria krótkich wpisów zawierających ciekawostki i wieści ze świata nauki, które będą pojawiać się na blogu od poniedziałku do piątku, każdego ranka. Odwiedzaj, lajkuj i czytaj regularnie!
Autor
Adam Adamczyk

Adam Adamczyk

Naukowy totalitarysta. Jeśli nie chcesz aby wpadli do Ciebie naukowi bojówkarze, zostaw komentarz.