Czytaj dalej
To dość eks­tra­wa­gancki pomysł. Adam Zadrożny z Naro­do­wego Centrum Badań posta­no­wił rozpisać polski system prawny w formie swo­istego grafu. W ten sposób pragnie udo­wod­nić, że możliwe jest wyko­rzy­sta­nie narzędzi analizy danych pocho­dzą­cych z infor­ma­tyki, nawet do analizy tak odle­głych dziedzin jak prawo.

Akty prawne jak i system prawny są mul­ti­gra­fami, czyli grafami,
które mogą mieć wie­lo­krotne kra­wę­dzie między tymi samymi wierz­choł­kami. Jest to ciągle zmie­nia­jące się sieć, w której doda­wa­nie nowych wierz­choł­ków może usuwać lub mody­fi­ko­wać zawar­tość innych. Parząc na prawo z góry można dostrzec powią­za­nia między ustawami (np. Prawo Podat­kowe) lub spe­cy­ficzne struk­tury, które podstały podczas wielu lat two­rze­nia prawa.

Kon­cep­cja zacie­ka­wiła mnie, i to nie tylko dlatego, że jestem praw­ni­kiem. Od dawna uważam, że wiele dziedzin nauki może sko­rzy­stać i osiągnąć bujny rozwój dzięki metodom zapo­ży­czo­nym z innych. Samo porząd­ko­wa­nie pewnych spraw zgodnie z pra­wi­dłami mate­ma­tycz­nymi, jak również spoj­rze­nie na struk­tury spo­łeczne czy admi­ni­stra­cyjne przed­sta­wione w formie jasnej grafiki, powinno pomóc w dostrze­że­niu pro­ble­mów i ich upo­rząd­ko­wa­niu.

prawo matematyka2
Na razie w sieci opu­bli­ko­wano tylko jeden, bardzo ogólny graf. Wykład Zadroż­nego odbędzie się dziś o 19.00 w gmachu Biblio­teki UW, więc być może niedługo pojawi się coś więcej.
Autor
Adam Adamczyk

Adam Adamczyk

Naukowy totalitarysta. Jeśli nie chcesz aby wpadli do Ciebie naukowi bojówkarze, zostaw komentarz.